Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

LÆR OM GÆLDENDE RETSPRINCIPPER DER GÆLDER INDENFOR SOCIALJURA

Juraprincipper. PDF-dokument 10 sider med links indsat

Lovguide – principper

Guide udarbejdet af Aktivsocialraadgiver.dk Nov.2021

LEGALITETSPRINCIPPET

Legalitetsprincippet: Der skal være hjemmel i loven for de afgørelser som forvaltningen træffer.

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Legalitetsprincippet omfatter ifølge den overvejende del af den juridiske teori to elementer. For det første den formelle lovs princip, der går ud på, at love har forrang frem for administrative retsakter (anordninger udstedt af forvaltningen) også kaldet den retlige trinfølge, og at love kun kan ophæves eller ændres ved ny lov. For det andet omfatter legalitetsprincippet hjemmelskravet, også kaldet den materielle lovs princip, hvorefter at forvaltningen ikke kan handle uden den fornødne bemyndigelse eller lovhjemmel.
Teorien udspringer af forholdet mellem 1. og 2. punktum i Grundlovens § 3.

Ҥ 3. Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening.
Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene”.

Legalitetsprincippet: Den formelle lovs princip

Den retlige trinfølge:

En gang lov – altid lov
En lov kan kun ophæves/ændres ved ny lov (undtagelse derogation)

Hjemmelskravet:
  • Al forvaltningsvirksomhed kræver lovhjemmel
  • Forvaltningsvirksomhed kan dog også have bemyndigelse i en ligestillet retsnorm
    som retssædvane eller anstaltsbetragtninger
  • Den retlige trinfølge: Grundloven – Almindelige love – Anordninger – Cirkulærer

PROPORTIONALITETSPRINCIPPET

Afgørelser og indgreb skal ikke være mere yderliggående end nødvendigt…

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

“Proportionalitetsgrundsætningen er et juridisk begreb, der oprindeligt stammer fra tysk retsvidenskab i det 17. århundrede. Det tyske proportionalitetsprincip (der Grundsatz der Verhältnismässigkeit) skal regulere de offentlige myndigheders mulighed for at gribe ind i borgernes grundlæggende friheder, fx ejendomsrettens ukrænkelighed.
Princippet anses i tysk ret for at være en almindelig retsgrundsætning, og er udledt på baggrund af retsstatsprincippet, grundrettigheder og den tyske grundlov.
Ofte adskilles grundsætningen fra princippet, da de har forskellige betydninger, men også mange lighedspunkter. Princippet er primært udviklet gennem retspraksis, men har i nyere retsvidenskab optaget en central rolle i udarbejdelsen af love.

Grundsætningen har betydning inden for strafferet, men er desuden et begreb med betydning for forvaltnings-, folke- og international ret. I EU-retten har princippet også en helt central placering, og er præget af domspraksis ved EU-domstolen”.

OFFICIALPRINCIPPET

Det er forvaltningens opgave at sikre at sagen bliver oplyst…

§ 10. “Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan
træffe afgørelse”.

Lovhjemmel:

LBK nr 1647 af 04/08/2021
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Kapitel 3 a Oplysningspligt m.v. Sagens oplysning m.v.

HELHEDSORIENTERET

Forvaltningen skal tænke i helhedsorienterede løsninger…

§ 5.” Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning.
Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning”.

Lovhjemmel:

LBK nr 1647 af 04/08/2021
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Kapitel 2: Borgeren

HURTIGSHEDSPRINCIPPET

Forvaltningen skal behandle ansøgning om hjælp så hurtigt som muligt…

§ 3. “Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse”.

Lovhjemmel:

LBK nr 1647 af 04/08/2021
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Kapitel 2: Borgeren

DIALOGPRINCIPPET

Der skal være en dialog mellem borgeren og forvaltningen…

§ 4. “Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed”

Lovhjemmel:

LBK nr 1647 af 04/08/2021
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Kapitel 2: Borgeren

PRINCIPPET OM SKADEVIRKNING

Hvis borgeren ikke vil medvirke til sagens oplysning: Processuel skadevirkning.

<blockquote>§ 10. “Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse”.</blockquote>
Lovhjemmel:

LBK nr 1647 af 04/08/2021
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Kapitel 3 a Oplysningspligt m.v. Sagens oplysning m.v.