Materialer - Aktiv Socialraadgiver.dk

OPHAVSRET

Aktivsocialraadgiver.dk har ophavsret til de materialer der er egen-produceret.

REGLER FOR BRUG:

Til privat brug af private

AKTINDSIGT

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.
Stk. 2. En parts ret til aktindsigt omfatter med de i §§ 12-15 b nævnte undtagelser
1) alle dokumenter, der vedrører sagen, og
2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.
Stk. 3. Den, der ansøger eller har ansøgt om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, kan dog kun forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter m.v., der vedrører den pågældendes egne forhold.
Stk. 4. Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v. til andre end den part, der anmoder om aktindsigt, gælder først fra dagen efter afsendelsen af dokumentet.

BØRNETELEFONEN

Til børn og unge med problemer

Du kan ringe eller skrive til os – vi er klar til at lytte og hjælpe.
Vælg selv, om du vil have hjælp af en voksen eller andre børn.
Du er altid 100% anonym
https://bornetelefonen.dk/
https://bornetelefonen.dk/bornhjaelperborn/
https://bornetelefonen.dk/bisidder-boernetelefone

§ 1. Formålet med denne lov er
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.
Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

OFFICIALPRINCIPPET

Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område LBK nr 1 555 af 02/11/2020

Kapitel 3 a Oplysningspligt - Sagens oplysning m.v.

§ 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.
§ 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om
1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og
2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen.
Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.

VEJLEDNING & REPRÆSENTATION

LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet – Forvaltningsloven - §.7

Kapitel 3 - Vejledning og repræsentation m.v.

§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.
Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed.
§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre.
Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.

PARTSHØRING

LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet –

Forvaltningsloven Kapitel 5 Partshøring

§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger,. må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.
Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.
Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

Kapitel 1 - Lovens formål og område

§ 1. Formålet med denne lov er at

 1. sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager
 2. fremhæve kommunalbestyrelsens ansvar for kommunens opgavevaretagelse på det sociale område
 3. fremhæve, at de sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp
 4. forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og
 5. fastlægge struktur og grundlæggende principper for administration af sociale sager

PERSONKREDS

LBK nr 1287 af 28/08/2020 - Kapitel 1 - Formål og område
§ 2. Enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov.
Stk. 2. Social- og indenrigsministeren fastsætter regler om, hvilke ydelser efter denne lov der kan medtages under midlertidige ophold i udlandet, og om betingelserne herfor.
Stk. 3. Der kan ved aftale med andre stater eller internationale organisationer gives kommunalbestyrelsen mulighed for at yde hjælp til behandling eller pleje m.v. af længere varighed her i landet til personer, som har særlig tilknytning til landet, men som på ansøgningstidspunktet ikke har ophold her i landet. Det samme gælder til herboende personers behandling eller pleje m.v., når de tager ophold i et andet land, hvortil de pågældende har særlig tilknytning.

VEJLEDNING

til Lov om social service (Serviceloven a.k.a SEL) VEJ nr 9142 af 26/02/2019 Børne- og Socialministeriet

Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

UNDERRETNINGSPLIGTEN

for borgere og fagprofessionelle.
Lovhjemmel Lov om social service \"Serviceloven/SEL\"

Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

Underretningspligten for borgere og fagprofessionelle

LÆR OM UNDERRETNINGSPLIGTEN

I henhold til Lov om Social service hvor det fremgår af loven at både borgere og fagprofessionelle (socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker, læger, SSP-ansatte m.fl) har en pligt til at anvende sig af underretnings-pligten.

LOVHJEMMEL - LOV OM SOCIAL SERVICE - LBK nr 1287 af 28/08/2020

Kapitel 27 – Underretningspligt
Links:

 1. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287#iddab935af-04a6-43e5-b271-62178b2faa5c
 2. VEJ nr 9142 af 26/02/2019
  Børne- og Socialministeriet
  Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier.
  Underretningspligt Kap.4
  Link: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9142
OPHAVSRET

Frank Skibby Jensen - Sociarådgiver/projektleder/IT-formidler

LOVBEKENDTGØRELSE

Hvad er en lovbekendtgørelse?

Forarbejder, lovbekendtgørelse, paragraf og love

Hvad er en lovbekendtgørelse?

En lovbekendtgørelse er en administrativ sammenskrivning af en oprindelig hovedlov og de efterfølgende ændringslove. Mange af de lovforslag, som Folketinget vedtager, er ændringer af eksisterende love. Hvis en lov er blevet ændret mange gange, vælger ministeriet ofte af praktiske grunde at skrive alle ændringerne sammen med den oprindelige lov. Den tekst kaldes en lovbekendtgørelse. Behandlingen af en lovbekendtgørelse foregår altså ikke i Folketinget, men i et ministerium. De dele, lovbekendtgørelsen består af, er dog oprindeligt blevet behandlet og vedtaget i Folketinget. Kilde: https://www.ft.dk/da/ofte-stillede-sp​...

Hvordan finder jeg forarbejderne til en lovbekendtgørelse? Der findes ikke forarbejder til en lovbekendtgørelse?

Lovbekendtgørelser er en administrativ sammenskrivning af en oprindelig hovedlov og de efterfølgende ændringslove. Ministerierne udarbejder lovbekendtgørelser efter behov. Lovbekendtgørelser bliver ikke behandlet i Folketinget. Derfor findes der ikke selvstændige forarbejder eller bemærkninger til en lovbekendtgørelse. Derimod findes der bemærkninger i lovforslagene til hver enkelt af de ændringslove, som er blevet skrevet sammen med hovedloven i lovbekendtgørelsen. Kilde: https://www.ft.dk/da/ofte-stillede-sp​...

Hvor finder jeg forarbejderne til en lov eller en paragraf?

Forarbejder er de bemærkninger, der hører til et lovforslag. Du finder dem på Folketingets hjemmeside eller på Folketingstidende.dk. For at finde forarbejderne, skal du først finde det lovforslag, der ligger til grund for loven. Du skal bruge enten lovforslagets nummer eller lovens nummer. De to numre er ikke det samme. Hvis du kender nummeret, kan du forholdsvist nemt finde forarbejderne. Hvis du ikke kender den præcise reference, skal du først finde den. Hvis du kender lovforslagsnummeret... Hvis du kender det præcise lovforslagsnummer, kan du finde forarbejderne på Folketingets hjemmeside. Brug kvikopslaget på forsiden eller under venstremenuens ”Dokumenter”. Indtast samling, dokumenttype og dokumentnummer. På den næste side vælger du i venstremenuen ”Lovforslag som fremsat” eller andre relevante dokumenter til lovforslaget. Kilde: https://www.ft.dk/da/ofte-stillede-sp​...

Se mere på Folketingets hjemmeside Hvor der ligger mange informationer:Love som fremsat, bemærkninger, spørgsmål vedr. fremsatte love, dokumenter, evidens/data – kort sagt: Et univers af viden om vores demokratiske Folkestyre Kilde: https://www.ft.dk/da/ofte-stillede-sp​.