Ankestyrelsen - Aktiv socialrådgiver

01-06-2018: Serviceniveau for personlig og praktisk hjælp
Kilde: Ankestyrelsens Database
Emne: Sektorlovgivningen & Øvrig forvaltningsret

Myndighed: Ankestyrelsen

Citat:

Langeland Kommunes serviceniveau for personlig og praktisk hjælp til borgere på Strynø var ikke i overensstemmelse med serviceloven og den generelle lighedsgrundsætning.
Borgerne på Strynø kunne kun få udført personlig og praktisk hjælp i dag- og aftentimerne. Men det fremgik af serviceloven, at kommunalbestyrelsen skulle sikre, at personlig og praktisk hjælp kunne varetages døgnet rundt.
Borgerne skulle desuden selv hente deres varer ved færgelejet. I serviceloven stod der, at kommunen skulle foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Det stod også i loven, at kommunen skulle bevilge praktisk hjælp til opgaver, som borgeren ikke selv kunne udføre.

LÆS MERE – HENT AFGØRELSE FRA ANKESTYRELSEN SOM .PDF

Citat:
Resumé

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Langeland Kommunes serviceniveau for personlig og praktisk hjælp til borgere bosiddende på Strynø, som dette fremgår af Servicekatalog Ældre og Sundhed fra november 2017, ikke er i overensstemmelse med servicelovens § 83, jf. § 87, og den generelle lighedsgrundsætning.
Ankestyrelsen har anmodet kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver kommunalbestyrelsen anledning til.
Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Ankestyrelsens opfattelse.
Den enkelte kommunalbestyrelse kan hel-ler aldrig afvise at hjælpe borgere, der har krav på hjælp efter lo-ven, med henvisning til kommunens økonomi.
Kommunalbestyrelsen skal udover de hensyn, der følger af ser-viceloven, træffe sin afgørelse i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.
Det betyder bl.a., at der alene må inddrages saglige hensyn. Sag-lige hensyn er hensyn, der har sammenhæng med formålet med og indholdet i den anvendte bestemmelse. Det betyder i denne sammenhæng, at myndigheden i sin behandling og afgørelse af konkrete sager ikke må forfølge formål, som ikke er relevante for sagen.
Kommunalbestyrelsen skal herudover træffe sine afgørelser i overensstemmelse med den generelle lighedsgrundsætning. Det indebærer bl.a., at kommunalbestyrelsen ikke må have forskellige serviceniveauer afhængig af, hvilken del af kommunen borgeren bor i.