Aktiv socialrådgiver - Skumring i Isefjord

Kilde:VEJ nr 105 af 23/10/2002 Beskæftigelsesministeriet
Førtidspensionsvejledningen

Vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003

Selvforsørgelse

8. Hensigten med aktivlinien i socialpolitikken er at give borgerne mulighed for at forblive eller blive selvforsørgende. Med selvforsørgelse menes ikke, at den pågældende borger nødvendigvis skal kunne fungere i ordinær beskæftigelse. Hvis dette ikke er muligt, er det målsætningen, at borgerens arbejdsevne udvikles i et sådant omfang, at vedkommende kan blive selvforsørgende fx i et fleksjob.

Begrebet selvforsørgelse er således defineret i forhold til, om en person har en arbejdsevne, der muliggør beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, herunder efter overenskomsternes sociale kapitler eller i et fleksjob. Det afgørende er, om borgeren har mulighed for enten at udføre en arbejdsindsats på det ordinære arbejdsmarked eller i et fleksjob og derigennem kan opnå en indtægt, der samlet set svarer mindst til minimumslønnen ved fuldtidsbeskæftigelse på det enkelte overenskomstområde, uanset hvordan arbejdsindsatsen er tilrettelagt.

Førtidspension er en forsørgelsesydelse til personer, som ikke kan blive selvforsørgende som følge af en varig nedsættelse af arbejdsevnen. Førtidspensionsydelsen er uafhængig af tidligere indtægts- eller beskæftigelsesniveau.

Personer, der har en arbejdsevne, der kan gøre dem i stand til at opnå en indtægt, der svarer til en 37 timers arbejdsindtægt indenfor et konkret arbejdsområde, er således i stand til at være selvforsørgende og kan derfor ikke tilkendes førtidspension.

Indtægtens størrelse har ikke betydning heller ikke i forhold til pågældendes tidligere indtægtsforhold.

Personer, der tidligere har valgt at være deltidsbeskæftigede, skal også vurderes i forhold til, om arbejdsevnen ville kunne gøre pågældende i stand til at blive selvforsørgende.

Målet er, at flest muligt finder beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked i ustøttede stillinger.

Det kan bl.a. ske ved at anvende overenskomsternes sociale kapitler, i forbindelse med arbejdsfastholdelse eller revalidering, så borgere med varig nedsættelse af arbejdsevnen kan opnå ustøttet beskæftigelse.

Først når disse muligheder er udtømte, skal borgere med varig nedsættelse af arbejdsevnen tilbydes støttet beskæftigelse (fleksjob med løntilskud). Kun hvis selvforsørgelse ikke er mulig, kan der tilkendes førtidspension.

Ressourcer

9. Arbejdsevnebegrebet fokuserer på en borgers muligheder for aktuelt eller i fremtiden at blive i stand til at udføre arbejdsmæssig beskæftigelse. Det afgørende er, hvad en person kan – eller kan bringes til at kunne – vurderet i forhold til enhver form for arbejde på arbejdsmarkedet.

Der skal derfor ikke alene ses på eventuelle tidligere erhverv, eller på personens ønsker til et bestemt erhverv men derimod bredt på nuværende og fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Da der er tale om en meget bred arbejdsmarkedsorienteret tilgang, følger det også, at der i helhedsvurderingen af borgerens situation skal ses bredt på de forskellige arbejdsmarkedsrettede ressourcer, en borger måtte have, se punkt 22 for gennemgangen af ressourceprofilen.

Ved vurderingen af ressourcerne (arbejdsevnen) skal restitueringsmulighederne overvejes.
Fx kan en fysisk eller psykisk handicappet borger ved varetagelse af et job/fleksjob blive så fysisk eller psykisk afkræftet, at vedkommende varigt ikke vil være i stand til at restituere sig.
Dette skal indgå i vurderingen af, om den pågældende er i besiddelse af en reel arbejdsevne, som kan benyttes på arbejdsmarkedet.

Borgere, der er i stand til at varetage et job eller fleksjob, men som på grund af restitueringsbehovet og deres nedsatte funktionsevne ikke magter at klare visse opgaver i hjemmet, vil, såfremt de opfylder betingelserne, kunne få hjælp efter servicelovens regler om personlig og praktisk hjælp.

Hvis der er tale om personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, vil der eventuelt kunne ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter servicelovens § 84.