mand læser kort i natur

INTRO FRA AKTIVSOCIALRAADGIVER.DK:

Både som socialrådgiver og som borger kan de have fordele at have godt kendskab til Retssikkerhedsvejledningen.
Jeg har derfor udarbejdet denne oversigt. Du kan hente Retssikkerhedvejledningen som Pdf-dokument som der kan søges i på nedenstående hjemmeside fra Retsinformation. Vær opmærksom på at Retsinformation.dk linker til principafgørelser fra ankestyrelsen via loven om Retssikkerhed og administration på det sociale område.

INFO: Tal henviser til de relevante punkter i Retssikkerhedsvejledningen.

Der er hele 510 punkter i Retssikkerhedsvejledningen – du kan IKKE forvente at du kan læse dem alle og efterfølgende huske dem: Har du den opfattelse lider du af en alvorlig vildfarelse – og det ord indgår også i Retssikkerhedsvejledningen.

SØG I RETSSIKKERHEDSVEJLEDNINGEN VED CTRL+F

Superhelt

Læser du vejledningen og den tilhørende lov og sætter dig ind i f.eks klageregler o.l. og kigger på afsagte principafgørelser så har du et rigtigt indblik i den mest centrale lov for det sociale område i Danmark.
Så er din indsigt på linje med eller over den indsigt uddannede socialrådgivere der er ansat i forvaltninger har – og de har IKKE tid til at fordybe sig i principafgørelser eller til at læse dybt i vejledningerne.

HUSK: Dette er bare et Meta-index: Her kan du finde det konkret nummer i retssikkerhedsvejledningen som du efterfølgende skal dykke ned i

Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område nr. 9330 af 21/3 2019

Retssikkerhedsvejledningen

Lovgivning forskriften vedrører: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
LBK nr 1555 af 02/11/2020
§ 2. Loven indeholder regler for, hvordan kommunen (kommunalbestyrelsen) og statslige myndigheder på det sociale område (Familieretshuset og Ankestyrelsen) skal behandle sager efter lovgivningen.

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1

Vejledningens struktur 1-5
Henvisninger i vejledningen 4
Forkortelser i vejledningen 5

Kapitel 2

Retssikkerhedslovens anvendelsesområde 6-30
Oversigt over retssikkerhedsbekendtgørelsens regler om retssikkerhedslovens anvendelsesområde 8
Lovområder, hvor retssikkerhedsloven gælder fuldt ud ved kommunernes og Ankestyrelsens behandling og afgørelse af sager 9-11
Retssikkerhedslovens anvendelse ved Familieretshusets afgørelser 12
Lovområder, hvor enkelte bestemmelser i retssikkerhedsloven gælder ved kommunens sagsbehandling 13-15
Regler, der gælder for behandling af sager i Udbetaling Danmark 16
Regler, der gælder for Ankestyrelsen på andre sociale områder 17-23
Regler, der gælder for Ankestyrelsens klagesagsbehandling efter adoptionsloven 24
Regler, der gælder for Ankestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs behandling af klager på beskæftigelsesområdet efter retssikkerhedslovens kapitel 9 a 25-27
Retssikkerhedslovens anvendelse i Arbejdsmiljøklagenævnet 28
Ansøgninger fra personer med bopæl i udlandet 29-30

Kapitel 3

Retssikkerhedslovens formål 31-32
Afsnit II: Regler i retssikkerhedsloven om, hvordan de sociale myndigheder skal behandle sagerne i forhold til borgerne 33

Kapitel 4

Frister for afgørelser 34-46
Fastsættelse af frister for sagsbehandlingstiden 34-37
Fristernes længde 38
Hvornår begynder en frist at løbe? 39
Skriftlig besked 40
Forskellige generelle frister 41
Standardiseret skriftlig information 42
Fristerne skal offentliggøres 43
Frister for afgørelser og ikke for faktisk forvaltningsvirksomhed 44
Frister for sager efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen 45
Sanktioner 46
Udbetaling Danmark 47

Kapitel 5

Borgeren skal medvirke 48-61
Borgerens medvirken må ikke føre til selvinkriminering 49
Lokale beslutninger 50
Borgerens eget ansvar 51
God dialog øger forståelsen 52
Klar formidling af borgerens rettigheder 53
Tolkebistand 54-55
Tillid til sagsbehandleren 56
Bisidder, partsrepræsentant og værge 57-59
Anmodning om værgemål 60
Fremtidsfuldmagt 61

