Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

TV2 BRAGTE D.4/3-2021 EN DOKUMENTAR HVOR DER BEVISES AT DER UDØVES MAGT OG OVERGREB PÅ ANBRAGTE BØRN

Altså anbragte børn som landets kommuner betaler op til 1.000.000 - 1.500.000 Kr om året på at anbringe. Nødråb fra børnehjemmet

PÅ MANGE ANBRINGELSESSTEDER ER DER IKKE ANSAT FAGLIGT KVALIFICERET PERSONALE

Kighøj i Holbæk var et af dem (nu lukket pg.a. de mange problemer - læs den manglende faglighed \"Socialtilsyn Hovedstaden har undersøgt stedet syv gange siden januar 2014 og vurderet, at Kikhøj, der drives af Holbæk Kommune, ikke har den fornødne kvalitet til at passe ordentligt på de børn og unge, som kan være tilknyttet stedet.).

HER ER DER TALE OM AT HOLBÆK KOMMUNE IKKE FORMÅEDE AT SIKRE KVALITETEN PÅ DERES EGET OPHOLDSSTED<7h5>
Og det er så også Holbæk kommune der står for socialtilsynet (det driftsorienterede tilsyn - Red) - det er jo ikke ligefrem betryggende for både forældre til de anbragte børn og de anbragte.

Nexus og Godhavn har der også været en del problemer...
Citat fra TV2s hjemmeside:

Forstanderen for Godhavn, Søren Skjødt, insisterer på, at alle tilfælde af magtanvendelse er blevet registreret korrekt.

Han er så formand for foreningen af døgn- og dagtilbud til udsatte børn og unge j.f. denne hjemmeside

ER DU ANBRAGT BARN/UNG - UDSAT FOR OVERGREB PÅ OPHOLDS-/VÆRESTED?

Det er en god ide at du:

 1. Optager det der sker på video med din smartphone - så har du beviser for hvad der sker. Beviset kan indgå som bevismateriale hvis du og din familie beslutter jer for at stævne den kommune der har stået for anbringelsen af dig.
  En stævning betyder med andre ord at der anlægges en sag (en erstatningssag imod kommunen)
 2. Straks kontakter din: Far/Mor og din sagsbehandler i den kommunale forvaltning og fortæller dem hvad du oplever og bliver udsat for det sted du er anbragt - den kommunale sagsbehandler (kommunen) har PLIGT til at handle på det du fortæller dem
 3. Politianmelder den vold/magtanvendelse du er blevet udsat for - og du skal IKKE finde dig i at politiet ikke tager dig alvorligt
 4. Kontakter et landsdækkende medie - sørg for at det IKKE er lokalavisen i det område hvor dit anbringelsessted ligger - de kan jo kende hinanden i små lokalsamfund
 5. Husker at det IKKE er dig der som barn/ung er galt på den - det er de voksnes ansvar at sørge for at du bliver behandlet ordentligt
 6. Er du ikke den eneste der udsættes for vold/overgreb/trusler om vold på dit anbringelsessted? Så er det mere sandsynligt at der er noget helt grundlæggende galt med det sted du/i er anbragt. Og det er jo ikke småpenge der betales for din/jeres anbringelse
 7. Problemer det sted du/i er anbragt kan skyldes det forhold at der ikke er ansat fagligt uddannet personale som socialpædagoger det sted du/i er: Det gør de ikke fordi = så kan de tjene flere penge på jer børn/unge
 8. Du kan: Ringe til børnetelefonen og/eller kontakte organisationen Red Barnet
 9. En ny organisation er dannet af børn/unge der selv tidligere har været anbragt \"Anbragtes vilkår\" - det ved lige som dig hvordan det er at være anbragt barn/ung
 10. Kontakter socialtilsynet
 11. Sender en underretning til den kommune der har anbragt dig

OM SOCIALTILSYN

Citat fra socialstyrelsen hjemmeside:

Socialtilsyn består af 5 socialtilsynskommuner, som har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen understøtter de 5 socialtilsyns arbejde med relevant vejledning og materiale samt følger løbende praksis og foretager kvalitetskontrol.

GODHAVN - HAR DE INTET LÆRT?

Statsministeren blev presset til at komme med en undskyldning til de mange Godhavns-drenge (og Piger-Red) som blev udsat for massive magt-anvendelser og utallige overgreb.
Efterfølgende blev staten stævnet og måtte udbetale erstatninger til nogle af de mange der blev krænkede. \"17 tidligere Godhavnsdrenge får erstatning\"

ER DU ET BARN/UNG DER HAR VÆRET UDSAT FOR OVERGREB SOM ANBRAGT?

