mand læser kort i natur

Lovhjhemmel Lov om social service

§ 54. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

JEG KAN TILBYDE AT BLIVE STØTTE/KONTAKTPERSON FOR FORÆLDRE MED ANBRAGTE BØRN I

SuperheltHolbæk, Odsherred, Kalundborg, Roskilde, Lejre og Høje Tåstrup kommuner.

DEN KOMMUNALE FORVALTNING VIL GERNE GIVE DIG EN LISTE OVER STØTTE/KONTAKTPERSONER…

Kvinde kiggerDen er du/I IKKE forpligtiget til at anvende – og i kan frit vælge en person der har de faglige kvalifikationer og som i ikke er i familie med.
Den kommunal forvaltning kan heller ikke afvise at jeg bliver din/jeres støtte/kontaktperson fordi jeg har ytret mig kritisk om kommunal forvaltning i Danmark – jeg må som borger og som uddannet socialrådgiver i en retsstat (+?) gerne anvende min grundlovsikrede og i internationale konventioner beskyttede ytringsfrihed.

NÅR JEG BLIVER DIN/JERES STØTTEPERSON

Så sker det med udgangspunkter i:

 • Barnets tarv og hvad der er bedst for barnet
 • Jeres ret til at være sammen med den anbragte barn
 • At jeg fungerer som hjælper i.f.b.m. at I forstår hvad der står i de kommunale rapporter f.eks §.50 undersøgelsen og at jeg varetager jeres juridiske rettigheder overfor den kommunale forvaltning
 • Jeg er jeres støtte/kontaktperson – IKKE kommunens
 • Jeg har erfaring med hvordan den kommunale forvaltning arbejder og har selv været i myndighedspraktik en kommunale børne/familieafdeling – jeg har fokus på jeres retssikkerhed og jeres interesser kombineret med jeres barns tarv
FREMGANGSMÅDE – SÅDAN BLIVER JEG DIN/JERES STØTTEPERSON
 1. Kontakt mig og vi tager en uforpligtende snak om jeres situation og behov for støtte
 2. Vi bliver enige om at fortsætte samarbejdet
 3. Jeg kontakter den kommunale sagsbehandler og aftaler vilkår vedr. ansættelse, herunder timetal og aflønning
 4. Vi mødes ca. 1-3 gange pr. mdr. efter bevilling og behov

SE MIN FAGLIGE PROFIL HER
Støtte/kontaktperson: Aktiv socialraadgiver.dk ved socialrådgiver/projektleder/IT-formidler Frank Skibby Jensen.

DET GØR JEG BARE IKKE
 1. Er illoyal overfor de forældre hvis interesser (og barnets interesser) jeg skal varetage
 2. Skriver eller sender noget som helst til den kommunale forvaltning uden at du/I har set det først og er enige i
 3. Sladrer med kommunalansatte – Jeg har professionel tavshedspligt
 4. Sviner med personfølsomme data
JEG ER NEUTRAL, IKKE-KOMMUNAL/PRIVAT SOCIALRÅDGIVER

Som lever op til de etiske værdier fastlagt af International Foundation of social workers og de er noget mere samfundsorienterede end de populære værdier som Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer selv har udvalgt fra samme.

FRA VEJLEDNINGEN TIL SERVICELOVEN OM STØTTE/KONTAKTPERSON:

Tilbud om en støtteperson
376. Kommunen skal tilbyde forældremyndighedsindehaverne en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Det er i den forbindelse også væsentligt, at være opmærksom på de forældre, som pga. af funktionsnedsættelse, f.eks. udviklingshæmmede forældre, der har et særligt behov for støtte til at kunne udfylde deres forældrerolle under anbringelsen.

Det er forældremyndigheds-indehaverens opholdskommune, der skal bevilge støttepersonen og dække udgifterne, der er forbundet dermed. Det er støttepersonens opgave at lytte og være der for at støtte forældrene.

