materialer fra aktivsocialraadgiver.dk - Socialjura guider som pdf, hjemmeside og videoer

 

OPHAVSRET

Aktivsocilaraadgiver.dk har ophavsret på egen-producerede materialer – det betyder at hvis jeg finder mine materialer på andres hjemmesider så er den en oplagt erstatningssag j.f. gældende lov om ophavsret – Manglende kendskab til gældende lov om ophavsret fritager ikke for ansvar.
Jeg gør min ophavsret gældende selvom det er synd for dig, eller at der er tale om store aktører.

HJEMMESIDE

På denne side og i andre indlæg/materialer finder du:

 • Aktindsigt – Part i egen sag
 • Bisidder
 • Begrundelse
 • Dialogprincippet
 • Hurtighedsprincippet
 • Helhedsprincippet
 • Partsrepræsentant
 • Partshøring<
 • Vejledningsprincippet
 • Oplysnings-/officialprincippet
 • Princippet om processuel skadevirkning
 • Klagevejledning

AKTINDSIGT

LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet Forvaltningsloven. Kapitel 4 – Partens aktindsigt

Retten til aktindsigt

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.
Stk. 2. En parts ret til aktindsigt omfatter med de i §§ 12-15 b nævnte undtagelser
1) alle dokumenter, der vedrører sagen, og
2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

BISIDDER

LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet Forvaltningsloven Kapitel 3 Vejledning og repræsentation m.v.

Forvaltningslovens § 8

§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

>BEGRUNDELSE

Begrundelse i sager hvor der træffes afgørelser

LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet Forvaltningsloven

Kapitel 6 Begrundelse m.v.

§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.
§ 23. Den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen.
Stk. 2. En begæring om skriftlig begrundelse efter stk. 1 skal besvares snarest muligt. Hvis begæringen ikke er besvaret inden 14 dage efter, at begæringen er modtaget af vedkommende myndighed, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår begæringen kan forventes besvaret.
§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.
Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.
Stk. 3. Stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 gælder ikke i de sager, der er nævnt i § 11, stk. 2. Begrundelsens indhold kan i øvrigt begrænses i det omfang, hvori oplysninger kan undtages fra aktindsigt, jf. §§ 15-15 b.

DIALOGPRINCIPPET

Dialog – samtaleprincippet
Lov om Retssikkerhed og administration indenfor det sociale område LBK nr 1555 af 02/11/2020 Kapitel 2 Borgeren
Dialogprincippet Kapitel 2 Borgeren §.4

§ 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed.

HURTIGHEDSPRINCIPPET

Sagen/vejledningen skal behandles så hurtigt som muligt

Lov om Retssikkerhed og administration indenfor det sociale område LBK nr 1555 af 02/11/2020
Kapitel 2 – Borgeren:

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres.
Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse

HELHEDSPRINCIPPET

Der skal ses på helheden

Lov om Retssikkerhed og administration indenfor det sociale område LBK nr 1555 af 02/11/2020
Helhedsprincippet Kapitel 2 Borgeren §.5

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning.
Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.

PARTSREPRÆSENTANT

LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet Forvaltningsloven Kapitel 3 – Vejledning og repræsentation m.v.

§ 8. Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.

PARTSHØRING

LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet Forvaltningsloven Kapitel 5 Partshøring

§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

VEJLEDNINGSPRINCIPPET

LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet Forvaltningsloven. Kapitel 3 Vejledning og repræsentation m.v.

§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.
Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed.

OPLYSNINGSPRINCIPPET

Lov om Retssikkerhed og administration indenfor det sociale område LBK nr 1555 af 02/11/2020
Kapitel 3 a Oplysningspligt m.v. §.10

Sagens oplysning m.v.
§ 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.

“Officialprincippet”
LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet Forvaltningsloven – Kapitel 7 Klagevejledning

§ 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

§ 26. Afgørelser, der kun kan indbringes for domstolene under iagttagelse af en lovbestemt frist for sagens anlæg, skal være ledsaget af oplysning herom.

KLAGESYSTEMET

1 1-Klageinstans i den kommunale forvaltning er kommunen.
2. 2-Klageinstans på det sociale område er Ankestyrelsen
3. Folketingets ombudsmand
4. Stævning af kommunen eller staten ved en byret
5. EU-lovgivning

PRINCIPPET OM PROCESSUEL SKADEVIRKNING

Lov om Retssikkerhed og administration indenfor det sociale område LBK nr 1555 af 02/11/2020

§ 11 b. Hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, jf. § 11 a, stk. 1, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke, jf. § 11 a, stk. 2, og § 11 c.

PDF-DOKUMENTER

SE ALLE PDF-GUIDER

Siden Materialer – PDF-dokumenter…

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats: LOV nr 548 af 07/05/2019 Beskæftigelsesministeriet – Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
paragraftegn

Paragraf

 • Kapitel 1-3: Formål, ansvar for indsatsen, Målgrupper, visitation og tidsperioder<7li>
Lov om social service LBK nr 170 af 24/01/2022
paragraftegn

Paragraf

 • Introduktion Serviceloven – Lov om social service – Kapitel 3: Børn, unge og forældre §.11-§.12
  Kapitel 27 – Underretningspligten §.152-§.155
 • Lov om social service – Personkreds
Forvaltningsloven LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet Forvaltningsloven
paragraftegn

Paragraf

 • Forvaltningsloven: Vejledningsforpligtigelsen
 • Aktindsigt- Part i egen sag
 • Vejledning til Forvaltningsloven
Lov om Retssikkerhed og administration LBK nr 95 af 24/01/2022
paragraftegn

Paragraf

 • Retssikkerhedsloven – Kapitel 1 Formål og område
 • Retssikkerhedsloven – Kapitel.2 Borgeren §.3-§.7
 • Lov om retssikkerhed og administration: Kapitel 3 a Oplysningspligt – Sagens oplysning m.v.
 • Lov om retssikkerhed og administration: Official-princippet (oplysningsprincippet), aktindsigt, partshøring og processuel skadevirkning

VIDEO-GUIDER

Youtube logoSE MIN YOUTUBE-KANAL AKTIV SOCIALRÅDGIVER
https://www.youtube.com/channel/UC8SxmQ5fmqEBW78V7bxdMEQ/featured