Ankestyrelsen - Aktiv Socialrådgiver - Digital formidling

Kilde: Nyt fra ankestyrelsen Aug.2022
Link: https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/b4c34875-a558-4ae3-bb09-46ac5b6593ef
Fremhævninger: Aktiv socialrådgiver

Principmeddelelsen fastslår

Kommunen skal efter reglerne i aktivloven vejlede borger om alle rettigheder og pligter vedrørende rådighed og sanktioner senest ved første jobsamtale og derefter minimum hvert halve år.

En manglende eller utilstrækkelig vejledning af borger betyder, at kommunen ikke kan sanktionere i form af fradrag i borgers hjælp til forsørgelse uanset årsagen til den manglende vejledning.

Ved indkaldelse til 1. jobsamtale

Ved indkaldelsen til første jobsamtale kan kommunen vejlede skriftligt om, at borgeren har pligt til at møde til jobsamtalen. Kommunen kan også vejlede om, at udeblivelse fra jobsamtalen uden rimelig grund vil medføre, at borgeren bliver sanktioneret i form af fradrag i borgers hjælp til forsørgelse.

Hvis borger udebliver fra første jobsamtale, hvor borger skulle have modtaget en gennemgang af sine rettigheder og pligter, og kommunen derfor ikke kan vejlede borgeren i overensstemmelse med vejledningspligten, skal borger genindkaldes til en ny jobsamtale. Denne nye jobsamtale vil herefter fortsat være første jobsamtale, som kommunen kan sanktionere i borgers hjælp for udeblivelse fra.

Kommunen kan alene sanktionere ved at foretage fradrag i borgers hjælp for borgers udeblivelse fra den første jobsamtale, hvis borger senest i indkaldelsesbrevet er vejledt om dette. Man kan blive ved med at sanktionere, indtil første jobsamtale er gennemført.

Første vejledning ved første jobsamtale

Første gang borger vejledes, skal kommunen senest ved første jobsamtale:
– Drøfte og gennemgå vejledningen med borger
– Udlevere vejledningen skriftligt til borger
– Sende den skriftlige vejledning til borger umiddelbart efter samtalen.

Den første vejledning anses for gennemført, når alle tre betingelser er opfyldt.

Kommunen skal mundtligt drøfte og gennemgå vejledningen med borger. Den mundtlige vejledning kan foregå inden afholdelse af første jobsamtale – fx til visitationssamtalen. Den mundtlige drøftelse og gennemgang skal tage hensyn til borgers konkrete situation og forudsætninger. Det vil være medvirkende til, at borger har forstået sine rettigheder og pligter. Kommunen kan sikre dette fx ved brug af tolk eller en mentor/støtteperson, hvis borger har et konkret behov herfor.

Kommunen skal ved samtalen, hvor den mundtlige vejledning drøftes og gennemgås, også udlevere vejledningen skriftligt til borger.

Kommunen skal derudover sende den skriftlige vejledning til borger umiddelbart efter samtalen.

Kommunen skal dokumentere på sagen, hvilken vejledning kommunen har givet til borger, og at vejledningen er udleveret til og sendt til borger, herunder hvornår den er givet og hvilken ordlyd, den givne vejledning har. Hvis kommunen ikke kan dokumentere vejledningen, er vejledningspligten ikke opfyldt.


Hvis borger møder op til første jobsamtale, men kommunen ikke får vejledt borger eller ikke får sendt vejledningen umiddelbart efter samtalen, kan kommunen ikke sanktionere i borgers hjælp for udeblivelse i forbindelse med genindkaldelse til en ny jobsamtale, da der ikke længere er tale om første jobsamtale, som kommunen kan sanktionere borger for udeblivelse fra.

Genvejledning

Kommunen skal gennemgå vejledningen og gøre denne tilgængelig for borger hvert halve år, efter borger er vejledt første gang.

Gennemgangen af vejledningen skal foregå mundtligt. Kommunen kan vælge at gennemgå vejledningen telefonisk. Den mundtlige gennemgang skal understøtte, at borger har forstået vejledningen.

Kommunen skal endvidere gøre vejledningen tilgængelig for borger.
Kommunen kan gøre dette ved at sende den skriftlige vejledning til borger eller gøre den tilgængelig på kommunens hjemmeside, således at den kan tilgås fra PC, telefon mv., og så det vil være muligt for borger selv at finde oplysningerne.

Genvejledningen er først gennemført, når kommunen både har gennemgået vejledningen og gjort den tilgængelig for borger, uanset rækkefølgen af dette.

Hvis der er gået mere end 6 måneder fra kommunens første vejledning af borger, kan kommunen ikke sanktionere borger for manglende opfyldelse af rådighedsforpligtelsen i den periode, der går, indtil borger er genvejledt.

