Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

VEJ nr 9333 af 12/06/2020
Beskæftigelsesministeriet

Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9333

Fremhævninger: Aktiv socialrådgiver.dk

Udvidet partshøring af aktivitetsparate

§ 11. Kommunen skal forud for, at kommunen træffer afgørelse om sanktion af en person, der modtager hjælp som aktivitetsparat, have udtømt alle rimelige muligheder for at etablere personlig kontakt med personen for at vurdere, om personen havde en rimelig grund til udeblivelsen m.v.

Den personlige kontakt vil f.eks. kunne være telefonisk eller personlig kontakt på bopæl eller opholdssteder, herunder tilbuds- eller behandlingssteder.

Stk. 2. Det beror på kommunens konkrete vurdering af oplysningerne i personens sag, hvilke og hvor mange forsøg på personlig kontakt kommunen skal gøre, før kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for personlig kontakt med personen. Kommunen skal dokumentere forsøgene på personlig kontakt på personens sag, herunder hvordan, hvornår og hvor mange gange kommunen har forsøgt at komme i personlig kontakt med personen forud for en afgørelse om sanktion.

Stk. 3. Har kommunen vanskeligt ved at opnå personlig kontakt med personen, og er vedkommende allerede i kontakt med en mentor, et tilbudssted m.v., vil kommunen kunne etablere kontakt til personen via mentoren m.v. Mentoren m.v. kan hjælpe kommunen med at komme i kontakt med personen, så kommunen fra personen kan få oplysninger til belysning af baggrunden for fraværet eller lignende, der kan danne grundlag for kommunens vurdering af, om der skal træffes afgørelse om en sanktion.

Stk. 4. Kontakt til personen vil i særlige tilfælde kunne etableres via et familiemedlem, en partsrepræsentant, en værge eller en anden kontaktperson, forudsat at personen, der etableres kontakt til og familiemedlemmet m.v. på forhånd har givet samtykke til kontakten. Et familiemedlem mv. kan ikke forpligtes til at etablere kontakt til personen. Samtykket skal være tilstrækkeligt præcist til, at personen og familiemedlemmet m.v. ved, hvilket familiemedlem m.v. kommunen vil forsøge at skabe kontakt til personen igennem, og hvilken sag oplysningerne skal bruges til at behandle. Kommunen skal dokumentere på sagen, at samtykke er indhentet fra personen og fra den person, som kontakten til personen skal skabes igennem, f.eks. et familiemedlem.

Kommunen skal forud for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 36-40 a til en aktivitetsparat modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v.

Kommunen skal aktivt forsøge at indhente personens forklaring, hvis personen f.eks. ikke har reageret på en partshøring. Hvis personen ikke selv i forbindelse med en skriftlig partshøring har oplyst noget om grunden til udeblivelsen, skal kommunen forsøge at få personlig kontakt med personen for at afklare årsagen til udeblivelsen. Det samme gælder, hvis oplysningerne om grunden til udeblivelsen ikke er sikre nok til, at kommunen kan vurdere, om personen havde en rimelig grund til udeblivelsen.

Baggrunden for pligten til personlig kontakt er, at aktivitetsparate modtagere af hjælp kan være meget udsatte og skrøbelige personer, der kan have svært ved at overskue de betingelser, som kommunen stiller for at modtage ydelsen. De kan samtidigt have svært ved at reagere på en økonomisk sanktion i form af fradrag i eller ophør af deres forsørgelsesgrundlag. Det kan f.eks. være på grund af svær psykisk sygdom, misbrugsproblemer, hjemløshed eller lignende. Nogle kan også på grund af psykiske problemer, manglende bolig eller andre faste rammer omkring deres tilværelse have svært ved at forholde sig til skriftlige henvendelser fra kommunen, f.eks. indkaldelser til samtaler eller partshøringer i forbindelse med evt. sanktioner for manglende fremmøde m.v.

Den personlige kontakt vil f.eks. kunne være telefonisk eller personlig kontakt på bopæl eller opholdssteder, herunder tilbuds- eller behandlingssteder.

Hvis kommunen har vanskeligt ved at opnå personlig kontakt med en aktivitetsparat person, kan kravet om personlig kontakt også opfyldes ved, at kommunen etablerer kontakt via f.eks. en mentor eller et tilbudssted, som personen allerede er i forbindelse med, for på den måde at komme i kontakt med personen, således at kommunen kan tilvejebringe oplysninger om fraværet m.v., der kan danne grundlag for vurderingen af, om personen skal have en sanktion i det konkrete tilfælde. Kontakt kan ligeledes etableres via et familiemedlem, en partsrepræsentant, en værge eller anden kontaktperson forudsat, at personen og familiemedlemmet m.v. på forhånd har givet samtykke til, at kontakten etableres via et familiemedlem m.v. Et familiemedlem m.v. kan dog ikke forpligtes til at skabe kontakt til personen.

Kommunen skal være opmærksom på, om personen modtager støtteforanstaltninger efter servicelovens bestemmelser. I de tilfælde vil kommunen også kunne forsøge at skabe kontakt til personen gennem personens støtteperson.

