Ankestyrelsen - Aktiv Socialrådgiver - Digital formidling

Ankestyrelsens principmeddelelse 5-22 om merudgiftsgodtgørelse – målgrupper – fastsættelse af retningslinjer – offentliggørelse af retningslinjer – klageadgang – kompetence.

Kilde:Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, maj 2022

Principmeddelelsen fastslår

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udbetaling af
merudgiftsgodtgørelse efter beskæftigelsesindsatsloven.

Retningslinjerne skal være lovlige og saglige.

Retningslinjerne skal indeholde kriterierne for tildeling og må ikke udelukke nogen, der er omfattet af loven, fra på forhånd at kunne opnå merudgiftsgodtgørelse.

Formålet med offentliggørelsen er at skabe gennemsigtighed for borgerne i kommunen, så de har mulighed for at orientere sig om, hvad kommunen lægger vægt på i behandlingen af ansøgninger om merudgiftsgodtgørelse.

Hvis kommunen i sin afgørelse om merudgiftsgodtgørelse henviser til usaglige eller ulovlige retningslinjer, vil kommunens afgørelse lide af en hjemmelsmangel, som kan føre til, at afgørelsen er ugyldig. Hvis retningslinjerne er mangelfulde, kan det også få betydning for, om kommunens afgørelse er gyldig.

Ankestyrelsen kan efterprøve kommunens afgørelse om merudgiftsgodtgørelse, herunder om afgørelsen er i overensstemmelse med kommunens retningslinjer, og om kriterierne for tildeling er lovlige og saglige.

Merudgiftsgodtgørelse

En borger, der deltager i tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven, kan få udbetalt merudgiftsgodtgørelse til at dække udgifter ved deltagelsen.

Det er en betingelse for at få bevilget merudgiftsgodtgørelse, at borgeren deltager i et af følgende tre tilbud: virksomhedspraktik, nytteindsats, eller vejledning og opkvalificering.

Målgrupperne for merudgiftsgodtgørelse er kontanthjælpsmodtagere, personer der modtager overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, uddannelseshjælpsmodtagere, personer i jobafklarings- og ressourceforløb, ledige selvforsørgende samt personer under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Det følger af beskæftigelsesindsatsloven, at kommunen skal fastsætte retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse til ovennævnte målgrupper. Kommunen kan ikke i retningslinjerne udelukke en eller flere målgrupper fra godtgørelse.

Kommunen giver information til kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne, så de ved, hvilke forhold, der bliver lagt vægt på ved vurderingen af merudgiftsgodtgørelse.

Ankestyrelsens prøvelse

Ankestyrelsen kan ved klagebehandlingen over en afgørelse om merudgiftsgodtgørelse tage stilling til, om kommunen har foretaget en konkret og individuel vurdering ud fra de retningslinjer, som kommunen har fastsat, herunder om alle de relevante kriterier, som kommunen har fastsat i sine retningslinjer, er blevet inddraget under vurderingen.

Ankestyrelsen kan også tage stilling til, om de kriterier, der danner grundlag for kommunens fastsatte retningslinjer, er lovlige og saglige, herunder om kriterierne lever op til almindelige forvaltningsretlige principper.

Ankestyrelsen kan som tilsynsmyndighed følge op på, om kommunen har offentliggjort retningslinjer om udbetaling af merudgiftsgodtgørelse.

De konkrete sager

I sag nr. 1 (j.nr. 20-32450) deltog borgeren i forbindelse med sit ressourceforløb i et vejledning- og opkvalificeringsforløb efter beskæftigelsesindsatsloven. Kommunen havde givet afslag på merudgiftsgodtgørelse under henvisning til kommunens retningslinjer for udbetaling af godtgørelse. Ifølge kommunens retningslinjer var det op til den enkelte sagsbehandler at foretage en individuel og konkret vurdering af, om der skulle bevilges godtgørelse.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at kommunens afgørelse var mangelfuldt begrundet. Udvalget vurderede, at den mangelfulde begrundelse kunne have haft indflydelse på sagens udfald. Udvalget hjemviste sagen til kommunen.

Udvalget lagde vægt på, at det ikke fremgik af kommunens begrundelse, hvilke hovedhensyn, der havde været bestemmende for kommunens skønsudøvelse, ligesom der ikke var henvist til, hvilke faktiske oplysninger, der var tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Udvalget bemærkede, at kommunens retningslinjer ikke var tilstrækkelig præcise, og at der skulle fastsættes nye retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse, som gør det muligt for kommunens borgere at orientere sig om, hvad der ville blive lagt vægt på i forhold til at få godtgørelsen. Retningslinjerne skulle derfor også offentliggøres.

I sag nr. 2 (j.nr. 20-17375) deltog borgeren i forbindelse med sit ressourceforløb i et vejledning- og opkvalificeringsforløb efter beskæftigelsesindsatsloven. Kommunen havde givet afslag på merudgiftsgodtgørelse under henvisning til, at det ifølge kommunens retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse alene var kontanthjælpsmodtagere, som deltog i et virksomhedspraktikforløb, som kunne få udbetalt merudgiftsgodtgørelse.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at kommunens afgørelse var ugyldig, da kommunens fastsatte retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelsen var ulovlige, og der ikke var grunde til at opretholde afgørelsen som gyldig. Udvalget hjemviste sagen til ny vurdering og afgørelse.