Kommunen skal vejlede borgere hyppigere end hvert halve år, hvis borger selv beder om det, eller hvis kommunen konkret vurderer, at borger har et hyppigere behov for vejledning. Det kan fx være hos borgere med særlige støttebehov, sociale problemer eller borgere, der gentagne gange ikke opfylder rådighedsforpligtelsen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har afgjort tre konkrete sager om vejledningspligten

I sag nr. 1 havde kommunen vejledt borger skriftligt i indkaldelsen til første jobsamtale, om at borger skulle møde til samtalen, og hvis borger udeblev uden en rimelig grund fra jobsamtalen, ville borger blive sanktioneret. Kommunen havde vejledt i overensstemmelse med vejledningspligten og kunne foretage sanktion i form af fradrag i borgers hjælp.

I sag nr. 2 havde kommunen givet borger en første vejledning i overensstemmelse med vejledningspligten. Kommunen kunne foretage sanktion i form af fradrag i borgers hjælp.

I sag nr. 3 havde kommunen ikke vejledt borger inden for et halvt år efter den første vejledning. Kommunen kunne ikke foretage sanktion i form af fradrag i borgers hjælp for udeblivelser et halvt år efter den første vejledning, og indtil borger blev genvejledt.

Den konkrete afgørelse

Sag nr. 1, j.nr. 22-6637
Du har klaget over […] kommunes afgørelse om sanktion i form af fradrag i din kontanthjælp. Kommunen afgjorde sagen den 21. december 2021.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

-Kommunen har ret til at foretage sanktion i form af fradrag i din kontanthjælp i perioden fra den 18. oktober 2021 til og med den 31. oktober 2021, fordi du udeblev fra en samtale den 18. oktober 2021.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at vi ikke har grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at du uden rimelig grund er udeblevet fra en samtale den 18. oktober 2021. Kommunen har derfor ret til at foretage sanktion i form af fradrag i din hjælp.

Hvad er afgørende for resultatet

Kommunen har vurderet, at du er jobparat.

Det fremgår af sagen, at du udeblev fra første jobsamtale den 18. oktober 2021.

Vi lægger vægt på, at du den 13. oktober 2021 blev indkaldt til første jobsamtale den 18. oktober 2021. I indkaldelsen vejledte kommunen dig skriftligt om, at du skulle møde til jobsamtalen, og at du ville blive sanktioneret, hvis du udeblev fra jobsamtalen uden rimelig grund.

Vi lægger desuden vægt på, at du den 31. oktober 2021 genoprettede kontakten til jobcenteret.

Vi er opmærksomme på din oplysning om, at du ikke har set indkaldelsen i din e-Boks.

Vi er imidlertid enige i kommunens vurdering af, at dette ikke er en rimelig grund til at udeblive fra en samtale.

Vi lægger herved vægt på, at du modtager din post digitalt, og at kommunen via kommunikationsloggen har dokumenteret, at indkaldelsesbrevet er leveret til din digitale postkasse den 13. oktober 2021 kl. 13:36.

Om reglerne

Efter reglerne kan kommunen, når den indkalder personen til den første jobsamtale, vejlede personen skriftligt om, at personen skal møde til jobsamtalen, og at hvis personen udebliver uden rimelig grund fra jobsamtalen, vil personen blive sanktioneret med en sanktionssats for hver dag, personen udebliver.

Efter reglerne skal kommunen foretage sanktion i form af fradrag i hjælpen, hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale. Fradraget i hjælpen skal foretages for det antal dage, hvor den pågældende er udeblevet, og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet.

Efter reglerne er det en betingelse for, at kommunen kan træffe afgørelse om sanktion i form af fradrag, at kommunen har informeret personen om konsekvensen for hjælpen, hvis personen udebliver fra en jobsamtale.
Personen skal også informeres om, hvilke skridt vedkommende skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Efter reglerne skal kommunen senest ved første jobsamtale drøfte og gennemgå vejledningen med personen på en måde, der tager hensyn til den pågældendes situation.
Kommunen skal samtidig ved første jobsamtale sikre, at vejledningen udleveres skriftligt til personen, og at vejledningen umiddelbart herefter sendes til personen.

Et brev sendt digitalt anses for at være kommet frem, når det er tilgængeligt for adressaten – for eksempel i indbakken i e-Boks.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde på www.ast.dk.

Sag nr. 2, j.nr. 22-4028
Du har klaget over […] kommunes afgørelse om sanktion i form af fradrag i din kontanthjælp. Kommunen afgjorde sagen den 23. december 2021.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

-Kommunen har ret til at foretage sanktion i form af fradrag i din kontanthjælp for perioden fra den 1. december 2021 til og med den 14. december 2021, fordi du udeblev fra en samtale den 1. december 2021.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at vi ikke har grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at du uden rimelig grund er udeblevet fra en samtale den 1. december 2021. Kommunen har derfor ret til at foretage sanktion i form af fradrag i din hjælp.

Hvad er afgørende for resultatet
Kommunen har vurderet, at du er jobparat.

Det fremgår af sagen, at du ikke deltog i samtalen den 1. december 2021.

