Ankestyrelsen

Principgørelse fra pjankestyrelsen 15-21 om fradrag og nedsættelse af kontanthjælp

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse – overgangsydelse – uddannelseshjælp – ressourceforløbsydelse samt ledighedsydelse – sanktioner – rådighed – vejledning – gruppevejledning

KEN nr 9486 af 24/06/2021 Social- og Ældreministeriet

Ankestyrelsens principmeddelelse 15-21 om fradrag og nedsættelse af kontanthjælp – selvforsørgelses- og hjemrejseydelse – overgangsydelse – uddannelseshjælp – ressourceforløbsydelse samt ledighedsydelse – sanktioner – rådighed – vejledning – gruppevejledning

FREMHÆVNINGER

: Aktivsocialrådgiver

MEDDELELSE TIL LANDETS KOMMUNER OG SPECIELT KØBENHAVNS KOMMUNE

Københavns kommune fordi denne kommune er landets værste til at udøve økonomiske sanktioner overfor borgere på overførselsindkomster, og ofte “glemmer” at sørge for at ALLE muligheder for at komme i kontakt med borgeren SKAL være udtømte (d.v.s. anvendt- Red) og “glemmer” at parthøre borgeren FØR der sanktioneres økonomisk.
Jeg holder øje med jeg og har sendt denne pricip afgørelse videre til den sociale modstandsbevægelse i Danmark.
Sanktionere i mine klienter og glemmer at overholde denne vejledningsforpligtigelse kan i se frem til stævninger med erstatningskrav.
Jeg holder beskæskæftigelsesborgmester i Kbh. K og kommunaldirektøren ansvarlige – henholdsvis politisk og forvaltningsmæssigt.

Principmeddelelsen fastslår:

Efter de vejledningsregler, der er indført i aktivloven pr. 1. januar 2020, skal kommunen vejlede borger generelt i forhold til alle rettigheder og pligter vedrørende rådighed og sanktioner. Vejledningen skal ikke som tidligere rette sig specifikt mod den konkrete aktivitet, som kommunen tilbyder eller indkalder til.

Formålet med vejledningspligten er, at gennemgangen af vejledningen skal være medvirkende til at sikre, at borgeren bedre forstår sine rettigheder og pligter, således at borgerens retssikkerhed sikres.

Borgeren skal derfor have mulighed for at få gennemgået og drøftet sine rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner på en måde, så det sikres, at vedkommende har forstået alle sine rettigheder og pligter. Vejledningen skal gives med udgangspunkt i borgers situation og forudsætninger.

Dette kan ikke sikres alene ved en fælles gruppegennemgang, fordi kommunen ikke ved en gruppegennemgang kan være sikker på, at den enkelte borger har forstået sine rettigheder og pligter. Der kan være konkrete forhold i den enkelte borgers situation, der ikke kan tages højde for ved en fælles gruppegennemgang.

Kommunens vejledningspligt kan derfor ikke opfyldes ved, at vejledningen om rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner alene foretages ved en gruppegennemgang.

Når vejledningspligten ikke er opfyldt, er borgeren ikke tilstrækkeligt vejledt, og kommunen kan ikke pålægge borgeren en sanktion.

I de to konkrete sager vurderer vi, at afgørelserne skal ændres, fordi kommunen ikke kunne sanktionere en borger for manglende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen, før borgeren var korrekt vejledt.

I sag nr. 1 blev vejledningen givet på et fællesmøde med deltagelse af tolk. Der blev ikke tilbudt individuelle vejledninger den pågældende dag. Deltagerne blev meddelt, at hvis de ønskede individuel vejledning, skulle de selv tage kontakt til deres jobrådgivere for at lave en aftale om dette, hvilket borgeren i den konkrete sag ikke gjorde.

I sag nr. 2 blev gennemgangen af vejledningen givet på et fælles informationsmøde. Kommunen har oplyst, at der ikke foreligger et separat journalnotat på borgers sag om, at der skulle være foretaget individuel vejledning.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagerne principielt. Det har vi gjort for at fastlægge praksis for vejledningspligten i forhold til sanktioner jf. § 35, stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021.

