udspring fra badebro

Kilde: VEJ nr 9330 af 21/03/2019
Social- og Ældreministeriet
Retssikkerhedsvejledningen
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område

Borgeren skal give samtykke til at oplysningerne indhentes

116. Myndigheden kan kun indhente oplysningerne efter § 11 a med forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, medmindre der er tale om en sag, hvor loven specifikt giver mulighed for at fravige kravet om samtykke, jf. § 11 c og § 11 a, stk. 2-4 (se kapitel 16 og punkt 125-131).

Myndigheden skal oplyse om konsekvenserne af et manglende samtykke, jf. § 12, nr. 3.
Se punkt 176 og kapitel 15 om konsekvenser ved ikke at medvirke eller give samtykke.

Kravet til samtykket
117. Samtykket efter retssikkerhedslovens § 11 a, stk. 1, skal være tilstrækkeligt præcist til, at borgeren ved, hvilke typer oplysninger der vil blive indhentet, hvem de vil blive indhentet fra, og hvilken sag oplysningerne skal bruges til at behandle.

Myndigheden kan ikke nøjes med at indhente et generelt samtykke, hvor borgeren skriver under på, at myndigheden kan indhente oplysninger, der er relevante eller nødvendige for sagen. (et konkretiseret samtykke). Det er forudsat i lovforarbejderne til bestemmelsen (jf. lovforslag L 138 2002/1).

I de tilfælde, hvor oplysningerne ville kunne indhentes efter forordningen uden samtykke, men hvor et krav om samtykke følger af retssikkerhedslovens § 11 a, jf. også punkt 108, gælder retssikkerhedslovens regler med hensyn til samtykket. Det vil som udgangspunkt være tilfældet, når en myndighed skal indhente oplysninger, der er nødvendige for at behandle en sag om hjælp efter den sociale lovgivning, fra andre myndigheder om den, der ansøger om eller modtager hjælp.

I situationer, hvor et samtykke anvendes som behandlingsgrundlag efter databeskyttelsesforordningen , gælder forordningens krav til samtykke.

Ved samtykke efter databeskyttelsesforordningen forstås
enhver frivillig,
specifik,
informeret og
utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede,
hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger vedrørende den pågældende gøres til genstand for behandling”
.
(udtrykkeligt samtykke).

Dette samtykkekrav er nærmere beskrevet i Datatilsynets og Justitsministeriets vejledning fra 2017 om samtykke. Vejledningen kan findes på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Det er et krav for et gyldigt samtykke, at den dataansvarlige informerer om muligheden for at trække samtykket tilbage, inden samtykket afgives.

Ankestyrelsens principafgørelse R-12-06:

En kommune var berettiget til at anmode en mand om at underskrive en samtykkeerklæring for at kunne indhente relevante lægelige oplysninger til brug for kommunens vurdering af hans fravær fra aktivering. Erklæringen var formuleret således, at der blev givet samtykke både til indhentelse og afgivelse af oplysninger. Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen havde informeret manden om formålet med at indhente hans samtykke alene var at kunne indhente oplysninger. Ankestyrelsen bemærkede i øvrigt, at såfremt kommunen ønskede at benytte den samme blanket i forbindelse med samtykke til såvel indhentelse som videregivelse af oplysninger, burde kommunen efter Ankestyrelsens opfattelse uddybe blanketten med henblik på anvendelse i de to forskellige situationer.

Der er ikke krav om, at samtykket skal være skriftligt.
Se også punkt 108 om notatpligt, hvis samtykket ikke gives skriftligt.

Borgere, der ikke selv kan give samtykke
118. Hvis borgeren ikke selv kan give gyldigt samtykke, skal myndigheden indhente samtykke fra en værge eller en fremtidsfuldmægtig.

Et familiemedlem eller en anden nærtstående kan kun afgive samtykke efter § 11 a, hvis familiemedlemmet er værge eller fremtidsfuldmægtig for den pågældende, dvs. hvis familiemedlemmet er beskikket som værge eller en fremtidsfuldmagt til familiemedlemmet er sat i kraft.

Hvis der ikke er etableret værgemål eller fremtidsfuldmagt, skal der søges etableret et personligt værgemål efter værgemålsloven. Såvel kommunen som de nærmeste kan tage initiativ til, at der etableres værgemål.

Se punkt 59 og 60 med nærmere information om værgemål og punkt 61 om fremtidsfuldmagter.

Citat slut..

HOV HOV BORGER – SØRG NU LIGE FOR AT DU FÅR DET PÅ SKRIFT OG IKKE MUNDTLIGT

Det sikrer din retsstilling for ellers kan du risikere en situation hvor en eller anden mere eller mindre tilfældig sagsbehandler ikke kan huske det – eller husker det forkert. Selvom der er notat- og journalingspligt.

AKTIV SOCIALRÅDGIVER SIGER – ALT PÅ SKRIFT

Den kommunale forvaltning er IKKE dine nye bedste venner – de er typisk din modpart.

Men hvis ikke du som borger med en sag interesserer dig for DIN egen retssikkerhed – så: Take it away..

TIL DE BORGERE DER INTERESSERE SIG FOR DERES EGEN RETSSIKKERHED

1- Alt på skrift (det dokumenterer jo din egen sag)
2. Samtykke – det er jo ikke for evigt det gælder vel: TIDSBEGRÆNSET/SPECIFIKT M.M.
3. Evt aktindsigt (part i egensag) vil dokumentere om den kommunale forvaltning har dokumenteret at DU har afgivet DIT samtykke.