Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Skabelon til skift af sagsbehandler

Udarbejdet af Aktivsocialraadgiver.dk Marts 2022
HENT SOM PDF-DOKUMENT OG KOPIER/INDSÆT DET DU/I HAR BRUG FOR

REGLER FOR BRUG

Når jeg som socialrådgiver stiller denne skabelon gratis til din rådighed betyder det ikke at du så har brugsret til at:
– Lægge min skabelon ud til download på sociale medier eller hjemmesider
– På nogen måde at videredistribuerer skabelonen: – Du kan linke til skabelonen på min hjemmeside.

Finder jeg ud at at der er brugere der overtræder regler for brug medfører det konsekvenser j.f. gældende lov om ophavsret, og det gælder uanset hvor synd det er for dig.

DER ER INDSAT VEJLEDNINGSTEKSTER I DENNE SKABELON

Dem kan du/i slette efter behov før du/i sender denne anmodning om skift af sagsbehandler til den kommunale forvaltning. Du kan kopierer og indsætte den tekst du/i har brug for i jeres skrivelse til kommunen…

NÅR DU/I SENDER DETTE TIL DEN KOMMUNALE FORVALTNING

Så sørg nu for at det sker via email og helst via din E-boks – det er jo statens egen IT-løsning som borgerne er pålagt at skulle anvende. Ved at gøre det har du/i dokumentation for at det ER modtaget af den kommunale forvaltning og “ting” som f.eks krav om aktindsigt når du er part i egen sag har det med at “forsvinde” i den kommunale forvaltning (det er ikke noget jeg tror – det har jeg selv oplevet.. flere gange).

Når der er gået et stykke tid – lad os sige 14-21 dage så kan du/i jo kræve aktindsigt – part i egen sag og der se om den kommunale forvaltning HAR opdaget at de har modtaget en email fra en borger med anmodning om skift af sagsbehandler.
Har de ikke det…? Så står den kommunale forvaltning meget dårligt hvis de ikke gider chekke indkomne emails fra borgere der har en sag i den kommunale forvaltning.
Og der er IKKE noget med at:”Kommunen holder sommerferie” eller lignende.
Det har KL (Kommunernes Landsforening) tidligere forsøgt sig med – den gik ikke.

Og du har som borger – når du er part i egen sag også mulighed for at undersøge hvilke faglige kvalifikationer den kommunale sagsbehandler har eller ikke har – for sagsbehandler det kan alle uden videre kalde sig selv for i Danmark (lige som alle kan kalde sig selv for socialrådgivere – det er ikke en beskyttet titel eller et fag underlagt autorisation).

HVIS du afleverer anmodning om skifte af sagsbehandler personligt så forlang at du/i får en skriftlig kvittering for det afleverede af den kommunale medarbejder og der skal være dato, år, sted, emne og underskrift med tydelige blokbogstaver på papiret som skal underskrives som kvittering for modtagelsen. Og den kan du/i selv udarbejde… (jeg laver en skabelon til det på et senere tidspunkt).

Når du er part i egen sag så er det reglerne i Forvaltningsloven du/i kan anvende:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433#Kap4

Men regn nu ikke med at kommunen bliver straffet hvis de “glemmer” at overholde den i loven fastsatte tidsfrist når du/i er part i egen sag: Det tog mig 100 dage og flere rykkere før Holbæk kommune overholdt min aktindsigt og der var formanden for beskæftigelsesudvalget tidligere borgerrådgiver. Han udtalte (citat):
“Jeg kendte ikke til tidsfristen når man er part i egen sag og søger aktindsigt” (jeg kan dokumentere det – og det siger noget om niveauet hos nogle borgerrådgivere i Danmark).
Det kommunale tilsyn under ankestyrelsen gjorde ikke mere ved sagen.
Læringen er: Landets kommuner skal bare undskylde når de bryder retsgarantien om aktindsigt – part i egen sag.

