Folketingets ombudsmand - aktiv socialrådgiver

Kilde: Folketingets Ombudsmand30. november 2021 | Nyhed – Sundhedsministeriet gav ikke klar besked om den forventede sagsbehandlingstid i en aktindsigtssag
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

Citat:

“FAKTA – Offentlighedslovens regler om sagsbehandlingstid og underretninger”

Sagsbehandlingstid: Det følger af offentlighedslovens § 36, stk. 2, 1. og 2. pkt., at myndigheder mv. snarest afgør, om en fremsat anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt.

Underretninger: Efter offentlighedslovens § 36, stk. 2, 3. pkt., skal den, der har anmodet om aktindsigt, underrettes om grunden til en eventuel fristoverskridelse og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Det er forudsat i forarbejderne til bestemmelsen, at en underretning om fristudsættelse skal indeholde en mere præcis oplysning om, hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.

DEN KONKRETE SAG:

Sundhedsministeriet gav ikke klar besked om den forventede sagsbehandlingstid i en aktindsigtssag