Hattedamer i provinsen

DOKUMENTATION FOR EN RETSSIKKERHED DER SEJLER I DANMARK

Som det er observeret og oplevet af foreningen Liv Over Lov ved Jane Pihlmann og social whistleblower/bisidder/partsrepræsentant Bitten Vivi Jensen gennem årtier.

Det er 2 mennesker der ved hvad de taler om de oplever her – De er de egentlige eksperter og jeg betragter dem begge som de mest vidende om det sociale område i Danmark:

BEGGE ER KÅRET SOM ÅRETS SOCIALE FRONTKÆMPERE

Jane Pihlmann fra foreningen Liv over Lov 2021 og Bitten Vivi Jensen 2020 – Den vigtigste sociale whistleblower i Danmark – nogensinde.

SE VIDEOERNE FRA FORENINGEN LIV OVER LOV PÅ YOUTUBE
SOCIALRÅDGIVERSTUDERENDE KAN BRUGES DISSE BORGER-CASES I UNDERVISNINGEN

Kvinde kigger

Fordi de indeholder elementer der kan indgå på flere måder i undervisningen – jura er jo helt oplagt og det ville medføre at der kom mere virkelighed ind over i socialrådgiveruddannelsen og de socialrådgiverstuderende har selv gennem deres faglige organisation SDS udtrykt ønske/behov for en mere praksisorienteret undervisning.

VIDEO 1: Standby

Denne borger var enlig forælder og var livstruet syg af cancer og svær PTSD. Jobcenter Frederiksberg burde derfor have tilbudt borgeren at blive sat på standbyordningen, så hun kunne have beholdt sit forsørgelsesgrundlag sygedagpenge i stedet for at blive smidt ulovligt i et ressourceforløb, hvor forsørgelsesgrundlaget er på kontanthjælpsniveau. Borgeren blev voldsomt meget mere syg af at være i ressourceforløb, men med hjælp fra Bitten Vivi Jensen som partsrepræsentant lykkedes det at få jobcenter Frederiksberg til at tilkende denne borger en åbenlys førtidspension. Desværre døde denne borger ca. 1 år efter af sin cancer. Æret være hendes minde. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udgivet en brochure om standby ordningen, som på første side bekendtgør, at JOBCENTRET ER DER FOR ALLE – OGSÅ VED ALVORLIG SYGDOM!!! Brochuren bekendtgør også, at når borgere har en livstruende sygdom, har de en ret til at vælge, om de vil være omfattet af den såkaldte ”standbyordning”, hvor jobcentrets opfølgning vil ske uden kontakt til borgeren, eller om man vil deltage i kommunens opfølgning. Problemet er bare, at det er mere reglen end undtagelsen, at jobcentre og desværre også Ankestyrelsen ”glemmer” at efterleve deres grundlæggende forvaltningsretlige vejledningspligt, hvis formål er er at imødekomme borgernes informationsbehov og undgå, at borgerne på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser udsættes for retstab. Alt, alt for mange borgere med livstruende sygdomme oplyses og vejledes ikke om standby ordningen, og bliver som følge af det blandt andet udsat for et alvorligt økonomisk retstab, idet jobcentrene stopper deres sygedagpenge, som er på højeste dagspengeniveau og sender dem i jobcenterforløb, hvor forsørgelsesgrundlaget er på kontanthjælpsniveau – ca. 7.000 kr. mindre om måneden. https://star.dk/media/5877/brochure-s…

VIDEO 2: Lægekonsulent

Denne borgers lægelige oplysninger var klokkeklare, da de dokumenterede, at han havde flere meget alvorlige kroniske og varige fysiske og psykiske sygdomme – herunder svær PTSD som følge af udsendelse i krig og livstruende cancer. Denne borger skulle have haft en seniorførtidspension eller en åbenlys førtidspension ved kasse 1, men det var først da jobcentret blev afsløret i, at de ulovligt havde brugt kommunens ansatte lægekonsulenter til at magtfordreje og underkende borgerens egne lægers erklæringer, at jobcentret tilkendte denne borger en åbenlys berettiget seniorførtidspension. Da Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister, besvarede hun § 20 spørgsmål nr. 820 den 10. juni 2014 med, at kommunerne siden den 1. juli 2013 ikke har haft lovhjemmel til at kunne rekvirere sundhedsfaglig rådgivning fra kommunalt ansatte lægekonsulenter eller eksterne lægekonsulenter. Mette Frederiksen fastslog derimod, at med reformen af førtidspension og fleksjob er der fastsat regler om, at kommunerne ALENE kan benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra klinisk funktion og den praktiserende læge i sagsbehandlingen i sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet samt i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og tilskud om selvstændigt erhvervsdrivende. https://www.ft.dk/samling/20131/almde…