Kapitel 6

Helhedsvurdering 62-70
Alle muligheder skal tages i betragtning 62-63
Rådgivning 64-68
Forkert eller mangelfuld rådgivning 69-70

Kapitel 7

Kommunernes handlepligt i forhold til udsættelsestruede lejere 71-79
Generelt om kommunens handlepligt i udsættelsessager 71
Børnefamilier 72
Genvurdering af hjælp, når kommunen er i besiddelse af oplysninger om lejeren, som sandsynliggør, at denne har behov for hjælp 73
Helhedsvurdering 74-75
Sagsbehandling og frist 76-77
Klageadgang 78
Kommunens pligt til at kontakte udsættelsestruede lejere i andre tilfælde 79

Kapitel 8

Tidlig samlet vurdering 80-84
Hjælpen målrettes tidligt i forløbet 80
Kommunen fastlægger principper for tidlig samlet indsats 81
Ingen formkrav 82
Kortvarig hjælp 83-84

Kapitel 9

8-ugers vurdering ved hjælp til forsørgelse 85-89
Den første vurdering af hjælp til forsørgelse 85
En kommunal forpligtelse 86
Krav til indhold 87
Skriftlig besked 88
Klage 89

Kapitel 10

Opfølgning på erhvervsrettede foranstaltninger 90-92
Indsats uden afbrydelser 90
Hvilke erhvervsrettede foranstaltninger 91
Regler for behandling og opfølgning af sager – funktionsevnemetoden 92

Afsnit III

Reglerne i retssikkerhedsloven om oplysning af sociale sager, herunder borgerens medvirken og pligt til at oplyse om ændringer og myndigheders og andres pligt til at give oplysninger

Kapitel 11

Reglerne om sagsbehandlingen m.v. 93-97
Reglernes baggrund og struktur 93-94
De forvaltningsretlige regler og grundlæggende principper 95-97

Kapitel 12

Officialprincippet eller undersøgelsesprincippet 98-99
Myndighedens ansvar for oplysning af sagen 98
Hvilke oplysninger skal myndigheden indhente? 99

Kapitel 13

Borgernes medvirkning – oplysninger fra borgeren selv 100-106
Oplysningerne gives af borgeren selv 100
Oplysninger fra andre dele af forvaltningen 101
Lægelig undersøgelse og behandling 102-103
Medvirken til at myndigheden indhenter oplysninger fra andre 104
Medvirken så længe hjælpen modtages 105
Borgerens pligt til at oplyse om senere ændringer 106

Kapitel 14

Myndigheden kan forlange at få oplysninger fra andre 107-137
Forholdet mellem §§ 11 a og 11 c og databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven, forvaltningsloven, lov om Udbetaling Danmark og sundhedsloven 108
Nødvendige oplysninger 109-110
Hvem kan myndigheden indhente oplysninger fra? 111-112
Oplysningernes form er ikke afgørende 113
Retsligt forhør 114
Hvem kan myndigheden indhente oplysninger om? 115
Borgeren skal give samtykke til, at oplysningerne indhentes 116
Kravet til samtykket 117
Borgere, der ikke selv kan give samtykke 118
Helbredsoplysninger 119-121
Hvilke myndigheder kan forlange oplysninger? 122
Indhentning af samtykke i klagesager og visse sager, der behandles af Udbetaling Danmark 123-124
Økonomiske oplysninger – kræver ikke samtykke 125-128
Stikprøvekontrol i pensionssager 129
Oplysninger fra eIndkomstregistret 130
Oplysninger om ferieforhold 131
Særligt om indhentelse af oplysninger om ægtefæller og samlevere 132-134
Underretningspligt over for ægtefællen eller samleveren 135
Kommunernes muligheder for at forlange oplysninger uden samtykke i beskæftigelsessager 136
Udbetaling Danmarks muligheder for at forlange oplysninger uden samtykke efter § 12 i lov om Udbetaling Danmark 137

Kapitel 15

Konsekvensen, når borgeren ikke medvirker – processuel skadevirkning 138-144
Borgerens medvirken er frivillig 138
Konsekvenser af manglende medvirken – afgørelse på det foreliggende grundlag 139-142
Udgifter ved sagens behandling 143
Helhedsvurderingen og borgerens medvirken 144