• § 35, stk. 1, om kommunens vejledningspligt i forbindelse med sanktioner

• § 37, stk. 1, om fradrag i hjælpen på grund af udeblivelse fra samtaler

• § 39, nr. 8, om nedsættelse af hjælpen på grund af manglende overholdelse af aftale om jobsøgning, eller på grund af undladelse af at registrere jobsøgningsaktiviteter i joblog inden for den af kommunen fastsatte frist.

• § 69 a, stk. 1, om kommunens vejledningspligt i forbindelse med sanktioner i forhold til ressourceforløbsydelse

• § 75 a, stk. 1, om kommunens vejledningspligt i forbindelse med sanktioner i forhold til ledighedsydelse.

Praksis


Ankestyrelsen har ikke tidligere principmeddelelser om vejledning om sanktionsreglerne i aktivloven efter 1. januar 2020, idet principmeddelelse 5-11,6-11, 143-11 og 86-14 om skriftlig vejledning alene er relevant for sager, der afgøres efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik, der var gældende forud for 1. januar 2020.

5-11 fastslår, at det er en betingelse for fradrag i hjælpen efter § 37, at kommunen ved indkaldelsen har vejledt tilstrækkeligt om konsekvensen ved at udeblive og om muligheden for igen at få hjælp. Da kommunen havde angivet alternative konsekvenser af udeblivelse, medførte det uklarhed, og dermed var vejledningen utilstrækkelig.

6-11 fastslår, at det er en betingelse for fradrag i hjælpen efter § 37, at kommunen ved indkaldelsen har vejledt tilstrækkeligt om konsekvensen ved at udeblive og om muligheden for igen at få hjælp. Da kommunen ikke havde vejledt tilstrækkelig præcist, kunne kommunen ikke foretage fradrag i borgers hjælp.

143-11 fastslår, at vejledningspligten ikke kan opfyldes ved at gøre det muligt for en borger selv at finde oplysninger, herunder at borgerne på en hjemmeside kan klikke sig frem til et underpunkt på hjemmesiden, hvori yderligere oplysninger om borgers situation eventuelt kan findes.

86-14 fastslår, at kommunen skal dokumentere på borgers sag, at skriftlig vejledning er givet, herunder hvornår den er givet, og hvilken ordlyd den givne vejledning har.

De konkrete afgørelser

Sag 1, j.nr. 20-48858:

Du har klaget over XX kommunes afgørelse om fradrag i din selvforsøgelses- og hjemrejseydelse. Kommunen afgjorde sagen den 22. september 2020.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har den 17. juni 2021 afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen har ikke ret til at foretage fradrag i din selvforsørgelses-og hjemrejseydelse som følge af udeblivelsen den 31. august 2020.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen ikke har givet dig tilstrækkelig vejledning om dine pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med hjælpen.

Vi vurderer derfor, at betingelserne for at foretage fradrag i din hjælp, fordi du udeblev fra jobsamtalen den 31. august 2020, ikke er opfyldt.

Vi vurderer i den forbindelse, at kommunens gruppevejledning den 22. juni 2020 ikke opfylder lovens krav om, at vejledningen skal drøftes og gennemgås på en måde, der tager hensyn til den pågældendes situation, herunder at vejledningen skal gives under hensyn til personens forudsætninger.

Hvad er afgørende for resultatet

Kommunen har vurderet, at du er jobparat.

Det fremgår, at du den 19. august 2020 blev indkaldt til en samtale med jobcenteret den 31. august 2020.

Du udeblev fra denne samtale.

Vi lægger dog vægt på, at du ikke i forbindelse med en samtale forud for din udeblivelse har fået gennemgået vejledningen om dine rettigheder og pligter som jobparat.

Vi lægger således vægt på, at kommunen ikke har vejledt dig om dine rettigheder og pligter som jobparat efter genåbningen af beskæftigelsesindsatsen den 27. maj 2020.

Vi er opmærksomme på, at kommunen den 22. juni 2020 ved fællesvejledning i en gruppe har gennemgået vejledningen for dig.

Vi er også opmærksomme på, at der deltog arabisk tolk ved gruppevejledningen.

Vi lægger dog vægt på, at kommunens gennemgang af vejledningen på et fælles informationsmøde ikke tager hensyn til din situation og dine forudsætninger.