Udvalget lagde vægt på, at det ikke var i overensstemmelse med bestemmelsen om merudgiftsgodtgørelse, at kommunen på forhånd udelukkede en eller flere af de målgrupper, der var omtalt i bestemmelsen.

Udvalget bemærkede, at kommunen skulle fastsætte nærmere retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse for alle de målgrupper, der var omfattet af bestemmelsen om merudgiftsgodtgørelse. Retningslinjerne skulle offentliggøres.
Luk principmeddelelsen

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet to sager om merudgiftsgodtgørelse principielt. Det har vi gjort for at afklare omfanget af kommunernes forpligtelse til at fastsætte nærmere retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelsen. Vi har også ønsket at afklare betydningen af, at kommunen i retningslinjerne udelukker en eller flere målgrupper, der ellers er omfattet af bestemmelsen og betydningen for gyldigheden af kommunens afgørelse, hvis retningslinjerne ikke har et reelt indhold. Vi har desuden ønsket at afklare omfanget af Ankestyrelsens prøvelse i afgørelser om merudgiftsgodtgørelse.
Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, beskæftigelsesindsatsloven, nr. 548 af 7. maj 2019 med senere ændringer.

• § 6, nr. 2-5, 7, 8, 12 og 13, om målgrupper.

• § 176 om merudgiftsgodtgørelse.

• § 204 om klageadgang.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022.

• § 10 om myndighedens oplysningspligt.

• § 69 om Ankestyrelsens prøvelse.

Forvaltningsloven – Lov nr. 571 af 19. december 2019, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, som ændret ved nr. 503 af 23. maj 2018.

• § 24 om begrundelsen for en afgørelse.

Praksis

82-12

Principmeddelelse 82-12 fastslår blandt andet, at når en kommunes kvalitetsstandard er anvendt i forbindelse med afgørelsen af en konkret sag, er der adgang for klageinstanserne til at efterprøve, om kvalitetsstandarden er i overensstemmelse med loven.

Vejledninger

Vi har også anvendt Vejledning om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nr. 10084 af 29. november 2019.

• Pkt. 583 og 584, om merudgiftsgodtgørelse.
Den konkrete afgørelser

Sag nr. 1, j.nr. 20-32450.

Du har klaget over X afgørelse om afslag på merudgiftsgodtgørelse. Kommunen afgjorde sagen den 10. juli 2020 og den 30. september 2020.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle din sag igen for så vidt angår spørgsmålet om din ret til merudgiftsgodtgørelse i forbindelse med forløbet ”Kørekort”.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling for så vidt angår spørgsmålet om din ret til merudgiftsgodtgørelse, og at kommunen skal afgøre sagen på ny.

Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, behandle sagen efter de retningslinjer, der er angivet nedenfor i afsnittet om ”Hvad skal kommunen gøre nu”.

Kommunen kontakter dig.

Vi kritiserer, at kommunen ved oversendelse af sagen til Ankestyrelsen ikke har fremsendt alle de relevante akter.

Begrundelse for afgørelsen om afslag på merudgiftsgodtgørelse.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunens afgørelse er mangelfuld begrundet.

Vi vurderer også, at den mangelfulde begrundelse kan have haft indflydelse på sagens udfald.

Vi vurderer derfor, at kommunen skal behandle din sag igen.

Hvad er afgørende for resultatet?

Vi lægger vægt på, at du på tidspunktet for kommunens afgørelse var i ressourceforløb.

Vi lægger også vægt på, at du i forbindelse med dit ressourceforløb deltog i et vejledning- og opkvalificeringsforløb i form af forløbet ”Kørekort” i perioderne 11. marts 2020 til 30. juni 2020 og 19. juli 2020 til 26. august 2020.

Det følger af kommunens retningslinjer for udbetaling af godtgørelse efter § 83 (svarende til § 176, om merudgiftsgodtgørelse), at det er den enkelte sagsbehandler, som foretager en individuel og konkret vurdering af, om der ved henvisning til tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats skal bevilges godtgørelse i henhold til § 83, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Godtgørelsen følger tilbuddet. Hvis borger udebliver fra tilbuddet uden rimelig grund, foretages et fratræk i borgerens godtgørelse for de antal dage, hvor borger er udeblevet helt eller delvist.

Hvis borgeren er i tilbud 1, 2, 3 eller 4 dage om ugen får borgeren godtgørelse svarende til 20%, 40%, 60% eller 80% af taksten på 1.000 kroner.

Vi lægger vægt på, at kommunen ikke har en tilstrækkelig henvisning til reglerne i begrundelsen. Kommunen har ikke henvist til, hvilken målgruppe du er omfattet af i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Vi lægger også vægt på, at kommunen i sin begrundelse i afgørelsen alene henviser til, at du ikke opfylder kommunens retningslinjer for merudgiftsgodtgørelse efter § 176, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Begrundelsen angiver dermed ikke, hvilke hovedhensyn, der har været bestemmende for kommunens skønsudøvelse, ligesom der er ikke henvist til, hvilke faktiske oplysninger, der er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Da kommunens begrundelse henviser til kommunes retningslinjer, hvoraf det alene fremgår, at der skal foretages en individuel og konkret vurdering, kan vi som klageinstans ikke rette op på fejlen, og sagen hjemvises til fornyet behandling i kommunen.