Kapitel 16

Sager, der kan oplyses uden borgerens medvirken 145-175
Betingelser for at fravige kravet om samtykke 145-146
Myndigheden skal forsøge at indhente samtykke 147
Der skal være en grund til, at myndigheden påbegynder en sag 148
Tilbagebetalingssager 149-168
– Urigtige oplysninger 150
– Pligt til at rejse sag 151
– Ond tro 152-153
– Sagen skal oplyses 154
– Betingelserne for at indhente oplysninger uden samtykke i tilbagebetalingssager 155
– Partshøring 156
– Økonomiske oplysninger 157
– Ikke generel kontrol – krav om konkret mistanke 158
– Samtykke kan kun fraviges i selve tilbagebetalingssagen 159
– Observationer i tilbagebetalingssager 160-161
– Kommunalt ansattes indberetninger til socialforvaltningen af egen drift 162-163
– Overvågning og uanmeldte besøg i tilbagebetalingssager 164-168
Optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke 169
Mellemkommunal refusion 170
Børnesager 171-175
– Indhentning af oplysninger fra private 171
– Udlevering af oplysninger fra private er frivillig 172
– Samtykke skal forsøges indhentet 173
– Hvem kan der indhentes oplysninger om? 174-175

Kapitel 17

Myndighedens oplysningspligt 176-185
Skriftlig besked om muligheden for at indhente oplysninger, oplysningspligten m.v. 176
Ændringer, der har betydning for hjælpen 177
Oplysningspligtens omfang 178
Skriftlighed 179
Borgere, der har brug for særlig vejledning 180-182
Dokumentation for at der er vejledt om borgerens oplysningspligt m.v. 183-184
Tilsidesættelse af borgerens oplysningspligt – tilbagebetaling og straf 185

Kapitel 18

Kontrolbesøg i virksomheder – »sort arbejde« 186-200
Generel kontrol og kontrol af enkeltsager 187
Mistanke om strafbart forhold 188
Kun kontrol af borgere, der modtager sociale ydelser 189
Hvem kan foretage kontrollen 190
Anbefalinger om samarbejde 191
Virksomhedens lokaler m.v. og arbejdssteder uden for lokalerne 192
Kontrollører skal legitimere sig 193
Personers oplysningspligt 194
Hvad kan kommunen kontrollere? 195
Logbog 196-198
Politibistand 199
Partshøring 200

Kapitel 19

Anden udveksling af oplysninger 201-216
Udveksling af oplysninger om indlæggelse og udskrivning fra sygehuse 201
Formålet med udvekslingen af oplysningerne 202
Sådan fungerer en digital sagsoverbliksløsning 203
Betingelser for at anvende en digital sagsoverbliksløsning 204
Forældelse af oplysninger i en digital sagsoverbliksløsning 205
Kommuner og sygehuse har ikke pligt til at anvende en digital sagsoverbliksløsning 206
Private sygehuse 207
Kun udveksling af oplysninger om indlæggelse og udskrivning 208
Betingelser for udveksling af andre helbredsoplysninger 209-210
Orientering til borgerne om § 12 c 211
Orientering til borgeren, når udveksling af oplysninger er sket 212
Udveksling af oplysninger mellem kommuner og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 213
Udveksling af oplysninger ved formodning om uberettiget modtagelse af ydelser i udlandet 214-215
Oplysninger til apoteker 216

Afsnit IV – Straffebestemmelser
Kapitel 20

Socialbedrageri – straffebestemmelser 217-229
Straf for groft uagtsom vildledelse 217
Betingelser for anvendelsen af bestemmelsen 218
Vildfarelse 219-220
Det svigagtige forhold og myndighedens formuetab 221
De subjektive betingelser for straf 222
Strafferammen 223
De almindelige strafbarhedsbetingelser 224
Forsøg 225
Eksempler på straf efter bestemmelsen 226
Sociale hensyn og politianmeldelse 227
Straf i forbindelse med pålæg til virksomhed om af føre logbog 228
Straffebestemmelser i serviceloven 229

Afsnit V Klagereglerne
Kapitel 21

Almindelige klageregler 230-250
Klageadgang 230-232
Klage over afgørelser 233
Klage over rådgivning og vejledning 234
Klage over indhold og formalitet i afgørelserne 235-237
Klageadgangen kan være afskåret 238
Klage over processuelle beslutninger 239
Klage over faktisk forvaltningsvirksomhed 240-241
Klage over faktisk forvaltningsvirksomhed, som leveres af en privat leverandør 242-243
Klage over den konkrete indsats efter serviceloven 244
Klage over det generelle serviceniveau 245
Klage over sagsbehandlingstiden, personalets optræden m.v. 246
Klager over afslag på anmodning om udlevering af oplysninger 247
Klager over, at oplysninger er udleveret 248
Klager over afgørelser om aktindsigt 249-250

