mand læser kort i natur

Kilde: Bilag fra X-bæk kommune
Tilføjelser: Aktivsocialraadgiver.dk

Behandling af dine personoplysninger

Dette er en orientering om, at vi behandler personoplysninger om dig til brug for din sag i
jobcenteret i XXbæk Kommune.
Dette brev er alene til din orientering. Du kan nedenfor læse nærmere om de oplysninger, vi
skal give dig.
Du behøver ikke foretage dig noget, men du er velkommen til at kontakte din jobkonsulent, hvis du har spørgsmål.
Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.
Med venlig hilsen
Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice – Holbæk Kommune

Orientering om indsamling af personoplysninger

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om behandlingen af de personoplysninger, vi
modtager fra dig og andre i forbindelse med behandlingen af din sag i jobcentret.
Kontaktoplysninger

Dataansvarlig Databeskyttelsesrådgiver

Adresse Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Bech-Bruun Advokatpartnerskab
Egil Husum Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefon 72 36 36 36 72 27 30 02
E-mail Send sikker digital post Dpo. holbaek@bechbruun.com

(Det var så MIG der som enkeltstående person fik Holbæk kommune og socialtilsyn Øst til at overholde den gældende cookiebekendtgørelsen efter at jeg ringede til ovenstående – så gik der 24 timer og Holbæk kommunes hjemmeside overholdt den gældende cookiebekendtgørelse..- Det var IKKE den eksterne DPO – advokatselskabet der får betaling for at fungere som eksterne DPO for Holbæk kommune der opdagede det)

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at oplyse sagen bedst muligt og for at
kunne give dig den korrekte sagsbehandling. I nogle tilfælde benytter vi dine
personoplysninger til automatisk at generere en ledighedsprofil for at kunne tilbyde den mest
målrettede beskæftigelsesindsats.
Lovgrundlaget
Lovgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1555 af 2. november 2020 med
senere ændringer og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april
2016, artikel 6, stk. 1, litra e og 9, stk. 2, litra b og g.
Lovgrundlaget for den automatiske generering af din ledighedsprofil er Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk.
2, litra b og g samt lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 1, jf. lov nr. 548 af 7. maj 2019
med senere æn-dringer.
Udgangspunktet for behandlingen vil være artikel 6, stk. 1, litra e, men der kan være tilfælde,
hvor grundlaget er indhentelse af et samtykke fra dig i medfør af artikel 6, stk. 1, litra a og
artikel 9 stk. 1, litra a.
Lovgrundlaget kan også være sygedagpengeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 12. februar
2021 med senere ændringer, integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020
med senere ændringer eller lov om en aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 12.
februar 2021 med senere ændringer.
Hvilke personoplysninger behandler vi?
Vi behandler som udgangspunkt både almindelige personoplysninger, som navn,
personnummer, statsborgerskab, civilstand, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, oplysninger
om økonomi (indtægts- og formueforhold), skat, gæld, antal sygedage, tjenstlige forhold,
stilling, arbejdsområde, familieforhold, væsentlige sociale problemer m.v. og følsomme
oplysninger, som fx helbredsoplysninger og oplysninger om strafbare forhold, men kun i det
omfang det er nødvendigt af hensyn til sagens behandling.
Anvendelse af dine personoplysninger til analyse af jobmuligheder
Vi anvender visse af dine personoplysninger fra Jobnet, Det Fælles Datagrundlag på
beskæftigelsesområdet (DFDG) samt jobcentrets egne oplysninger om dine evt.
ledighedsforløb til at vurdere dine jobmuligheder og evt. risiko for langtidsledighed.
Din joblog og dit CV på Jobnet spiller en væsentlig rolle. I jobloggen ser vi bl.a. på, hvor
mange geografiske regioner du har søgt job i, samt hvor ofte en ansøgning har ledt til
jobsamtale. I CV’et ser vi især på højeste uddannelsesniveau, sprogkundskaber og antal
kørekort, men også på sammenhænge mellem uddannelser, erfaringer og jobmål (”Jeg søger
job som”). Vi anbefaler dig derfor at sørge for at holde din joblog og dit CV opdateret på
Jobnet. Informationer om dine eventuelle tidligere kontaktforløb spiller også en rolle. Således
indgår der informationer om fx antallet af samtaler, udeblivelser og sagsbehandlerskift.
Sluttelig indgår dine stamdata så som alder, køn, tolkebehov og borgerskab også.
Vi sammenligner ovennævnte oplysninger med generelle data om ledighedsforløb og
genererer automatisk en evaluering af dine beskæftigelsesmuligheder. Formålet er at kunne
tilbyde dig den mest målrettede indsats til at komme i beskæftigelse. Din sagsbehandler kan
oplyse dig om resultatet af analysen og kan også give dig indsigt i de oplysninger om dig, der
konkret er blevet benyttet.
Anvendelse af dine personoplysninger i forbindelse med undervisning og afprøvning
af sagsbehandlingssystemet
Dine personlige oplysninger kan i nogle tilfælde indgå i sammenhænge, hvor særligt
godkendte sagsbehandlere med tavshedspligt får undervisning i brugen af
sagsbehandligssystemet. I andre tilfælde kan oplysninger om dig indgå ved udvikling og test
af systemet. Formålet er, at vi som myndighed modvirker fejl og sørger for, at
sagsbehandligen foregår sikkert og med så høj kvalitet som muligt.

Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

Vi videregiver dine personoplysninger i det omfang, det er sagligt begrundet i sagens behandling eller vores myndighedsopgave. I de situationer, hvor vi juridisk kun kan videregive dine personoplysninger med dit samtykke, vil vi naturligvis først indhente dette.

Hvem udveksler vi dine personoplysninger med?

Vi kan bl.a. udveksle oplysninger med nedenstående personer og systemer, men vi gør det kun i det omfang, at det er relevant for din sag: Din arbejdsgiver, din a-kasse, din skole/uddannelsesinstitution, din læge, evt. tidligere opholdskommune, SKAT, CPR-registret, Jobnet og Det Fælles Datagrundlag på beskæftigelsesområdet (DFDG), ydelsessystemerne (KY, KMD Dagpenge/KSD), Vitas, Mediconnect, LetAsyl, eksterne samarbejdspartnere, herunder andre aktører.
Overførelse til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Nej.
Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant for sagen.
Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine
personoplysninger

Dine rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, hvor
vi under alle omstændigheder skulle have slettet oplysningerne.

(her kunne den kommunale forvaltning jo nævne de specifikke artikler i GDPR så de er nemme at finde for borgerne)
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores i øvrigt lovlige behandling af
dine personoplysninger.

Ret til at trække et evt. samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, kan du til enhver
tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.
Hvis vi herefter ikke har et lovligt
grundlag for at fortsætte behandlingen af oplysningerne, standser vi behandlingen.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på deres
hjemmeside www.datatilsynet.dk

Regler, som ligger til grund for orienteringen

Vi orienterer dig efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april
2016 artikel 13 og 14.
Se relevante lovgrundlag afhængig af målgruppe, der ligger til grund for behandlingen GDPR-forordningen:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/ 679 – af 27. april 2016 – om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/ 46/ EF (generel forordning om databeskyttelse)

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1647
af 4. august 2021 med senere ændringer: Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område (retsinformation.dk)
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesind-sats § 1, jf. lov
nr. 548 af 7. maj 2019 med senere ændringer: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
(retsinformation.dk)
Lov om en aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021 med senere
ændringer: Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik (retsinformation.dk)
Sygedagpengeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 12. februar 2021 med senere ændringer:
Sygedagpengeloven (retsinformation.dk)
Integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020 med senere ændringer:
Integrationsloven (retsinformation.dk)
Yderligere kan findes på Retsinformation: Retsinformation