DET KAN VÆRE MANGE GODE GRUNDE TIL AT DU/I VIL SKIFTE SAGSBEHANDLER

 • Dårlig kemi
 • Der bliver talt ned til dig/jer
 • Sagsbehandleren er skadet af kulturen i kommunen og betragter alle borgere som potentielle nassere, som borgere der kun er ude på at malke systemet og sagsbehandleren har mere travlt med at skulle overholde de måltal han/hun er blevet pålagt af ledelsen
  (de har eller lovpligt til at sige fra overfor ulovlige praksisser – men det gør de ikke for så bliver de opsagt)
 • Sagsbehandler skriver fristile hen over det der skulle have været et referat fra et afholdt møde
 • Sagsbehandler taler mest og helst og sig selv og ikke om dig/jer som borgere
 • Sagsbehandler har ikke styr på den gældende lovgivning herunder principafgørelser og udtalelser fra Folketingets ombudsmand (hun kan så kontakte sin afdelingsleder eller den kommunale jurist eller komme på kursus hos ankestyrelsen eller KL – Kommunernes Landsforening – den mulighed har du/i som borger ikke)
 • Sagsbehandler har aktivt forsøgt at anmelde dig til din a-kasse fordi du/i har oplyst hende (jeg skriver med vilje hende – for estimeret mellem 80-98% af sagsbehandlere er kvinder) om at du driver fritidsbeskæftigelse og har en hjemmeside (rigtig case fra Holbæk kommune hvor man/jeg ikke kunne få lov til at skifte sagsbehandler på trods af et eklatant tillidsbrud…
  Har sagsbehandler aktivt løjet/fordrejet/forvansket..?

SØRG FOR AT DOKUMENTERE DEN BEHANDLING DU/ I ER BLEVET UDSAT FOR

Gå ALDRIG til møder med en kommunal sagsbehandler alene hvis du/i har muligheder for det: Tag en partner/ægtefælle eller en bisidder med – så bliver tonen straks en anden.
Sørg for at du/i får læst de referater som sagsbehandleren skriver uanset om der er tale om en børne/familiesag eller en aktiveringssag.
Og sørg for at du/i kræver urigtige informationer rettet ellers får din sagsbehandler SIN vilje og det er du nok ikke tjent med medmindre du gerne vil i virksomhedspraktik, løntilskud eller anden offentligt støttet beskæftigelse eller at dit/jeres barn og jer skal undersøges som familie o.l.) Har du ikke mulighed for at tage en bisidder med til møderne så optag samtalen. Du skal som minimum forlange at der skrives et referat fra mødet som sendes til dig – så du/i kan kontrollere det som sagsbehandleren har skrevet og ikke har skrevet.

Der er notat og journaliseringspligt med lovhjemler så den kommunale sagsbehandler skal skrive et referat fra afholdte samtaler, herunder tage notater af telefonsamtaler (ring aldrig til den kommunale forvalting for hvem sagde hvad, i hvilket toneleje og med hvilket sprogbrug. Regn med det at det kommunale system beskytter de kommunalansatte – de beskytter ikke borgerne som betaler for det hele.

Notatpligt

§ 13. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.
Stk. 2. En myndighed m.v. skal i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse, endvidere snarest muligt tage notat om væsentlige sagsekspeditionsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.
Stk. 3. Notatpligten efter stk. 1 og 2 gælder ikke i forbindelse med behandlingen af sager inden for strafferetsplejen.

Du/i kan finde ud af om sagsbehandler har overholdt notatpligten ved at kræve (ikke anmode) aktindsigt når du/i er part i egen sag.
Overholder kommunen ikke det =

 1. Kontakt borgmesteren og kommunaldirektøren skriftligt med orientering.
  Hjælper det ikke >>
 2. Det kommunale tilsyn under ankestyrelsen og når det ikke hjælper fordi ankestyrelsen bare mener at landets kommuner skal undskylde >>
 3. Kontakt Folketingets ombudsmand – det er en retsgaranti at du som borger i et retssamfund har retskrav på aktindsigt nr du/i er part i egen sag.
  Hjælper det stadig ikke og vil Folketingets Ombudsmand ikke tage sagen >>
 4. Du/i stævner kommunen gennem en advokat med krav om erstatning for retstab og evt. økonomiske konsekvenser (vælg nu en advokat der har erfaringer med at stævne landets kommuner og IKKE en “sidegade-advokat” (jeg har ingen økonomiske interesser i noget som helst..)

PÅ NÆSTE SIDE BEGYNDER TEKSTEN OM SKIFT AF SAGSBEHANDLER

Du/I kan slette al tekst der er indsat indtil her….

