lokalhistorisk fotos af patienter - de skulle også aktiveres
Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

Køretøj i Ahlgade 1895

Hvis du vil finde ud af hvilken faglige baggrund din kommunale sagsbehandler har så
kan du søge aktindsigt i det….Landets kommuner ansætter gerne stort set hvem som helst som kommunale sagsbehandlere, og nogle øh…. sagsbehandlere har psykopatiske/sociopatiske træk – nogle af dem er med til at ansætte de “nye” har jeg selv opdaget via aktindsigter.

Kvinde kigger

Når man/k har været sagsbehandler i det kommunale system længe nok er der en overhængende fare for at man/K (det er jo mest kvinder der er sagsbehandlere i de kommunale forvaltninger – se selv på personalesammensætningerne i de kommunale forvaltninger) lader sig socialiserer ind i en kultur og paradigme hvor alle borgere betragtes som problemer og som nassere...Og de sagsbehandlere og socialrådgivere der har FOR meget fokus på borgernes retssikkerhed isoleres i personalegruppen og fryses ud: De er jo helt oplagt dårlige kollegaer SELVOM det rent faktisk er dem der har fat i den lange ende og følger gældende love & regler.

LOVHJEMMEL FOR AKTINDSIGT – PART I EGEN SAG ER

Forvaltningsloven – Kapitel 4: Partens aktindsigt. Retten til aktindsigt. § 9:

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

Stk. 2. En parts ret til aktindsigt omfatter med de i §§ 12-15 b nævnte undtagelser

1) alle dokumenter, der vedrører sagen, og

2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

Stk. 3. Den, der ansøger eller har ansøgt om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, kan dog kun forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter m.v., der vedrører den pågældendes egne forhold.

Stk. 4. Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v. til andre end den part, der anmoder om aktindsigt, gælder først fra dagen efter afsendelsen af dokumentet.

Stk. 5. Bestemmelser om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, begrænser ikke pligten til at give aktindsigt efter dette kapitel, jf. dog § 15 a, stk. 1.

DER ER INTET LOVKRAV P.T. OM AT KOMMUNALE SAGSBEHANDLERE SKAL HAVE EN SOCIALFAGLIG UDDANNELSE

Der er bare at vade direkte ind fra gaden og gå igang med behandlingen af personfølsomme oplysninger og stort set gøre som sagsbehandleren har lyst til/ikke lyst til.

Her gør du så ansvaret gældende overfor kommunaldirektøren og den siddende borgmester.
De har henholdsvis det forvaltningsmæssige og øverste politiske ansvar.

Og det er bedre at du har en sagsbehandler der har en socialfaglige uddannelse som socialrådgiver eller socialformidler end en sagsbehandler der tidligere har været klinikassistent eller speditør medarbejder (virkelige cases fra xxx kommune).

I Københavns kommune ansætter man/k….. gerne akademikere der med et speciale i Oldgræsk eller medievidenskab eller hvad ved jeg ikke har nogen som helst indsigt i gældende forvaltningsret, skrevne/uskrevne retsgrundsætninger, gældende love og regler f.eks for partshøring, retten til at afgive en udtalelse, bisidder og partsrepræsentation e.l.

Det var studerende der blev ansat i Københavns kommune til at behandle borgerklager-sager….

Kilde: Avisen.dk D.3 Okt 2018 (Citat):”Kommunes jobopslag vækker opsigt: Søger studerende til at behandle klagesager:Hvis en kontanthjælpsmodtager eller sygedagpengemodtager vil klage til Københavns Kommune, vil klagen muligvis blive behandlet af en studentermedhjælper i stedet for en færdiguddannet jurist”.

RETSSIKKERHEDEN FOR BORGERE I SOCIALT UDSATTE POSITIONER SEJLER PÅ 98 FORSKELLIGE KURSER SAMTIDIGT

Så lemfældigt er det når landets kommuner skal behandle borgernes sager og deres syn på borgernes retssikkerhed.
Du kan selv se hvordan retssikkerheden for borgere i socialt udsatte positioner sejler på 98 forskellige kurser samtidigt via de sociale Danmarks-kort: Her er en videointroduktion til de sociale Danmarkskort som jeg har udarbejdet.

NÅR DET HANDLER ANDRE END DIN SAGSBEHANDLERS UDDANNELSESBAGGRUND…?

Så er den lovhjemmel du kan anvende efter Lov om offentlighed i Forvaltningen “Offentlighedsloven” – Aktindsigt:
§.7:

“§ 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter med de i §§ 19-35 nævnte undtagelser

1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og

2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

Stk. 3. Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v., gælder først fra dagen efter afsendelsen af dokumentet.”

Egenacces

§ 8. Den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 19-29 og § 35, forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom. Det gælder dog ikke, i det omfang de hensyn, der er nævnt i §§ 31-33, eller hensynet til den pågældende selv eller andre med afgørende vægt taler imod.
Fra Borger.dk:
Offentlighed i forvaltningen –
Offentlighedsloven sikrer alle borgere ret til indsigt i sager i den offentlige forvaltning.

Hvis du ønsker at få adgang til dokumenter eller oplysninger fra en offentlig myndighed mv. (f.eks. staten eller kommunen), kan du søge om aktindsigt hos myndigheden.

Offentligheden, f.eks. borgere og pressen, har som hovedregel ret til indsigt i sager i det offentlige.

Du kan få flere oplysninger om retten til aktindsigt hos den myndighed, som du ønsker aktindsigt hos.
Du kan også få oplysninger om retten til aktindsigt hos Justitsministeriet.

Der er dog visse typer af sager, der ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Det gælder:

Straffesager (OFL § 19)
Lovgivningssager (OFL § 20)
Sager om ansættelse eller forfremmelse (OFL § 21, stk. 1)
Konkrete personalesager (OFL § 21, stk. 2-5)
Kalendersager (§ 22)

Der er også dokumenter, der ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Det gælder bl.a. interne dokumenter (OFL § 23, stk. 1), ministerbetjeningsdokumenter (OFL § 24), oplysninger der er udvekslet med folketingsmedlemmer (OFL § 27, nr. 2), statsrådsprotokoller (OFL § 27, nr. 3) og brevveksling om retssager (OFL § 27, nr. 4).