Skyer over Holbæk Fjord

RETSINFORMATION

<p><a href="https://www.retsinformation.dk/" target="_blank" rel="noopener">Statens lovgivningsportal https://www.retsinformation.dk/</a> Ikke den mest brugervenlige eller tidssvarende IT-portal (det er jo offentlig IT i Danmark)</p>

SOCIALJURA – ONLINE SOCIALJURA

Hjemmeside med gældende love hvor der er indsat links til vejledninger og principafgørelser.

God søgefunktion og i det hele taget mere funktionel og brugervenlig end retsinformation.dk
http://www.socialjura.dk/

ANKESTYRELSEN – PRINCIPAFGØRELSER

Principafgørelser fra ankestyrelsen er en bindende retskilde som landets kommuner<strong> skal </strong>følge. Gør de ikke det taber den kommunale forvaltning sagen hvis de fremturer...
SØG EFTER PRINCIPAFGØRELSE
NYHEDSBREVE

VIGTIGT OM ANKESTYRELSEN

Ankestyrelsen - Aktiv Socialrådgiver - Digital formidling

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen der er 2-klageinstans på det sociale område er blevet bedste venner med KL – Kommunernes Landsforening og KL er da også repræsenteret i….ankestyrelsen der gerne vil sælge deres kurser til… landets kommuner.
Chefen for ankestyrelsen har til hjemmesiden denoffentlige.dk udtalt:

“Vi er på en fælles mission med landets kommuner

” (og ja – det ER ankestyrelsen for de er IKKE på en fælles mission med landets kommuner.
Ankestyrelsen kan finde på at omgøre deres egne principafgørelser med tilbagevirkende kraft og skal da også overveje om de vil rette ind efter afsagte domme…
Det kommunale tilsyn underankestyrelse anvender ALDRIG gældende lovhjemmel til a idømme kommunalbestyrelsesmedlemmer dagsbøder når de træffer ulovlige beslutninger.
(Jeg kan bevise alle de her fremsatte “påstande”).

FOLKETINGETS OMBUDSMAND

Folketingets ombudsmand - aktiv socialrådgiver

olketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand kommer med nogle udtalelser og årsrapporter.
Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han skal bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik. På den måde beskytter han borgernes rettigheder i mødet med myndighederne.

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.
Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser. Ombudsmanden kan tage stilling til juridiske spørgsmål, men ikke spørgsmål, som kræver anden faglig viden.
Det sidste par år har ombudsmanden modtaget cirka 5.500 klager årligt fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. Cirka 120 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.

MYNDIGHEDSGUIDEN
Praktisk online formidling af forvaltnings og socialjura m.m.
Jeg kan klart anbefale myndighedsguiden. Både for borgere, socialrådgiverstuderende og for uddannede socialrådgivere. Diverse “sagsbehandlere” i de kommunale forvaltninger bør kende til de forvaltningsrretlige grundsætninger: Det gør mange af dem IKKE. (Ukendskab til gældende lovgivning fritager IKKE for ansvar).

BØRNEKONTORET

Børnekontoret er både for børn og voksne. Som barn kan du klage over noget, du selv har oplevet. Som voksen kan du klage på vegne af et barn. Du kan for eksempel klage til Børnekontoret, hvis du mener, at en offentlig myndighed ikke har fulgt reglerne, eller hvis en myndighed har givet dig en dårlig behandling. Du kan også klage over private institutioner for børn.

BERETNINGER
Ombudsmanden kan ikke ændre myndighedernes afgørelse

… men ombudsmanden kan efter en grundig gennemgang af sagen, og efter at myndigheden har haft lejlighed til at udtale sig, vælge at

 1. kritisere myndighederne
 2. bede myndighederne behandle sagen igen og træffe en ny afgørelse

Ombudsmanden kan ikke kræve, at myndighederne følger en henstilling. Det gør de dog i praksis altid.

DUKH – DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ HANDICAPOMRÅDET

<a href="https://www.dukh.dk/Om-DUKH/Hvem-er-DUKH" target="_blank" rel="noopener">Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)</a> er etableret i 2002 med udgangspunkt i servicelovens § 15:

En uvildig konsulentordning yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.I dag rådgiver DUKH årligt mere end 5.000 borgere.

Hvem kan få rådgivning i DUKH?

DUKH yder gratis og uvildig rådgivning til mennesker med handicap, herunder både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, sindslidelser og personlighedsforstyrrelser.

Derudover yder DUKH også rådgivning til pårørende og andre kontaktpersoner – dog skal du have en fuldmagt, hvis du ønsker konkret rådgivning på vegne af en anden, myndig person.

PRAKSISNYT

Her finder du Praksisnyt, Lovguides og andre materialer fra DUKH. Vælg en kategori for et hurtigere overblik.

LOVGUIDER
 • Bilguide
 • Boligguide
 • Botilbud
 • BPA – borgerstyret personlig assistence
 • Fleksjob
 • Forbrugsgoder og hjælpemidler
 • Fra barn til voksen
 • Merudgifter – børn
 • Merudgifter – voksne
 • Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam
 • Tabt arbejdsfortjeneste

MED DISSE LOVKILDER TIL GÆLDENDE RETSPRINCIPPER OG SOCIALJURA
Er du som borger eller socialrådgiverstuderende godt på vej.

OG DET KAN VÆRE EN FORDEL AT KIGGE I
– Lovens ordlyd
– Lovens forarbejder
– Gældende vejledninger
– Principafgørelser der relaterer til området og emnet
– Udtalelser fra FOB = Folketingets Ombudsmand