VIDEO 3: Åbenlys førtidspension

Denne borger var krigsveteran efter at have været udsendt til 3 krige, hvilket medførte, at han var så syg og handicappet af sine krigstraumer, at han aldrig mere ville blive i stand til at blive selvforsørgende i et ordinært job heller ikke delvis selvforsørgende i et fleksjob. På trods af højt specialisererede speciallægeerklæringer, sendte jobcenter Frederiksberg denne borger i et jobafklaringsforløb, og dermed fratog jobcentret også hans forsørgelsesgrundlag sygedagpenge, så han kun havde et forsørgelsesgrundlag på kontanthjælpsniveau at leve for. Denne borger udtalte, at den 4. krig – krigen mod jobcentret – var langt værre end de 3 krige, han havde været udsendt i, hvilket siger meget om den systematiske ulovlige sagsbehandling jobcenter Frederiksberg også udsatte denne borger for i flere år. Retsreglen § 18, stk. 2 i Lov om social pension fastslår, at der skal indledes en sag om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at den pågældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger. Retsregel § 18 a blev vedtaget den 1. juli 2019, og den fastslår, at hvis en person afviser at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan det ikke tillægges betydning ved vurderingen af personens ret til førtidspension. I Vejledning af 27/5 2016 om sager, hvor kommunen kan tilkende førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, fordi det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen, fastslås det, at helbredsforholdene i sig selv kan være tilstrækkelige til at konstatere, at borgeren opfylder betingelserne for førtidspension. https://www.retsinformation.dk/eli/re… Selvfølgelig er vigtigt, at jobcentrene møder veteraner og alle andre borgere med forståelse, respekt og værdighed. Det har bare ikke noget med retssikkerhed at gøre. Retssikkerhed handler om at beskytte borgerne mod myndighedernes overgreb ifølge både juraprofessor Eva Smidt og tidligere økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille. https://www.advokatsamfundet.dk/Servi…

Denne borger, som var enlig forsørger til mindreårige børn, var så svært funktionsevnesvækket på grund af flere meget alvorlige kroniske og varige sygdomme og handicap, og som i princippet gjorde, at hun opfyldte plejehjemskriterierne. Men dette ignorerede jobcenter Frederiksberg fuldstændigt, idét jobcentret fastholdt borgeren i kontanthjælpssystemet, hvor hun blandt andet var underlagt lovkravet om at arbejde mindst 225 timer inden for de seneste 12 kalendermåneder. Siden den 1. april 2017 har borgere med forsørgelsesgrundlaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp løbende skulle opfylde et krav om at arbejde mindst 225 timer inden for de seneste 12 kalendermåneder. Det er kun almindeligt ustøttet arbejde, der tæller med. Virksomhedspraktik og løntilskud tæller ikke med. Borgerne er dog undtaget 225 timers reglen, hvis jobcentret er ved at vurdere, om en borger er på vej i ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Jobcentre ”glemmer” ofte undtagelsesreglen og straffer syge borgere yderligere økonomisk ved at reducere deres forsørgelsesgrundlag med brutto 1067 kr. pr. måned (2021 satsen). https://star.dk/media/7480/faktaark_2… Ifølge Ombudsmanden er der tale om magtfordrejning, når et jobcenter ikke tager konkret stilling til en borgers bevis- og klagespørgsmål samtidig med, at kommunen opretholder en afgørelse om bortfald af sygedagpenge. Denne praksis er i strid med undersøgelsesprincippet (retssikkerhedslovens § 10). https://www.ombudsmanden.dk/find/udta…

VIDEO 5: Livstruet borger

Denne borger havde en livstruende hjertesygdom og var også diagnosticeret med demenssygdom, og opfyldte dermed helt åbenlyst betingelserne for standby ordningen, hvor borgeren kunne have fortsat med et forsørgelsesgrundlag på sygedagpenge i stedet for på kontanthjælpsniveau, indtil jobcentret havde bragt tingene i orden til en åbenlys førtidspension (§ 18 i Lov om social pension). Men igen benyttede jobcenter Frederiksberg sig af en række af de kommunalt ansatte lægekonsulenter med det ene formål for øje at undgå at tilkende manden førtidspension, selvom Mette Frederiksen, da hun var beskæftigelsesminister, har fastslået, at det har været ulovligt at bruge interne og eksterne lægekonsulenter siden den 1. juli 2013. https://star.dk/media/5877/brochure-s… https://www.ft.dk/samling/20131/almde…