Kapitel 22

Klageberettigede 251-257
Klageadgang for den person, som afgørelsen vedrører 251-252
Klageadgang for andre end den person, som afgørelsen vedrører 253-254
Klageadgang ved uenighed mellem kommuner om deres afgørelser 255-256
Klageadgang ved uenighed om Udbetaling Danmarks kompetence 257

Kapitel 23<

Pligt til at genvurdere sagen 258-265
Myndighedens genvurdering og frister for genvurderingen 258-264
Ankeskema skal benyttes ved kommunens genvurdering i klagesager 265

Kapitel 24

Klagefrister 266-275
Klagefristens længde 266
Klagefristens begyndelse 267
Klagefristens udløb 268-269
Klagefristens overholdelse 270-271
Klagevejledning 272
Dispensation fra klagefristen 273-275

Kapitel 25

Ankestyrelsens sagsbehandling 276-292
Uafhængighed 276-277
Reaktionsmuligheder 278-280
Efterprøvelse af afgørelser – retlige spørgsmål 281-283
Skønsmæssige afgørelser 284
Hvorfor regler, som bygger på skøn? 285
Retlig efterprøvelse af skønsmæssige afgørelser 286
Vage og elastiske bestemmelser 287
Efterprøvelse af skønsmæssige afgørelser 288
Sager med fuld prøvelse 289
Sager med begrænset prøvelse290
Formkrav til klager 291
Formkrav til afgørelser 292

Kapitel 26

Opsættende virkning 293-300
Klager har ikke opsættende virkning 293
Klager med opsættende virkning 294-298
Varsling af visse afgørelser efter serviceloven 299
Virkningstidspunktet for Ankestyrelsens afgørelser til skade for borgeren 300

Kapitel 27

Domstolsprøvelse 301-302

Kapitel 28

Ankestyrelsen 303-314
Ankestyrelsens kompetence 303
Ankestyrelsens sammensætning 304-305
Ankestyrelsens afgørelser 306
Afgørelser på møder 307
Generelle eller principielle afgørelser 308-310
Andre sager, som udvælges til behandling med beskikkede medlemmer 311
Afgørelser i de enkelte sager 312
Afgørelser med udvidet votering 313
Beslutninger 314

Kapitel 29

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg 315

Kapitel 30

Koordinering af praksis 316-322
Sagerne skal kunne påklages 317
Retlig vurdering 318
Sager kan ikke tages op af egen drift 319
Opfølgning 320
Behandling af praksisundersøgelser på møde i kommunalbestyrelsen 321
Behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenten i klagesager efter serviceloven på møde i kommunalbestyrelsen.322

Kapitel 31

Det Rådgivende Praksisudvalg 323-324

Kapitel 32

Vejledning til kommunerne 325-330
Ankestyrelsens vejledning 326
Grundlaget for vejledning 327
Ny lovgivning 328
Lovområder, hvor afgørelser ikke kan indbringes for Ankestyrelsen 329
Vejledning om foranstaltninger 330

Afsnit VI

Opholdskommune, handlekommune og mellemkommunal

Kapitel 33

Opholdskommune og handlepligt 331-365
Begreberne opholdskommune, handlekommune og betalingskommune 332
Opholdskommune for ægtefæller 333
Opholdskommune for børn 334
Forældrene bor ikke sammen 335
Børn og unge på samværsophold i anden kommune 336
Forældrenes dødsfald 337
Foranstaltninger over for børn og unge træffes i forhold til forældremyndighedsindehaveren 338
Børn og unge anbragt uden for hjemmet efter servicelovens kapitel 11 339-342
Selvstændig opholdskommune for børn 343
Øjeblikkelig hjælp 344
Opholdskommune for personer, der krydser landegrænser 345-347
Sygedagpenge samt børnefamilieydelse og børnetilskud 348
Pensionisters flytning til udlandet 349
Hjemkomst fra udlandet 350
Nordisk Konvention om Social Bistand og Sociale Tjenester 351
Færøerne og Grønland 352
Midlertidige ophold uden for den faste opholdskommune 353-357
– Kontantydelser 353
– Personlig og praktisk hjælp og madservice 354
– Hjælpemidler 355-356
– Plejevederlag m.v. 357
Ophold på boformer m.v. som led i en social indsats 358
Adgang til at aftale at tidligere opholdskommune er handlekommune 359-360
Samtykke fra borgeren er en betingelse for aftale om, at tidligere opholdskommune er handlekommune 361
Kommunernes forpligtelse til at følge op ved flytning 362
Uenighed om forpligtelsen som opholdskommune 363-364
Folkeregisteradresse (bopælsregistrering i CPR) 365
Kommunalt samarbejde i fælles social vagtordning 366

