mand læser kort i natur

Kilde:VEJ nr 11740 af 04/12/1986 Justitsministeriet – Vejledning om forvaltningsloven
Fremhævninger: Aktivsocialrådgiver.dk

121. Undladelse af partshøring på myndighedens initiativ eller efter partens begæring vil – hvor myndigheden har haft pligt til at høre – efter omstændighederne kunne føre til, at afgørelsen i sagen bliver ugyldig. Dette må i hvert fald normalt antages at være tilfældet med hensyn til bebyrdende afgørelser, hvis der senere på partens initiativ fremkommer nye oplysninger, som er af betydning for sagens afgørelse.

Citat slut…

PRINCIPPET OM NOVA

Nova betyder nyt og forvaltningen skal inddrage nye oplysninger til sagens oplysning hvis de er væsentlige for sagens bedømmelse og afgørelse j.
“hvis der senere på partens initiativ fremkommer nye oplysninger, som er af betydning for sagens afgørelse”.

EKSEMPEL PÅ KOMMUNAL PRAKSIS

Når man/K i Københavns kommune sanktionerer borgere økonomisk er der tendenser til at man/k fuldstændig “glemmer” at partshører borgerne selvom det udtrykkeligt fremgår at der skal partshøres da der jo træffes en afgørelse som ligger borgerne til last, og at der skal partshøres INDEN den kommunale forvaltning sanktionerer borgerne. Og så skal man/k INDEN der sanktioners økonomisk have udtømt ALLE muligheder for at komme i kontakt med borgeren + økonomiske sanktioner skal have det formål at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet (det svarer til at jeg som din arbejdsgiver indeholder en del af din løn for at sikre mig at du møder op på arbejde i den kommende uge…!