Vi lægger vægt på, at kommunen ved en personlig jobsamtale med dig den 1. november 2021 har gennemgået pjecen om dine rettigheder og pligter som jobparat, herunder konsekvensen for hjælpen ved at udeblive fra en samtale, og om hvad du skal gøre for igen at blive berettiget til hjælpen. Pjecen er udleveret til dig ved samtalen, og kommunen har sendt pjecen om jobparate til dig samme dag.

Vi lægger desuden vægt på, at du den 14. december 2021 genoprettede kontakten til jobcenteret.

Vi lægger endvidere vægt på, at du ikke har oplyst om grunden til din udeblivelse. Vi lægger derfor til grund, at du ikke har haft en rimelig grund til at udeblive fra samtalen den 1. december 2021.

Om reglerne
Efter reglerne skal kommunen foretage sanktion i form af fradrag i hjælpen, hvis en person uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale. Fradraget i hjælpen skal foretages for det antal dage, hvor den pågældende er udeblevet, og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet.

Efter reglerne er det en betingelse for, at kommunen kan træffe
afgørelse om sanktion i form af fradrag i hjælpen, at kommunen har informeret personen om konsekvensen for hjælpen, hvis personen udebliver fra en jobsamtale. Personen skal også informeres om, hvilke skridt vedkommende skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Efter reglerne skal kommunen senest ved første jobsamtale drøfte og gennemgå vejledningen med personen på en måde, der tager hensyn til den pågældendes situation. Kommunen skal samtidig ved første jobsamtale sikre, at vejledningen udleveres skriftligt til personen, og at vejledningen umiddelbart herefter sendes til personen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde på www.ast.dk.

Sag nr. 3, j. nr. 21-16162
Du har klaget over […] kommunes afgørelse om sanktion i form af fradrag i din kontanthjælp. Kommunen afgjorde sagen den 12. april 2021.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

-Kommunen har ikke ret til at foretage sanktion i form af fradrag i din kontanthjælp, fordi du udeblev fra en samtale den 7. april 2021.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse. Kommunen skal derfor efterbetale dig det beløb, som er blevet fradraget i din hjælp som følge af udeblivelsen.

Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at betingelserne for at foretage sanktion i form af fradrag i din hjælp for en dag, fordi du udeblev fra en telefonisk samtale den 7. april 2021, ikke er opfyldt.

Vi vurderer i den forbindelse, at kommunen ikke har dokumenteret, at du både er blevet mundtligt og skriftligt vejledt om dine rettigheder og pligter som jobparat inden for et halvt år forud for din udeblivelse fra samtalen den 7. april 2021.

Hvad er afgørende for resultatet

Det fremgår af sagen, at du er udeblevet fra en telefonisk samtale den 7. april 2021 kl. 11:00. Kommunen har vurderet, at du er udeblevet uden rimelig grund.

Vi lægger vægt på, at kommunen ikke har dokumenteret, at du er blevet mundtligt og skriftligt vejledt om dine rettigheder og pligter som jobparat inden for et halvt år fra den første vejledning den 8. september 2020.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at, at det fremgår af sagen, at du er blevet vejledt om dine rettigheder og pligter som jobparat ved en telefonisk samtale med jobcentret den 8. september 2020, og at du umiddelbart efter samtalen fik tilsendt pjecen som jobparat modtager af kontanthjælp.

Vi lægger desuden vægt på, at kommunen den 7. september 2021 telefonisk har oplyst til sagen, at du har været til samtale den 22. januar 2021, men at du ikke er vejledt om dine rettigheder og pligter på dette møde. Du blev på mødet bedt om at booke en ny samtale inden den 26. marts 2021. Du har ikke booket en ny samtale inden den 26. marts 2021, og kommunen indkaldte dig til en samtale den 7. april 2021, hvor de ville vejlede dig.

Du har dermed ikke fået gentaget den mundtlige vejledning ved en samtale inden for 6 måneder fra den første vejledning den 8. september 2020.

Vi bemærker, at vi med denne afgørelse ikke har taget stilling til, om du havde en rimelig grund til ikke at deltage i samtalen den 7. april 2021, allerede fordi betingelserne for at foretage fradrag i din hjælp ikke er opfyldt.

Om reglerne

Efter reglerne er det en betingelse for, at kommunen kan træffe
afgørelse om sanktion, at kommunen har informeret personen om konsekvensen for hjælpen, hvis personen uden rimelig grund fx udebliver fra en jobsamtale eller et tilbud, afviser et tilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning eller undlader at overholde en aftale om jobsøgning mv.

Efter reglerne skal kommunen senest ved første jobsamtale drøfte og gennemgå vejledningen med personen på en måde, der tager hensyn til den pågældendes situation. Kommunen skal samtidig ved første jobsamtale sikre, at vejledningen udleveres skriftligt til personen, og at vejledningen umiddelbart herefter sendes til personen.

Efter reglerne skal kommunen sikre, at vejledningen derefter gennemgås og gøres tilgængelig for personen hvert halve år.

Kommunen skal derudover sikre, at vejledningen gennemgås hyppigere, hvis kommunen konkret vurderer, at personen har behov for det, eller personen selv anmoder kommunen om vejledning.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.