Kapitel 34

Sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde – den oprindelige opholdskommune er handlekommune for hjælp efter serviceloven 367-393
Særlige handlekommuneregler for voksne, der får ophold i boformer m.v. efter medvirken fra den oprindelige opholdskommune eller anden offentlig myndighed 368-369
Særlige handlekommuneregler for personer, der har fået ophold i veterantilbud 370
Unge anbragt uden for hjemmet, der fylder 18 år 371
Unge anbragt uden for hjemmet før 1. juli 2003 372-373
Tilbud til unge fra 18 til 22 år (efterværn) 374
Handlepligten omfatter al hjælp og alle forpligtelser efter serviceloven 375
Borgerens rettigheder efter serviceloven376-377
Klageadgang 378
Helhedsorienteret indsats og borgerens medvirken 379-380
Handlepligtens ophør for den oprindelige opholdskommune 381
Delegation 382-388
– Typer af sager, hvor delegation kan anvendes 383
– Delegation i alle typer opgaver efter serviceloven 384
– Handlekommunen bevarer ansvaret uanset delegationen 385
– Klagebehandling i delegationssager 386
– Handlekommunens tilsynspligt ved delegation 387
– Delegation forudsætter enighed mellem kommunerne 388
Kommunalt samarbejde i øvrigt 389
Eksisterende sager, hvor den oprindelige opholdskommune har overtaget handlepligten den 1. januar 2011 390-391
Eksisterende sager, hvor den oprindelige opholdskommune har truffet afgørelse om ikke at overtage handlepligten den 1. januar 2011 392-393

Kapitel 35

Mellemkommunal refusion 394-418
Betalingsforpligtelsen 394-395
Medvirken fra fraflytningskommunen eller anden offentlig myndighed 396
Typer af boformer, der giver ret til refusion, hvis borgeren er flyttet ved offentlig medvirken 397-398
Betalingsforpligtelsen for udgifter til børn og unge anbragt uden for hjemmet 399
Betalingsforpligtelsen for udgifter til børn og unge anbragt uden for hjemmet før den 1. juli 2003 400
Betalingsforpligtelsen for tilbud til unge fra 18 til 22 år (efterværn) 401-403
Betalingsforpligtelsen i forbindelse med ophold i forsorgshjem og fængsler 404-405
Betalingsforpligtelsen i forbindelse med ophold i veterantilbud 406-407
Mellemkommunal refusion ved flytteret 408
Mellemkommunal refusion ved passivitet 409
Mellemkommunal refusion under midlertidigt ophold uden for den faste opholdskommune 410
Mellemkommunal refusion i op til seks år for førtidspension 411
Beregning af refusionskravet 412
Refusionskravets ophør 413-414
Aftaler om refusion ved flytning 415
Forældelse af refusionskravet 416-417
Uenighed mellem kommuner 418

Afsnit VII – Udvalg 419
Kapitel 36

Udvalg under kommunerne 420-432
Generelt om behandling af personsager i kommunerne 420
Børn og unge-udvalget 421
Ældreråd 422
Handicapråd 423-432

Kapitel 37

Udvalg under Børne og Socialministeriet 433-434
Det Centrale Handicapråd 433
Børnerådet 434

Afsnit VIII – Samarbejde mellem kommuner og private
Kapitel 38

Forvaltningsloven, offentlighedsloven og databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven skal overholdes, når kommunen overlader kommunale opgaver til andre 435-442
Omfattende aftaler 436
Andre aftaler 437
Borgerens retsstilling 438
Frivillige organisationer m.fl. 439
Private personers tavshedspligt 440-441
Private leverandører og databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven 442