Det beror på en konkret vurdering af oplysningerne i den enkelte borgers sag, hvilke og hvor mange forsøg på personlig kontakt kommunen skal foretage, før kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for personlig kontakt med personen. Kommunen skal dokumentere forsøgene på personlig kontakt på personens sag, herunder notere hvordan, hvornår og hvor mange gange kommunen har forsøgt at komme i personlig kontakt med personen inden afgørelsen om sanktion.

I principafgørelse 39-15 slog Ankestyrelsen fast, at det er en betingelse for, at kommunen kan give en aktivitetsparat borger en sanktion, at kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for at få personlig kontakt med borgeren om grunden til, at borgeren ikke mødte til samtalen, udeblev fra sit tilbud m.v. Kommunen skal forsøge at få personlig kontakt med borgeren, hvis borgeren ikke reagerer på kommunens skriftlige partshøring. Det er ikke en betingelse, at kommunen rent faktisk opnår kontakt med borgeren.

Det beror på en konkret vurdering af oplysningerne i den enkelte borgers sag, hvilke og hvor mange forsøg på personlig kontakt kommunen skal gøre, før kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for at få personlig kontakt med borgeren. Det er som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt, at kommunen kun forsøger at få personlig kontakt ved opringninger til borgerens private telefonnummer, og/eller skriver til borgerens private e-mail, hvis der er andre rimelige muligheder for at opnå kontakt. Det kan f.eks. være via borgerens mentor, på borgerens bopæl, eller på borgerens tilbudssted.

Kommunen skal dokumentere forsøgene på personlig kontakt på borgerens sag og skal herunder notere, hvordan, hvornår og hvor mange gange kommunen har forsøgt at komme i personlig kontakt med borgeren inden afgørelsen om sanktion.

I nogle tilfælde kan det indebære en uforholdsmæssig stor indsats og en vis risiko for kommunens medarbejdere at finde frem til aktivitetsparate personer. I de tilfælde, hvor personen har tilknyttet en værge, en mentor eller en støtteperson, kan kommunens kontakt således etableres via denne.

Kommunen kan derfor også kontakte f.eks. et tilbuds-, opholds- eller behandlingssted m.v. med henblik på, at disse hjælper personen med at komme i kontakt med kommunen, så kommunen fra personen kan indhente de nødvendige oplysninger, der kan danne grundlag for vurderingen af, hvorvidt der skal pålægges en sanktion i det konkrete tilfælde.

Kontakten til personen gennem en værge, mentor, støtteperson eller tilbuds-, opholds- eller behandlingsstedet m.v. vil således medvirke til at sikre, at kommunen kan skabe klarhed over, om der er omstændigheder, som gør, at personen skal eller ikke skal sanktioneres.

Det centrale er således, at der er en reel personlig kontakt med personen, således at kommunen kan få oplysninger om, hvad der er årsagen til, at personen ikke har overholdt sine pligter, og om der er omstændigheder, der gør, at personen ikke skal have en sanktion.

Hvis kommunen ikke kan komme i personlig kontakt med personen eventuelt via f.eks. en mentor m.v., vil kommunen kunne forsøge at opnå kontakt med personen via f.eks. familiemedlemmer.

Samtykke til, at kommunen kan skabe kontakt til personen via et familiemedlem m.v., skal indhentes forud for, at kommunen forsøger at skabe kontakt til personen via f.eks. familiemedlemmer. Kommunen skal ved indhentning af samtykke iagttage de gældende regler i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Et samtykke efter databeskyttelsesforordningen forstås som enhver frivillig specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling, jf. artikel 4, nr. 11.

Samtykket skal være tilstrækkeligt præcist til, at personen ved, hvilket familiemedlem m.v. kommunen vil forsøge at skabe kontakt til personen igennem, og hvilken sag oplysningerne skal bruges til at behandle. Kommunen kan ikke nøjes med at indhente et generelt samtykke, hvor personen skriver under på, at kommunen må kontakte et bestemt familiemedlem for at skabe kontakt til personen.

Samtykke skal endvidere indhentes fra familiemedlemmet, kontaktpersonen m.v., hvis denne er en anden end en mentor, en støtteperson efter serviceloven eller et tilbudssted.

Et familiemedlem m.v. kan ikke forpligtes til at skabe kontakt til personen.

For at kunne dokumentere på sagen, at samtykke er indhentet forud for, at kommunen kontakter et familiemedlem m.v., bør kommunen indhente skriftligt samtykke fra den aktivitetsparate person og den person, som kontakten til personen skal skabes via. Der er dog ikke krav om, at samtykket skal være skriftligt. Kommunen skal i overensstemmelse med § 13 om notatpligt i lov om offentlighed i forvaltningen gøre notat om indholdet af det givne samtykke, hvis personen ikke har givet skriftligt samtykke.

Kommunen kan kun indhente de oplysninger, der er nødvendige for at behandle personens sag. Kommunen skal i hver sag foretage en konkret vurdering af, hvilke oplysninger den har brug for.

Der skal således være en saglig grund til, at kommunen indhenter konkrete oplysninger om personen. Kommunen må ligeledes kun anmode om at få oplysninger om personen om forhold, som direkte har betydning for den foreliggende sanktionssag f.eks. oplysning om, hvorvidt personen er mødt op i den aktivitet, som kommunen har henvist personen til. Kommunen må således ikke forlange at få oplysninger om f.eks. en persons overståede misbrug, hvis det ikke har direkte betydning for personens sanktionssag.