VIDEO6: Ulovlige lægesamtaler

Ved domsafsigelsen i Frederiksberg byret den 5. februar 2020, afgjorde de 3 dommere, at Bitten Vivi Jensen med de 90 borgersager, som hun videregav til journalist Ulrik Dahlin fra Information i 2017, ikke havde afsløret egentlige ulovligheder i kommunens sagsbehandling. Det er uacceptabelt, at tre dommere i en byret ikke fandt, at jobcenter Frederiksberg handlede ulovligt i denne borgers sag, fordi denne borger blev ulovligt indkaldt til flere samtaler og undersøgelser hos en kommunalt ansat psykiatrisk lægekonsulent. Det har været ulovligt siden 1. juli 2013 ifølge tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. https://www.ft.dk/samling/20131/almde… Tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen måtte i januar 2018 gå ind i en lignende sag om ulovlige samtaler og undersøgelser af syge borgere foretaget af kommunalt ansatte lægekonsulenter på jobcenter Lærkevej i København. Aftalen om lægeklinikken på jobcenter Lærkevej i København blev indgået mellem det private lægefirma Empano og Københavns Kommune. Aftale blev underskrevet af Michael Baunsgaard Schreiber, som på daværende tidspunkt var direktør i Københavns kommunes beskæftigelses- og integrationsforvaltning. Selvom Michael Baunsgaard Schreiber blev afsløret i at have handlet ulovligt, da han underskrev og dermed godkendte kommunens egen lægeklinik på jobcenter Lærkevej, så fik det ikke strafferetlige konsekvenser for Michael Baunsgaard Schreiber. Tværtimod blev Michael Baunsgaard Schreiber senere belønnet med en toppost i justitsministeriet, idet han i september 2019 blev ansat som særlig rådgiver for justitsminister Nick Hækkerup. https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/top… https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/min… https://www.linkedin.com/in/michael-b… .

VIDEO 7: Senior førtidspension

Ifølge § 26 a kan seniorførtidspension tilkendes til personer, som har højst 6 år til folkepensionsalderen. Grundlaget for, at en kommune kan tilkende seniorførtidspension er fastslået i § 26 c og er følgende: 1) Dokumentation for personens langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet. 2) Beskrivelse af de arbejdsfunktioner, personen har udført i det seneste job. 3) Dokumentation for personens ressourcer og udfordringer i det seneste job. 4) Den faglige forklaring på, hvorfor personens arbejdsevne anses for varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til det seneste job. Stk. 2. Seniorpensionsenheden og kommunen kan ved behandlingen af sager om seniorpension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra regionens kliniske funktion og den praktiserende læge, jf. §§ 13 og 15 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Seniorpensionsenheden indgår aftale med regionerne om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, og kommunen indgår aftale om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering med den region, hvor kommunen er beliggende. Seniorpensionsenheden og kommunen betaler for den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering, som hver af myndighederne rekvirerer fra regionens kliniske funktion og den praktiserende læge. https://www.retsinformation.dk/eli/lt…

VIDEO 8: Stationær

Når en borgers helbredstilstand er velbeskrevet og stationær ifølge de foreliggende lægelige akter, og det i øvrigt ikke er oplyst, at der skulle være sket en ændring i de helbredsmæssige forhold, betyder det, at det ikke vil være nødvendigt at rekvirere en ny aktuel lægelig vurdering.

Se punkt ”2.1.1 Helbredsoplysninger ved vurdering af uarbejdsdygtighed” i ”Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet” – vejledning nr. 10047 af 25/11 2019 – https://www.retsinformation.dk/api/pd… Højesteret definerede i en dom den 26. august 2011 i sag 370/2007, at stationærtidspunktet er dét tidspunkt, hvor det må antages, at der ikke længere indtræder en væsentlig blivende bedring af borgerens helbredstilstand. Hvis arbejdet ikke genoptages, sygeforløbet fortsætter uden pauser (er kontinuert), og hvis behandlinger og træning ikke har medført og ikke skønnes at ville medføre en væsentlig blivende bedring af helbredstilstanden, er der ikke grundlag for at beslutte, at helbredstilstanden/funktionsevnen/arbejdsevnen kan forbedres/udvikles. https://www.elov.dk/afgoerelser/hoeje…