Afsnit IX – Kommunalbestyrelsens ansvar for de sociale opgaver
Kapitel 39

Tilsynsforpligtelsen 443-453
Kommunalbestyrelen har ansvaret 443
Pligt til at føre tilsyn 444
Formålet med at føre tilsyn 445
Aktivt tilsyn 446
Tilsyn kan udføres af andre end ansatte hos myndigheden 447
Svage grupper bør prioriteres 448
Brugerindflydelse og tilsyn 449
Serviceniveauer og kvalitetsstandarder 450
Opgaver, der udføres af andre 451-453
– Tilsynet omfatter alle tilbud 451
– Aftaler om at udføre sociale opgaver 452-453

Kapitel 40

Regler om tilsyn i serviceloven og i socialtilsynsloven 454-460
Det personrettede tilsyn 454-458
– Tilsyn med personer, der har ophold i botilbud i en anden kommune 455
– Tilsyn med anbragte børn 456
– Tilsyn med børns levevilkår 457
– Tilsyn i plejeboliger, plejehjem m.v. 458
Det driftsorienterede tilsyn efter serviceloven 459-460

Kapitel 41

Tilsyn med dømte m.v. 461

Afsnit X – Tilsyn med kommunerne, statsrefusion og revision af kommunernes regnskaber på det sociale område
Kapitel 42

Det kommunale tilsyn 462-465

Kapitel 43

Tilsynet med Udbetaling Danmark 466

Kapitel 44

Tilsyn med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 467

Kapitel 45

Ministeriernes reaktionsmuligheder i konkrete enkeltsager 468

Kapitel 46

Folketingets Ombudsmand 469

Kapitel 47

Statsrefusion 470-497
Regler om statsrefusion, regnskabsaflæggelse og revision m.v. 470-471
Betingelser for udbetaling af statsrefusion 472
Dokumentations- og registreringssystemet i kommunerne 473-474
Journalen 475
Stamdata i journalen 476
Ligestillingsmæssige hensyn 477-478
Grundlaget for tildeling og beregning af ydelsen 479
Skønsmæssige afgørelser og kontrol 480
Oplysninger i elektronisk form og opfølgning på sagen 481
Undtagelser fra krav om dokumentation 482-483
Arkivering 484
Personbogføring 485
Statsrefusion af administrationsudgifter 486-48
Statsrefusion af udgifter til sygebehandling 488
Statsrefusion for udgifter til visse udlændinge 489-491
Udgifter med tilbagebetalingspligt 492
Anmodning om og anvisning af statsrefusion 493
Løbende restafregning 494
Foreløbig restafregning 495
Endelig restafregning 496
Berigtigelse af statsrefusion 497

Kapitel 48

Revision af kommunernes regnskaber vedr. ydelser og tilskud omfattet af statsrefusion 498-502
Revisionens udførelse og efterprøvelse 498
Beretning om revision af kommunernes regnskaber 499
Revisionsberetninger sendes til ministerierne 500
Ministeriernes reaktionsmuligheder 501
Rigsrevisionen 502

Afsnit XI – Statistik, analyse, information m.v.

Kapitel 49

Indberetninger og undersøgelser 503-510
Indberetning af statistiske oplysninger m.v. 503-506
– Overordnede regler 503
– Dataindsamlingsbekendtgørelsen – oplysninger til brug for statistik og analyse på socialområdet 504
– Indberetning om stævninger og domme 505
– Indberetning af visse tillæg til pension 506

Undersøgelser 507-510
– Formålet med undersøgelser 507
– Retningslinjer for undersøgelser 508
– Offentliggørelse af undersøgelser 509
– Ajourføring af oplysninger 510

Afsnit I

Vejledningens struktur og introduktion til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Kapitel 1 Vejledningens struktur

1. Vejledningen erstatter vejledning nr. 10283 af 7. december 2017 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

I vejledningen uddybes reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Vejledningen gennemgår reglerne i:

– Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. seneste lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018 med de ændringer, der følger af lov nr. 1526 af 18. december 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.), lov nr. 1701 af 27. december 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og lov nr. 1711 af 27. december 2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven).
– Bekendtgørelse nr. 227 af 11. marts 2019 om retssikkerhed og administration på det sociale område.
– Bekendtgørelse nr. 251 af 18. marts 2019 om forretningsorden for Ankestyrelsen.
– Bekendtgørelse nr. 301 af 30. marts 2017 om forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.
– Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og, Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.
– Bekendtgørelse nr. 1678 af 17. december 2018 om dataindberetninger på socialområdet.

2. Vejledningen er udarbejdet på grundlag af retssikkerhedsloven og forarbejderne hertil, bekendtgørelser, praksis fra Ankestyrelsen m.v. Redaktionen vedrørende praksis er afsluttet den 1. november 2018, og principafgørelser offentliggjort efter denne dato er derfor ikke medtaget.