Hvad skal kommunen gøre?

Da det ikke er tilstrækkeligt, at der i kommunens retningslinjer alene står, at der skal foretages en individuel og konkret vurdering, skal kommunen fastsætte nærmere retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse til kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, personer i jobafklarings- og ressourceforløb, ledige selvforsørgende samt personer under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, som deltager i tilbud efter kapitel 11, 13 og 14 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Retningslinjerne skal gøre det muligt for kommunens borgere at orientere sig om, hvad der vil blive lægt vægt på i forhold til at få godtgørelsen. Retningslinjerne skal derfor også offentliggøres.

Ud fra de nye retningslinjer skal kommunen afgøre din sag igen. Hvis kommunen ikke imødekommer din ansøgning helt, skal kommunen beskrive i begrundelsen i afgørelsen, hvad der er indgået af hovedhensyn og faktiske oplysninger i vurderingen.

Du kan klage over den nye afgørelse efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget den nye afgørelse.

Om reglerne
Kommunen kan udbetale op til 1000 kr. om måneden i merudgiftsgodtgørelse til personer, der deltager i virksomhedspraktik, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering og er omfattet af personkredsen for merudgiftsgodtgørelse, herunder borgere i ressourceforløb.
Merudgiftsgodtgørelsen kan ikke anvendes til at dække udgifter til befordring ud over de første 24 km.

Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelsen.
Kommunen giver information til kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne.

En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr.20-17375

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om merudgiftsgodtgørelse. Kommunen afgjorde sagen den 1. april 2020.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny.
Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen, behandle sagen efter de retningslinjer, der er angivet nedenfor i afsnittet om ”Hvad skal kommunen gøre nu”.

Kommunen kontakter dig.

Vi kritiserer at kommunen ved oversendelse af sagen til Ankestyrelsen ikke har fremsendt alle de relevante akter.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunens afgørelse er ugyldig, da kommunens fastsætte retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelsen er ulovlige.

Vi vurderer, at der mangler oplysninger om kommunens retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse for borgere i ressourceforløb, der deltager i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering, og at kommunen derfor skal behandle din sag igen.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du er i et ressourceforløb.

Vi lægger også vægt på, at du i forbindelse med dit ressourceforløb deltager i et job- og udviklingsforløb hos Y i perioden fra den 17. februar 2020 til den 22. maj 2020.

Efter reglerne skal kommunen fastsætte retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelsen og informere kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne.

Det følger af kommunens retningslinjer, at det alene er kontanthjælpsmodtagere, som deltager i virksomhedspraktik, som kan få merudgiftsgodtgørelse.

Det er ikke i overensstemmelse med bestemmelsen om merudgiftsgodtgørelse, at kommunen på forhånd udelukker en eller flere af de målgrupper, der omtales i bestemmelsen.

Kommunens individuelle og konkrete skøn, der skal foretages på baggrund af de retningslinjer, som en kommune har fastsat, gælder således for alle de målgrupper, der er omfattet af bestemmelsen om merudgiftsgodtgørelse.

Vi bemærker, at retningslinjerne for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse skal offentliggøres, så kommunens borgere ved, hvilke forhold, der bliver lagt vægt på ved vurderingen om ret til merudgiftsgodtgørelse.

Vi lægger videre vægt på, at kommunen ikke har en tilstrækkelig henvisning til reglerne i begrundelsen. Kommunen har ikke henvist til, hvilken målgruppe du er omfattet af i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Hvad skal kommunen gøre?

Kommunen skal fastsætte nærmere retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse til kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, personer i jobafklarings- og ressourceforløb, ledige selvforsørgende samt personer under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, som deltager i tilbud efter kapitel 11, 13 og 14 i beskæftigelsesindsatsloven.

Kommunen skal sikre, at de nye retningslinjer er i overensstemmelse med lovgivningen og ikke udelukker de målgrupper, som kan bevilges merudgiftsgodtgørelse efter beskæftigelsesindsatsloven. Retningslinjerne skal offentliggøres.

Ud fra de nye retningslinjer skal kommunen afgøre din sag igen. Hvis kommunen ikke imødekommer din ansøgning helt, skal kommunen beskrive i afgørelsen, hvad der er indgået af hovedhensyn og faktiske oplysninger i vurderingen.

Du kan klage over den nye afgørelse efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget den nye afgørelse.

Om reglerne

Kommunen kan udbetale op til 1000 kr. om måneden i merudgiftsgodtgørelse til personer, der deltager i virksomhedspraktik, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering og er omfattet af personkredsen for merudgiftsgodtgørelse, herunder borgere i ressourceforløb.

Merudgiftsgodtgørelsen kan ikke anvendes til at dække udgifter til befordring ud over de første 24 km. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelsen.

Kommunen giver information til kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.