Så er det en mulighed at du gennem en advokat stævner den kommune og opholdsstedet hvor du var anbragt så du får en erstatning for de overgreb du har været udsat for. Den slags plejer at medføre at kommunen vågner op...

FRA SUS - SOCIALT UDVIKLINGSCENTER

(uden år/dato...)

Nye redskaber skal sikre bedre tilsyn med opholdssteder for børn og unge
Kun 45 pct. af anbragte børn i plejefamilier får de to tilsynsbesøg om året, som de skal have ifølge loven. Og kun i 59 pct. af besøgene bliver der talt med børnene. Det viser nye undersøgelser fra Ankestyrelsen.
Det er ikke godt nok, mener Socialministeriet og KL, der nu er klar med 10 anbefalinger til, hvordan kommunerne kan føre bedre tilsyn med anbragte børn og unge og opholdsstederne. Anbefalingerne er en del af en ny partnerskabsaftale om styrket tilsyn på børneområdet.

 

FRA SOCIALSTYRELSENS HJEMMESIDE

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/arsrapport-2019-socialstyrelsens-arsrapport-om-socialtilsynenes-virksomhed-i-2019
Citat:

Årsrapport 2019. Socialstyrelsens årsrapport om socialtilsynenes virksomhed i 2019
Socialstyrelsen udgiver hvert år en årsrapport på baggrund af de fem socialtilsyns virksomhed. Rapporten indeholder fakta og nøgletal om socialtilsynenes aktiviteter i 2019.
Rapporten baserer sig dels på de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data fra socialtilsynene, som Socialstyrelsen har indhentet ved hjælp af stikprøver, redegørelser, statistiske analyser. Derudover indgår data fra evaluering af tilsynsreformen, der blev udgivet i maj 2018.
Kapitel 1 giver en indføring i socialtilsynenes virksomhed i 2019
Kapitel 2 indeholder data over socialtilsynenes økonomi og opgaveportefølje
Kapitel 3 præsenterer data fra Ankestyrelsen vedrørende klagesagsbehandling.

SOCIALSTYRELSEN -  RAPPORT FOR 2020 VEDR. SOCIALTILSYN.....

LOV OM SOCIALTILSYN

Lov om socialtilsyn regulerer godkendelse og driftsorienteret tilsyn af sociale tilbud og plejefamilier.
Kapitel 1 - Formål og ansvar

Formål
§ 1. Formålet med denne lov er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service og kapitel 40 i sundhedsloven. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og fagligt kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene.
Ansvar for socialtilsynet

§ 2. Inden for hver region har kommunalbestyrelsen i en af kommunerne ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, og for at godkende og føre tilsyn med de foreninger og private virksomheder, som er nævnt i § 18 a. Kommunalbestyrelserne, som varetager denne funktion, benævnes i denne lov socialtilsyn.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i følgende kommuner varetager funktionen som socialtilsyn efter stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4:

 1. Frederiksberg Kommune i Region Hovedstaden
 2. Holbæk Kommune i Region Sjælland
 3. Faaborg-Midtfyn Kommune i Region Syddanmark
 4. Silkeborg Kommune i Region Midtjylland
 5. Hjørring Kommune i Region Nordjylland
Stk. 3. Fra reglen i stk. 2 gælder følgende undtagelser:
 1. Socialtilsynet i Region Syddanmark varetager opgaven i Frederiksberg Kommune og opgaven vedrørende tilbud beliggende i andre kommuner i Region Hovedstaden, hvor Frederiksberg Kommune enten er driftsherre eller har indgået aftale med tilbuddet om køb af samtlige pladser
 2. Socialtilsynet i Region Hovedstaden varetager opgaven i Holbæk Kommune og opgaven vedrørende tilbud beliggende i andre kommuner i Region Sjælland, hvor Holbæk Kommune enten er driftsherre eller har indgået aftale med tilbuddet om køb af samtlige pladser
 3. Socialtilsynet i Region Sjælland varetager opgaven i Hjørring Kommune og opgaven vedrørende tilbud beliggende i andre kommuner i Region Nordjylland, hvor Hjørring Kommune enten er driftsherre eller har indgået aftale med tilbuddet om køb af samtlige pladser
 4. Socialtilsynet i Region Nordjylland varetager opgaven i Silkeborg Kommune og opgaven vedrørende tilbud beliggende i andre kommuner i Region Midtjylland, hvor Silkeborg Kommune enten er driftsherre eller har indgået aftale med tilbuddet om køb af samtlige pladser
 5. Socialtilsynet i Region Midtjylland varetager opgaven i Faaborg-Midtfyn Kommune og opgaven vedrørende tilbud beliggende i andre kommuner i Region Syddanmark, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune enten er driftsherre eller har indgået aftale med tilbuddet om køb af samtlige pladser