Ved beskrivelsen af reglerne om finansiering af sociale ydelser og reglerne om regnskabsaflæggelse og revision (afsnit X) fremhæver vejledningen de regler om regnskabsaflæggelse og revision, som har betydning for tilrettelæggelse af forvaltningen og behandling af sagerne.

Reglerne om indberetning af statistiske oplysninger i bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet beskrives helt overordnet. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsen med bilag.

Sagsbehandlingsreglerne for sager om foranstaltninger efter lov om social service uden borgerens samtykke er ikke beskrevet i vejledningen. Der henvises til vejledning nr. 9043 af 29. januar 2018 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper, og vejledning nr. 10370 af 21. december 2016 om voksenansvar for anbragte børn og unge samt vejledning nr. 9142 af 26. februar 2019 om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier.

Generelle forvaltningsretlige regler i forvaltningsloven m.fl. er ikke særskilt beskrevet i denne vejledning.
Der henvises i stedet til reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. Desuden henvises til Justitsministeriets vejledning nr. 11740 af 4. december 1986 om forvaltningsloven (vejledning om forvaltningsloven) og vejledning nr. 9686 af 22. december 2004 om lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

3. Ud over nærværende afsnit indeholder denne vejledning følgende afsnit:

Afsnit II beskriver retssikkerhedslovens regler om, hvordan de sociale myndigheder skal behandle sagerne i forhold til borgerne. Det er reglerne om, at der skal være fastsat og offentliggjort frister for, hvornår afgørelser skal træffes, at borgeren skal inddrages ved sagens behandling, og at sagerne skal behandles bredt (helhedsorienteret sagsbehandling). Afsnittet beskriver også reglen om kommunernes handlepligt overfor udsættelsestruede lejere og reglerne om opfølgning i sager om hjælp til løbende forsørgelse og om kommunernes vurdering af hjælpen til borgere, som udsættes af beboelseslejemål.

Afsnit III beskriver reglerne i retssikkerhedsloven om oplysning af sagerne, herunder borgerens medvirken og pligt til at oplyse om ændringer samt om myndigheders og andres pligt til at give oplysninger til brug for behandlingen af en social sag. Afsnittet beskriver også bestemmelsen i retssikkerhedsloven om indhentning af økonomiske oplysninger fra eIndkomstregistret og reglerne om virksomhedskontrol og pålæg til en arbejdsgiver om at føre logbog i forbindelse med kommunens kontrolbesøg i virksomheder.

Afsnit IV beskriver straffebestemmelserne i retssikkerhedsloven og omtaler kort straffebestemmelserne i lov om social service.

Afsnit V beskriver retssikkerhedslovens regler om behandling af klager og om prøvelsesgrundlaget i sociale sager. Herudover beskrives reglerne om klageorganerne Ankestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Der er også et afsnit om praksiskoordinering.

Afsnit VI beskriver retssikkerhedslovens regler om opholdskommune, handlekommune og mellemkommunal refusion samt begrebet betalingskommune, herunder de særlige regler om handlekommune på det specialiserede socialområde og reglerne om opholdskommune for borgere, som bor eller opholder sig i udlandet.

Afsnit VII beskriver reglerne i retssikkerhedsloven om de udvalg og råd, som indgår i beslutningsprocessen, når kommuner afgør sager og behandler problemstillinger på det sociale område.

Afsnit VIII beskriver reglerne i retssikkerhedslovens § 43, som gælder ved kommunernes overladelse af sociale opgaver til private.

Afsnit IX beskriver retssikkerhedslovens regler om kommunalbestyrelsens ansvar for løsning af opgaver efter dem sociale lovgivning og kommunens pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne udføres i praksis. Herudover beskrives reglerne om tilsyn i serviceloven og i lov om socialtilsyn.

Afsnit X giver en kortfattet beskrivelse af de instanser, som fører tilsyn med kommunerne, dvs. Ankestyrelsen og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Desuden beskrives kort reglerne for tilsyn med Udbetaling Danmark og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt fagministeriernes og Folketingets Ombudsmands kontrolmuligheder. Afsnittet indeholder endelig en gennemgang af reglerne om statsrefusion og revision af kommunernes regnskaber på det sociale område.

Afsnit XI beskriver kort retssikkerhedslovens regler om statistik, analyse og information, herunder kommunernes indberetningspligt.

