mand læser kort i natur

Kilde: https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/fakta-om-jobcentrenes-tilbud/virksomhedspraktik
Fremhævninger: Aktiv socialrådgiver

Regler for virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan gives til alle målgrupper af ledige, også fx sygedagpengemodtagere og revalidender.
Virksomheden skal godkendes til virksomhedspraktik.
Praktikperioden, for dagpenge- og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere kan vare op til 4 uger. For borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet, kan perioden vare op til 13 uger med evt. mulighed for forlængelse efter en konkret vurdering.
Den ledige er i virksomhedspraktikken ikke omfattet af de regler, der er fastsat for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.
Under virksomhedspraktikken modtager den ledige sin forsørgelsesydelse, fx dagpenge eller kontanthjælp.
Er den ledige ikke dækket på anden vis, så dækker jobcenteret skader på den ledige eller skader begået af den ledige i praktikperioden.

Arbejdsskade

Kommunen yder erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud. Sagen behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.
Skade forvoldt på andre personer eller andres ejendele
Kommunen yder erstatning m.m. for skader, som en person forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i tilbud.
Erstatningsansvaret vurderes efter dansk rets almindelige regler. Der ydes ikke erstatning, hvis skaden er opstået ved tyveri eller anden kriminel adfærd.
Citat slut…

Kilde: https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/virksomhedspraktik/

Virksomhedspraktik

Formålet med virksomhedspraktik er at afklare og udvikle den lediges kompetencer og jobmål og bringe den ledige tættere på job eller uddannelse.

Virksomhedspraktik er primært for personer, der har vanskeligt ved at opnå eller fastholde job på normale vilkår eller med løntilskud. Praktikken kan foregå både hos offentlige og private arbejdsgivere.

Forud for etableringen skal der aftales et præcist formål med virksomhedspraktikken. Så vidt muligt skal det aftales, at praktikken kombineres med eller efterfølges af timer, hvor personen ansættes ordinært som lønmodtager. Hvis disse ordinære løntimer foregår samtidigt med praktikken, skal de være i en anden arbejdsfunktion.

Det skal desuden aftales, hvilket af følgende formål der ønskes opnået:

  1. Ordinære løntimer, hvor praktikken skal afklare eller udvikle kompetencer i forhold til job eller uddannelse, afhængigt af målgruppen, som direkte kan føre til timer, hvor personen ansættes ordinært på virksomheden.
  2. Optræning af specifikke kompetencer inden for personens job- eller uddannelsesmål, afhængigt af målgruppen, som kan indgå i personens cv og jobsøgning.
  3. Afklaring af job- eller uddannelsesmål hvor praktikken består af typiske opgaver inden for mulige jobområder.

For sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb, som er i et ansættelsesforhold, kan formålet desuden være afklaring eller udvikling af kompetencer med henblik på at fastholde ansættelsesforholdet.

Det er som hovedregel ikke muligt at komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor man senest har været ordinært ansat eller ansat med løntilskud. Der er dog undtagelser for visse målgrupper, som er langt fra arbejdsmarkedet.

Til borgere


Du er i målgruppen for virksomhedspraktik, hvis du er ledig og har vanskeligt ved at opnå eller fastholde et job på normale vilkår eller med løntilskud, og hvis du mangler faglige, sociale eller sproglige færdigheder for at kunne få et job. Det samme gælder, hvis du er godkendt til et fleksjob.

Virksomhedspraktik er som hovedregel kortvarig. Varigheden afhænger af den ydelse, du modtager, og af dine konkrete behov for virksomhedspraktikken.

Kontakt dit jobcenter for at høre mere om virksomhedspraktik.

LOVE OG REGLER

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 11
  • Lov om integration af udlændinge, § 23 b
Bekendtgørelser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 2006 af 11/12 2020 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 11 og 21
Udlændinge og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1307 af 7/9 2020 om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, kap. 6

KOMMENTARER VEDR. VIRKSOMHEDSPRAKTIK

Det er udbredt at ledige borgere systematisk misbruges i virksomhedspraktikker hvor det ordinære personale erstattes af borgere i tvangsaktivering (virksomhedspraktik) og det sker med fagbevægelsens godkendelse selvom det er deres medlemmer det går ud over…