En støtteperson til forældrene kan være med til at dække de behov, som forældrene har under barnets anbringelse og kan dermed også være med til at styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet.
Det styrkede forældresamarbejde kan medføre en større gensidig respekt, mellem på den ene side kommunen og anbringelsesstedet og på den anden side forældrene, der kan medføre, at kommunen og anbringelsesstedet i højere grad forventes at respektere, at forældrene forsat er forældre, og hvor forældrene i højere grad oplever, at de fortsat har betydning for børnene også under anbringelsen.

Støttepersonen skal give forældrene modspil, hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på, hjælpe med forberedelse og evaluering af møder og hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen. Det er vigtigt, af hensyn til forældrene, at støtteordningen gøres så fleksibel som mulig.
Støttepersonen varetager dog ikke opgaver af behandlingsmæssig karakter – f.eks. i forhold til forældrenes misbrug, psykiske problemer m.v. Støttepersonen kan medvirke til, at forældrene støttes til at blive afklaret i forhold til anbringelsen. Dette kan være relevant i forhold til alle forældre – også forældre hvis barn er anbragt uden for hjemmet alene på grund af nedsat funktionsevne, fordi forældrene ikke længere kan varetage pasningen af barnet i hjemmet.

Forældrene kan under anbringelsen af støttepersonen hjælpes til at forbedre forældreskabet, herunder fastholde kontakten til barnet. I forhold til kontakten til barnet eller den unge kan støttepersonen supplere kommunens indsats for at fremme kontakten efter servicelovens § 71. For forældrene kan anbringelsesforløbet derved blive mindre smertefuldt, og barnet kan opleve en mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet. Herudover kan en støtteperson bidrage til at støtte forældrene på en række andre punkter, f.eks. med at løse de problemer der har været medvirkende til, at barnet eller den unge måtte anbringes uden for hjemmet.

Støttepersonen tildeles i forbindelse med anbringelsen, det vil sige fra det tidspunkt, hvor en anbringelse af barnet indgår som et konkret element i de foreslåede foranstaltninger.
Støttepersonen kan fortsætte i en kortere periode efter hjemgivelsen. Støttepersonen skal være et tilbud under selve anbringelsen.

Da det er vigtigt,

 • at det er et tilbud, som forældrene til anbragte børn frit kan vælge,
 • at forældre selv kan vælge den konkrete støtteperson
 • at støttepersonen er uafhængig af forvaltningen
 • at støttepersonen er fleksibel
 • at støttepersonen har en vidensmæssig og personlig baggrund i forhold til de krav, der bør stilles til en støtteperson

vil det være hensigtsmæssigt, at kommunen udarbejder en liste over »kvalificerede støttepersoner«, som forældrene kan vælge ud fra. Dette afskærer dog ikke familien fra selv at fremkomme med forslag til en egnet person. Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om den foreslåede person er egnet som støtteperson. Det er således ikke tanken, at nære familiemedlemmer eller andre fra forældrenes nære personlige netværk udpeges som støtteperson. Ordningen, hvorefter forældrene tildeles en støtteperson, er uafhængig af forældrenes eventuelle advokatbistand. Kommunen fastsætter tidsforbruget for støttepersonen og kan i den forbindelse vurdere forældrenes behov, herunder deres udbytte af støtten, og hvornår i anbringelsesforløbet støtten ydes.

Det er ikke meningen med ordningen, at en støtteperson skal træde i stedet for en eventuel bisidder. Forældrene kan ud over støttepersonen også have en bisidder, og myndighederne kan således ikke afvise bisidderdeltagelse med henvisning til støttepersonordningen.
Der ydes dog ikke betaling til en bisidder.

Kommunens afgørelse i forbindelse med forældrenes eventuelle valg af en støtteperson, der ikke er opført på listen, kan indbringes for Ankestyrelsen, ligesom forældrene kan indbringe spørgsmålet om støttens omfang, jf. klagereglerne i kap. 28.