Vi er derudover opmærksomme på, at det af journalnotat af 22. juni 2020 fremgår, at der er givet tilbud om individuel vejledning.

Vi lægger dog vægt på kommunens oplysning om, at for at få den individuelle vejledning skulle du selv tage kontakt til din rådgiver, og lave en aftale om dette, hvilket du ikke har gjort.

Om reglerne

Efter reglerne skal kommunen foretage fradrag i hjælpen for de dage, en person uden rimelig grund er udeblevet fra en jobsamtale. Der foretages fradrag for det antal dage, der går, fra personen skulle have været mødt til jobsamtalen, og indtil kontakten til jobcentret er genoprettet.

Efter reglerne er fradrag i hjælpen betinget af, at kommunen vejleder modtageren af hjælp om alle rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med hjælpen.

Efter reglerne er fradraget betinget af, at kommunen senest ved første jobsamtale har drøftet og gennemgået vejledningen med personen på en måde, der tager hensyn til den pågældendes situation og forudsætninger. Kommunen skal samtidig ved denne samtale sikre, at vejledningen udleveres skriftligt til personen. Vejledningen skal umiddelbart herefter sendes til personen.

Har kommunen ikke vejledt personen inden indkaldelsen til den første jobsamtale efter anmodning om hjælp, kan kommunen, når den indkalder personen til den første jobsamtale, vejlede personen skriftligt om, at personen skal møde til jobsamtalen, og at hvis personen udebliver uden rimelig grund fra jobsamtalen, vil personen blive sanktioneret med en sanktionssats for hver dag, personen udebliver.

Efter reglerne skal vejledningen endvidere gennemgås og gøres tilgængelig for borgeren hvert halve år.

Efter reglerne er beskæftigelsesindsatsen delvist genåbnet i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland med virkning fra den 27. maj 2020.

Selvom der ikke er gået 6 måneder siden sidste vejledning, skal alle kommuner i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland efter ikrafttrædelsen af den genåbningsbekendtgørelse den 26. maj 2020 på ny vejlede om, at rådighedsforpligtelsen genindføres, og hvad dette betyder for pågældende borgers rettigheder og pligter efter loven.

Vejledningen gives ved førstkommende samtale efter genåbningen, og der kan ikke sanktioneres for manglende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen, før vejledningen er givet.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr.20-44563 og 20-48316:

Du har klaget over XX kommunes afgørelser om nedsættelse af din kontanthjælp. Kommunen afgjorde dine sager den 5. oktober 2020 og den 21. oktober 2020.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har den 17. maj 2021 afgjort dine sager.

Resultatet er:

• Kommunen har ikke ret til at nedsætte din kontanthjælp i oktober 2020 med tre gange sanktionssatsen svarende til 1.800 kr. som følge af din manglende registrering af jobsøgningsaktiviteter.

• Kommunen har ikke ret til at nedsætte din kontanthjælp i november 2020 med tre gange sanktionssatsen svarende til 1.800 kr. som følge af din manglende registrering af jobsøgningsaktiviteter.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelser.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen ikke har vejledt dig tilstrækkeligt om dine pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med hjælpen.

Vi vurderer derfor, at betingelserne for at nedsætte din hjælp for manglende registrering af jobsøgningsaktiviteter i perioden fra 10. august til og med 11. oktober 2020 allerede derfor ikke er opfyldt.

Vi vurderer i den forbindelse, at kommunen ikke har dokumenteret, at vejledningen om dine rettigheder og pligter som jobparat er givet ved de samtaler, der blev afholdt med dig den 30. juni 2020 og den 7. september 2020.

Vi vurderer således, at kommunen ikke har vejledt dig korrekt om dine rettigheder og pligter ved en samtale efter genåbningen af beskæftigelsesindsatsen den 15. juni 2020 og inden dine forseelser.

Vi vurderer endelig, at kommunens gruppevejledning den 11. marts 2020 ikke opfylder lovens betingelser om, at vejledningen skal drøftes og gennemgås på en måde, der tager hensyn til den pågældendes situation, herunder at vejledningen skal gives under hensyn til personens forudsætninger.

