Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Skabelon til skift af sagsbehandler

Udarbejdet af Aktivsocialraadgiver.dk Marts 2022
HENT SOM PDF-DOKUMENT OG KOPIER/INDSÆT DET DU/I HAR BRUG FOR

REGLER FOR BRUG
  • Du kan linke til skabelonen på min hjemmeside 🙂 Ophavsret Aktivsocialraadgiver.dk

DER ER INDSAT VEJLEDNINGSTEKSTER I DENNE SKABELON

Dem kan du/i slette efter behov før du/i sender denne anmodning om skift af sagsbehandler til den kommunale forvaltning. Du kan kopierer og indsætte den tekst du/i har brug for i jeres skrivelse til kommunen…

NÅR DU/I SENDER DETTE TIL DEN KOMMUNALE FORVALTNING

Så sørg nu for at det sker via email og helst via din E-boks – det er jo statens egen IT-løsning som borgerne er pålagt at skulle anvende. Ved at gøre det har du/i dokumentation for at det ER modtaget af den kommunale forvaltning.

Når der er gået et stykke tid – lad os sige 14-21 dage så kan du/i jo kræve aktindsigt – part i egen sag og der se om den kommunale forvaltning har opdaget at de har modtaget en email fra en borger med anmodning om skift af sagsbehandler.Og der er IKKE noget med at:”Kommunen holder sommerferie” eller lignende.
Det har KL (Kommunernes Landsforening) tidligere forsøgt sig med – den gik ikke.

Wow - Mand læser i en bogHVIS du afleverer anmodning om skifte af sagsbehandler personligt så forlang at du/i får en skriftlig kvittering for det afleverede af den kommunale medarbejder og der skal være dato, år, sted, emne og underskrift med tydelige blokbogstaver på papiret som skal underskrives som kvittering for modtagelsen. Og den kan du/i selv udarbejde… (jeg laver en skabelon til det på et senere tidspunkt).

Når du er part i egen sag så er det reglerne i Forvaltningsloven du/i kan anvende:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433#Kap4

DET KAN VÆRE MANGE GODE GRUNDE TIL AT DU/I VIL SKIFTE SAGSBEHANDLER

Prinsesse– Dårlig kemi
– Der bliver talt ned til dig/jer
– Kemien fungere bare ikke
– Du oplever manglende vejledning, eller sagsbehandling hvor der ikke sker noget, – manglende klagevejledning/sanktioner e.l.
(de har eller lovpligt til at sige fra overfor ulovlige praksisser – men det gør de ikke for så bliver de opsagt)
– Sagsbehandler skriver fristile hen over det der skulle have været et referat fra et afholdt møde
– Sagsbehandler taler mest og helst og sig selv og ikke om dig/jer som borgere
– Sagsbehandler har ikke styr på den gældende lovgivning herunder principafgørelser og udtalelser fra Folketingets ombudsmand
– Har sagsbehandler aktivt løjet/fordrejet/forvansket..?

SØRG FOR AT DOKUMENTERE DEN BEHANDLING DU/ I ER BLEVET UDSAT FOR

Gå ikke til møder med en kommunal sagsbehandler alene hvis du/i har muligheder for det: Tag en partner/ægtefælle eller en anden bisidder med: Det giver støtte, og 2 husker bedre end en. Den kan nogle gange være en fordel at bisidderen IKKE er din partner men en anden person du har tillid til.
Sørg for at du/i får læst de referater som sagsbehandleren skriver uanset om der er tale om en børne/familiesag eller en aktiveringssag.
Og sørg for at du/i kræver urigtige informationer rettet.
Du skal som minimum forlange at der skrives et referat fra mødet som sendes til dig og som lægges på sagen – så du/i kan kontrollere det som sagsbehandleren har skrevet/ikke har skrevet.

KaptajnDer er notat og journaliseringspligt med lovhjemler så den kommunale sagsbehandler skal skrive et referat fra afholdte samtaler, herunder tage notater af telefonsamtaler (ring aldrig til den kommunale forvalting for hvem sagde hvad, i hvilket toneleje og med hvilket sprogbrug.

Notatpligt

§ 13. I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.
Stk. 2. En myndighed m.v. skal i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse, endvidere snarest muligt tage notat om væsentlige sagsekspeditionsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.
Stk. 3. Notatpligten efter stk. 1 og 2 gælder ikke i forbindelse med behandlingen af sager inden for strafferetsplejen.