Stk. 4. Private tilbud som nævnt i § 4, stk. 1, der drives af koncerner eller koncernlignende konstruktioner, hører under socialtilsynet i den region, hvor koncernen har sin hovedadresse.
Stk. 5. Hvert socialtilsyn kan oprette én afdeling uden for kommunen, når særlige hensyn til geografiske forhold tilsiger det.
Anvendelsesområde

§ 4. Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende tilbud:
1) Almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service.
2) Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 6-8, jf. dog § 66 f, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.
3) Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, når
a) tilbuddet leveres til beboere i boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i nr. 2, dog ikke friplejeboliger,
b) hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale,
c) tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service og
d) tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
4) Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141.

Stk. 2. Socialtilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det konkrete tilbud er omfattet af godkendelse og driftsorienteret tilsyn efter stk. 1, nr. 3, eller om tilbuddet er omfattet af tilsyn efter §§ 150 og 151 i lov om social service.

Stk. 3. Godkendelse af og tilsyn med tilbud, jf. stk. 1, omfatter den samlede indsats efter lov om social service, som leveres i tilbuddet.

VEJLEDNING OM SOCIALTILSYN

Snitflader til det personrettede tilsyn

 1. Det driftsorienterede tilsyn, som socialtilsynet udfører, har til formål at sikre, at tilbuddet generelt har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet skal således som led i tilsynet påse, at den kvalitet, som var en forudsætning for, at tilbuddet blev godkendt, samt de øvrige forhold som lå til grund for godkendelsen, fortsat er til stede. Der henvises i øvrigt om indholdet i et driftsorienterede tilsyn til kapitel 8.

 2. Det personrettede tilsyn, som efter servicelovens § 148 udføres af den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, jf. retssikkerhedslovens §§ 9 – 9 b, har til formål at sikre, at den enkelte borger trives i tilbuddet, at hjælpen ydes i henhold til en aftale, der er indgået mellem kommunen og tilbuddet, og at hjælpen fortsat opfylder sit formål.
  Udgangspunktet for det personrettede tilsyn er, i modsætning til det driftsorienterede tilsyn, den enkelte borgers situation.

Hvis det personrettede tilsyn viser, at forudsætningerne for borgerens ophold i tilbuddet ikke er opfyldt, herunder at opholdet ikke forløber i overensstemmelse med den afgørelse, som kommunalbestyrelsen har truffet i forhold til den enkelte og målsætningerne i en eventuel handleplan, er den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, jf. retssikkerhedslovens §§ 9 – 9 b, forpligtet til at reagere herpå.

Citat fra årsrapport 2020 om socialtilsyn (citat):
\"

De fem socialtilsyn fører tilsyn med landets sociale tilbud og plejefamilier. I 2020 omfattede tilsynet 1.956 sociale tilbud og 5.733 plejefamilier.

Socialtilsynene har ligesom så mange andre været underlagt restriktioner og andre vilkår som følge af COVID-19. Alle landets sociale tilbud og plejefamilier har dog som minimum modtaget et lovpligtigt tilsynsbesøg i 2020, hvilket må anses som meget positivt forholdene taget i betragtning.

Færre uanmeldte tilsynsbesøg

De fem socialtilsyn gennemførte 10.060 anmeldte tilsynsbesøg og 2.869 uanmeldte tilsynsbesøg i 2020. Samlet set er der i 2020 gennemført 13 pct. færre uanmeldte tilsynsbesøg end i 2019.

Knap et ud af tre tilsynsbesøg på de sociale tilbud var uanmeldt (29 pct.), mens det gjaldt knap hver femte tilsynsbesøg i plejefamilier (18 pct.). På begge områder er der tale om et lille fald sammenlignet med sidste år.

I lighed med tidligere år er der fortsat stor variation i andelen af uanmeldte besøg på tværs af socialtilsynene, hvilket kan være udtryk for forskellig praksis blandt socialtilsynene.\"