Henvisninger i vejledningen

4. Hvor intet andet er anført i denne vejledning, henviser paragrafangivelser til retssikkerhedsloven.

Når der i vejledningen henvises til de sociale myndigheder, er der tale om myndigheder, som administrerer den lovgivning, som følger sagsbehandlingsreglerne i retssikkerhedsloven på både Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Sundheds- og Ældreministeriets områder. Når der henvises til den sociale lovgivning, er der tale om den lovgivning, som administreres efter retssikkerhedsloven, uanset om lovgivningen hører under Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets eller Sundheds- og Ældreministeriets områder.

Vejledningen inddrager udtalelser fra Folketingets Ombudsmand og principafgørelser fra Ankestyrelsen. Udtalelser fra Ombudsmanden kan findes i Retsinformation www.retsinformation.dk og på Ombudsmandens hjemmeside www.ombudsmanden.dk. Ankestyrelsens praksis er offentliggjort i Ankestyrelsens Principafgørelser. Principafgørelserne kan findes i Retsinformation og på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk.

Forkortelser i vejledningen

5. I denne vejledning anvendes følgende forkortelser:

 • Aktivloven = lov om aktiv socialpolitik (lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017 med senere ændringer).
 • Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs forretningsorden = bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg (bekendtgørelse nr. 301 af 30. marts 2017).
 • Ankestyrelsens forretningsorden = bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen (bekendtgørelse nr. 251 af 18. marts 2019).
 • Arbejdsskadesikringslovene = lov om arbejdsskadesikring (lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017 med senere ændringer) /lov om sikring mod følger af arbejdsskade/lov om arbejdsskadeforsikring/lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde.
 • Barselsloven = lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 2019 med senere ændringer).
 • Beskæftigelsesindsatsloven = lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer).
 • Boligstøtteloven = lov om individuel boligstøtte (lovbekendtgørelse nr. 48 af 16. januar 2019).
 • Børnetilskudsloven = lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (lovbekendtgørelse nr. 63 af 21. januar 2019 ).
 • Dagtilbudsloven = lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). (lovbekendtgørelse nr. 1214 af 11. oktober 2018 med senere ændringer).
 • Databekendtgørelsen = bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet (bekendtgørelse nr. 1678 af 17. december 2018).
 • Databeskyttelsesforordningen = Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) Forordningen findes i Retsinformation som bilag 1 til databeskyttelsesloven.
 • Databeskyttelsesloven = lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (lov nr. 502 af 23. maj 2018).
 • Forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014).
 • Friplejeboligloven = lov om friplejeboliger (lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26. oktober 2017).
 • Førtidspensionsloven (gammel) = lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (lovbekendtgørelse nr. 1209 af 17. november 2017 med senere ændringer).
 • Integrationsloven = lov om integration af udlændinge i Danmark (lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. oktober 2017).
 • Offentlighedsloven = lov om offentlighed i forvaltningen (lov nr. 606 af 12. juni 2013 med senere ændringer).
 • Pensionsloven = lov om social pension (lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017 med senere ændringer).
 • Retssikkerhedsloven = lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018 med de ændringer, der følger af lov nr. 1430 af 5. december 2018, (Initiativer mod sort arbejde), lov nr. 1526 af 18. december 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.), lov nr. 1701 af 27. december 2018 (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og lov nr. 1711 af 27. december 2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven).
 • Retssikkerhedsbekendtgørelsen = bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (bekendtgørelse nr. 227 af 11. marts 2019).
 • Regnskabsbekendtgørelsen = bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder indenfor Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017).
 • Serviceloven = lov om social service (lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018 med senere ændringer).
 • Sygedagpengeloven = lov om sygedagpenge (lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019 med senere ændringer).
 • Socialtilsynsloven = lov om socialtilsyn (lovbekendtgørelse nr. 42 af 19. januar 2018 med senere ændringer).
 • Ungdomskriminalitetsloven = lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (lov nr. 1705 af 27. december 2018).
 • Udbetaling Danmark-loven = lov om Udbetaling Danmark (lovbekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2019).
 • Veteranloven = lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (lov nr. 336 af 2. april 2014 med senere ændringer).
 • Værgemålsloven = bekendtgørelse af værgemålsloven (lovbekendtgørelse nr. 1015 af 20. august 2007 med senere ændringer).
 • Værnepligterstatningslovene = lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. (lovbekendtgørelse nr. 284 af 14. marts 2013 med senere ændringer)/lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.