Du/i kan finde ud af om sagsbehandler har overholdt notatpligten ved at kræve (ikke anmode – aktindsigt/part i egen sag er en garantiforeskrift) aktindsigt når du/i er part i egen sag.
Overholder kommunen ikke det =

  1. Kontakt borgmesteren og kommunaldirektøren skriftligt med orientering.
    Hjælper det ikke
  2. Det kommunale tilsyn under ankestyrelsen
  3. Kontakt Folketingets ombudsmand – det er en retsgaranti at du som borger i et retssamfund har retskrav på aktindsigt nr du/i er part i egen sag.
    Hjælper det stadig ikke og vil Folketingets Ombudsmand ikke tage sagen >>
  4. Du/i stævner kommunen gennem en advokat med krav om erstatning for retstab og evt. økonomiske konsekvenser

PÅ NÆSTE SIDE BEGYNDER TEKSTEN OM SKIFT AF SAGSBEHANDLER

Du/I kan slette al tekst der er indsat indtil her….

DU/I KAN FINDE UD AF HVEM DER SKAL SENDES TIL VIA DEN KOMMUNALE HJEMMESIDE

Ellers så få det oplyst af sagsbehandleren/en ansat i borgerservice.

ANMODNING OM SKIFT AF SAGSBEHANDLER

Dato: Skriv datoen her
Att: XXXXX Kommune
Leder af afdelingen eller…
Fra: Dit navn/jeres navne her
Cpr: (du/i sender selvfølgelig henover et sikkert netværk via en sikker email til en sikker email eller afleverer personligt til kommunen… jeg anbefaler det første!)

ORIENTERING

Her skriver du/i en orientering til den kommunale forvaltning hvori der beskrives alle de gange hvor der har været samarbejdsproblemer med den kommunale sagsbehandler.
Vær konkret og helt specifik i beskrivelsen.
Undgå at kalde den kommunale sagsbehandler for diverse navneord o.l.

Sæt det gerne op med datoer og en beskrivelse.
Sørg for at du/i har dokumenteret den sagsbehandling du/I har modtaget af den kommunale sagsbehandler.
Er der tilfælde hvor den kommunale sagsbehandler har “glemt” at oplyse dig/jer om jeres rettigheder ?
Har den kommunale sagsbehandler “glemt” at overholde notat- og journaliseringspligten?
Har du vidner på den tone, det sprogbrug som sagsbehandleren har anvendt over for dig/jer, – hvis det er det der er problemet?

JEG ANMODER DERFOR OM AT FÅ TILDELT EN NY SAGSBEHANDLER

Og gerne en sagsbehandler der har en socialfaglig uddannelse som f.eks socialrådgiver eller socialformidler – idet jeg antager at XXXX kommune ansætter fagligt kompetent personale.
Jeg kan som borger ikke længere have tillid til sagsbehandler (navn)__________________________________________________________

JEG/VI HENLEDER OPMÆRKSOMHEDEN PÅ FØLGENDE

Kilde: Retsinformation VEJ nr 9330 af 21/03/2019 Social- og Indenrigsministeriet – Retssikkerhedsvejledningen – Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område

  • Tillid til sagsbehandleren

56. Borgeren kommer ofte i kontakt med en eller nogle ganske få personer, som han eller
hun skal etablere et samspil med. De personlige relationer kan betyde meget for en
tillidsfuld dialog, som navnlig er vigtig i de mere omfattende og alvorlige sager.
Det er anført i lovforarbejderne til retssikkerhedsloven, (jf. lovforslag L 228 1996/1), at kommunen bør være opmærksom på disse forhold, og at myndighederne derfor, når det er muligt, og borgerens ønske er velbegrundet, bør være imødekommende overfor en anmodning om at få en anden sagsbehandler.
Forekommer det, at en sagsbehandler er inhabil, må den pågældende ikke medvirke ved behandlingen af sagen, og myndigheden har i så fald pligt til at lade en anden sagsbehandler behandle sagen. Det fremgår af forvaltningslovens § 3

LBK nr 265 af 25/02/2022
Social- og Indenrigsministeriet – Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Kapitel 2

“§ 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed”.

Bekræft venligst modtagelsen af denne henvendelse vedr. skift af sagsbehandler.

Svaret kan sendes til min e-boks.

Med venlig hilsen

Her skriver du dit/jeres navne……