Hvad er afgørende for resultatet

Kommunen har vurderet, at du er jobparat.

Det fremgår af din aftale af den 30. juni 2020 med jobcenteret, at du skal søge mindst to job om ugen og registrere dem i din joblog senest søndag aften hver uge. Din jobsøgningsaftale fremgår desuden af ”Min Plan” af 30. juni 2020.

Vi er opmærksomme på, at du ikke har registreret 2 jobsøgnings-aktiviteter pr. uge i ugerne 33-40 svarende til perioden fra 10. august 2020 til og med 11. oktober 2020.

Vi lægger dog vægt på, at kommunen ikke har vejledt dig om dine rettigheder og pligter som jobparat efter genåbningen af beskæftigelsesindsatsen den 15. juni 2020.

Det fremgår af samtalenotaterne fra de telefoniske jobsamtaler af den 30. juni 2020 og den 7. september 2020, at du ikke ved disse samtaler fik vejledningen om ret og pligt drøftet og gennemgået.

Du har desuden ikke ved en jobsamtale forud for den 30. juni 2020 fået drøftet og gennemgået vejledningen for jobparate.

Vi lægger endelig vægt på, at gennemgangen af vejledningen den 11. marts 2020 foregik på et fælles informationsmøde. Kommunen har oplyst, at der ikke foreligger et separat journalnotat på din sag om, at der skulle være foretaget individuel vejledning.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at kommunens gennemgang af vejledningen på det fælles informationsmøde ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til din situation og dine forudsætninger.

Om reglerne

Efter reglerne nedsættes hjælpen med tre gange sanktionssatsen, hvis en person uden rimelig grund har undladt at overholde aftaler om jobsøgningsaktiviteter eller uden rimelig grund har undladt at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog inden for den af kommunen fastsatte frist.

Efter reglerne er nedsættelse af hjælpen betinget af, at kommunen vejleder modtageren af hjælp om alle rettigheder og pligter i forhold til rådighed og sanktioner forbundet med hjælpen.


Efter reglerne er nedsættelsen af hjælpen betinget af, at kommunen senest ved første jobsamtale har drøftet og gennemgået vejledningen med personen på en måde, der tager hensyn til den pågældendes situation og forudsætninger. Kommunen skal samtidig ved denne samtale sikre, at vejledningen udleveres skriftligt til personen. Vejledningen skal umiddelbart herefter sendes til personen.

Efter reglerne skal vejledningen endvidere gennemgås og gøres tilgængelig for borgeren hvert halve år.

Efter reglerne er beskæftigelsesindsatsen delvist genåbnet i Region Sjælland og Region Hovedstaden med virkning fra den 15. juni 2020.

Selvom der ikke er gået 6 måneder siden sidste vejledning, skal alle kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden efter ikrafttrædelsen af den nye genåbningsbekendtgørelse den 15. juni 2020 på ny vejlede om, at rådighedsforpligtelsen genindføres, og hvad dette betyder for pågældende borgers rettigheder og pligter efter loven.

Vejledningen gives ved førstkommende samtale efter genåbningen, og der kan ikke sanktioneres for manglende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen, før vejledningen er givet.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelserne.

_________________________________________

OG SÅ ER DER LIGE DE ANDRE REGLER

Om at FØR en kommunal forvaltning sanktionere en borger økonomisk:
– Skal alle muligheder for at komme i kontakt med borgeren være udtømte (d.v.s anvendt)
– Skal en borger parthøres
– At kommuner IKKE skal sanktionere borgere økonomisk hvis den kommunale forvaltning ved at borgferen har fysiske/psysike problemer og i øvrigt er udsættelsestruet af sin lejlighed/bopæl.

FÅR JEG KLIENTER DER HAR VÆRET UDSAT FOR ØKONOMISKE SANKTIONER UDEN AT

KajtajnVejledningsforplitigelsen er overholdt
Alle muligheder for at komme i kontakt med borgeren er udtømte
Borgeren ikke er partshørt FØR der udøves økonomiske sanktioner

SÅ STÆVNES KOMMUNEN GENNEM ADVOKAR
Og der anlægges en erstatningssag – EFTER at der er klaget til kommunen, ankestyrelsen, Folketingets ombudsmand.