VEJ nr 11740 af 04/12/1986 Justitsministeriet – Vejledning om forvaltningsloven
Fremhævninger: Aktivsocialrådgiver.dk

104. Uberettiget afslag på en begæring om aktindsigt, der fremsættes før, sagen er afgjort, vil efter omstændighederne kunne føre til, at afgørelsen bliver ugyldig. Hvis begæringen om aktindsigt først er fremsat efter, at der er truffet afgørelse i sagen, vil et eventuelt uberettiget afslag på aktindsigt ikke kunne få betydning for afgørelsens gyldighed. Derimod vil afslaget efter omstændighederne kunne få betydning for beregningen af en eventuel klagefrist, således at denne udskydes, jfr. princippet i § 17.

SE JURA-GUIDE TIL AKTINDSIGT

Materialer Aktiv socialrådgiver

Materialer Aktiv socialrådgiver

Video | Pdf-dokument