DU/I KAN FINDE UD AF HVEM DER SKAL SENDES TIL VIA DEN KOMMUNALE HJEMMESIDE

Ellers så få det oplyst af sagsbehandleren: Vedkommende skal oplyse dig/jer om det uanset om hun bryder sig om det eller ej.
Hvis du vil kortslutte det forvaltningsmæssige system så kan du/i jo også sende det til det relevante politiske udvalg – der er jo både et forvaltningsmæssigt og et politisk ansvar der kan gøres gældende. Politisk hovedansvarlig = Borgmesteren
Forvaltningsmæssig ansvarlig = Kommunaldirektøren
Specifikt politisk ansvarlig = Forpersonen for det relevante politiske udvalg.
Specifikt forvaltningsmæssigt ansvarlig = Den kommunale chef for afdelingen

SØRG FOR AT DU/I DOKUMENTERER ALT SOM I A-L-T!

ANMODNING OM SKIFT AF SAGSBEHANDLER

Dato: Skriv datoen her
Att: XXXXX Kommune
Leder af afdelingen eller…
Fra: Dit navn/jeres navne her
Cpr: (du/i sender selvfølgelig henover et sikkert netværk via en sikker email til en sikker email eller afleverer personligt til kommunen… jeg anbefaler det første!)

ORIENTERING

Her skriver du/i en orientering til den kommunale forvaltning hvori der beskrives alle de gange hvor der har været samarbejdsproblemer med den kommunale sagsbehandler.
Vær konkret og helt specifik i beskrivelsen. Undgå at kalde den kommunale sagsbehandler for diverse navneord o.l.

Sæt det gerne op med datoer og en beskrivelse.
Sørg for at du/i har dokumenteret den sagsbehandling du/I har modtaget af den kommunale sagsbehandler.
Er der tilfælde hvor den kommunale sagsbehandler har “glemt” at oplyse dig/jer om jeres rettigheder ?
Har den kommunale sagsbehandler “glemt” at overholde notat- og journaliseringspligten?
Har du vidner på den tone, det sprogbrug som sagsbehandleren har anvendt over for dig/jer?
Er sagsbehandlers opførsel et udtryk for at hun/han følger af ledelsen fastlagte måltal der betyder at din retssikkerhed gradbøjes (det er det der kaldes for magtfordrejning og sagsbehandler har pligt til at sige fra – det tør de så ikke – ligesom socialrådgivere heller ikke gør det). Og bare rolig – din/jeres sagsbehandler har mange flere muligheder for at komme på kurser end du har som borger med en social sag og kan spørge sin leder/den kommunale ansatte jurist…

JEG ANMODER DERFOR OM AT FÅ TILDELT EN NY SAGSBEHANDLER

Og gerne en sagsbehandler der har en socialfaglig uddannelse som f.eks socialrådgiver eller socialformidler – idet jeg antager at XXXX kommune ansætter fagligt kompetent personale.
Jeg kan som borger ikke længere have tillid til sagsbehandler (navn)__________________________________________________________

JEG/VI HENLEDER OPMÆRKSOMHEDEN PÅ FØLGENDE

Kilde: Retsinformation VEJ nr 9330 af 21/03/2019 Social- og Indenrigsministeriet – Retssikkerhedsvejledningen – Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område

 • Tillid til sagsbehandleren
 1. Borgeren kommer ofte i kontakt med en eller nogle ganske få personer, som han eller
  hun skal etablere et samspil med. De personlige relationer kan betyde meget for en
  tillidsfuld dialog, som navnlig er vigtig i de mere omfattende og alvorlige sager.
  Det er anført i lovforarbejderne til retssikkerhedsloven, (jf. lovforslag L 228 1996/1), at kommunen bør være opmærksom på disse forhold, og at myndighederne derfor, når det er muligt, og borgerens ønske er velbegrundet, bør være imødekommende overfor en anmodning om at få en anden sagsbehandler.
  Forekommer det, at en sagsbehandler er inhabil, må den pågældende ikke medvirke ved behandlingen af sagen, og myndigheden har i så fald pligt til at lade en anden sagsbehandler behandle sagen. Det fremgår af forvaltningslovens § 3

LBK nr 265 af 25/02/2022
Social- og Indenrigsministeriet – Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Kapitel 2

“§ 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed”.

Jeg/Vi afventer et skriftlig kvittering for at denne henvendelse er modtaget og bliver
sagsbehandlet af den kommunale forvaltning.

Angiv venligst sagsbehandlingstiden.

Indtil jeg/vi ved om der tildeles en ny sagsbehandler så bliver fremtidige møder med den kommunale forvaltning enten med en bisidder eller en partsrepræsentant.
Svaret kan sendes til min e-boks.

Med venlig hilsen

Her skriver du dit/jeres navne……