LOVHJEMMEL: LBK nr 145 af 24/02/2020 Justitsministeriet

Notatpligt

§ 13. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.
Stk. 2. En myndighed m.v. skal i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse, endvidere snarest muligt tage notat om væsentlige sagsekspeditionsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.
Stk. 3. Notatpligten efter stk. 1 og 2 gælder ikke i forbindelse med behandlingen af sager inden for strafferetsplejen."

LBK nr 145 af 24/02/2020 Justitsministeriet Offentlighedsloven

Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/145

VEJ nr 9847 af 19/12/2013

Justitsministeriet - Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9847

OPHAVSRET

Aktiv socialrådgiver.dk https://aktivsocialrådgiver.dk/​

REGLER FOR BRUG

Privat brug af private.
Undervisningsbrug medfører erstatningskrav J.f. Lov om ophavsret.