Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Kilde: Det kommunale tilsyn – Ankestyrelsen d.22-12-2020
https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/udtalelse/a44fc22e-baea-4221-8e26-6d3c977e681d
Måltal i jobcenteret

Favrskov Kommune havde fastsat måltal på beskæftigelsesområdet

Ankestyrelsen vurderede på baggrund af en udtalelse fra kommunen, at det ikke var i strid med lovgivningen.
J.nr. 20-9404 Ankestyrelsen

Ankestyrelsens brev til Favrskov Kommune

Måltal i jobcentret
Ankestyrelsen vender hermed tilbage i sagen om Favrskov Kommunes brug af måltal i jobcentret.

Konklusion

På baggrund af Favrskov Kommunes udtalelse finder Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse en tilsynssag.
Vi gør derfor ikke mere i sagen.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.
Vi skal vurdere, om sagen er generelt egnet til at understøtte det kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi lægger vægt på, om det vil have væsentlig betydning, at vi tager sagen op til behandling.
Vi vurderer, at oplysningerne i sagen ikke giver anledning til at rejse en tilsynssag.
Vi lægger vægt på, at Favrskov Kommune har oplyst, at jobcentrets måltal ikke er styrende for sagsbehandlingen i den enkelte borgers sag, der afgøres på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Indsatserne bliver tilrettelagt med udgangspunkt i borgerens konkrete situation uafhængigt af de måltal, der er fastsat i beskæftigelsesplanen.
Vi lægger også vægt på, at Favrskov Kommunes byråd flere gange årligt behandler budgetopfølgninger, hvor budgettet justeres, hvis de forventede mål, der ligger til grund for budgettet, ikke forventes at blive nået.
Vi offentliggør dette brev på www.ast.dk i anonymiseret form.

Sagens oplysninger
[A] skrev til Ankestyrelsen den 16. februar 2020.
[A] oplyste, at hun mente, at Favrskov Kommunes brug af måltal i jobcenteret var i strid med beskæftigelseslovgivningen, hvor der skal laves en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger.
Ankestyrelsen bad den 2. september 2020 Favrskov Kommune om en udtalelse.

Favrskov Kommune har den 29. september 2020 sendt en udtalelse

Følgende fremgår af udtalelsen:
”Efter lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4 skal Favrskov Kommune senest ved udgangen af hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Formålet med planen er at sikre sammenhæng mellem kommunens beskæftigelsespolitiske udfordringer, målsætninger og prioriteringer.
Den overordnede beskæftigelsesindsats indgår i Favrskov Kommunes beskæftigelsesplan, og den tilrettelægges og fastsættes således ud fra den aktuelle situation på beskæftigelsesområdet.
Det skal imidlertid understreges, at indsatsen over for den enkelte
borger altid tilrettelægges ud fra borgerens konkrete situation og efter en konkret og individuel vurdering.
I beskæftigelsesplanen indgår endvidere de lovgivningsmæssige rammer og beskæftigelsesministerens udmeldte målsætninger. Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et antal målsætninger og indsatsområder for den landsdækkende beskæftigelsesindsats, som alle kommuner kan tage udgangspunkt i, men ikke har pligt til at efterleve.
På baggrund af ovenstående udarbejder Favrskov Kommune beskæftigelsesplanen en gang årligt, hvor der indgår målsætninger for beskæftigelsesindsatsen. For eksempel har Favrskov Kommune i 2020 opstillet fem mål for beskæftigelsesindsatsen, som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for 2020.
Planen vedlægges som bilag. Ved fire af målene er der opsat konkrete måltal.
Måltallene er fastsat på baggrund af et skøn og er udtryk for et realistisk mål på det pågældende tidspunkt for fastsættelsen. Fastsættelsen af måltallene muliggør tillige en mere konkret opfølgning på opfyldelse af de indsatser, der er fastlagt i beskæftigelsesplanen.
De fastsatte mål vedtages altid under iagttagelse af beskæftigelseslovgivningen. Det fremgår af beskæftigelsesindsatslovens formålsbestemmelse, at for personer, som har brug for en indsats, tilrettelægges indsatsen med henblik på varig arbejdsmarkedstilknytning.
Indsatsen skal gennemføres på så kort tid som muligt under hensyn til personens forudsætninger og behov samt under hensyn til konkrete behov på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal endvidere være sammenhængende med eventuelle sociale og sundhedsmæssige indsatser.
Beskrivelserne af indsatserne i Beskæftigelsesplanen bygger på en forudsætning om, at der altid tages udgangspunkt i borgerens konkrete situation, og indsatserne vil altid blive tilrettelagt herudfra uafhængigt af de måltal, der er fastsat i beskæftigelsesplanen.
Favrskov Kommune følger løbende op på beskæftigelsesplanen. Arbejdsmarkedsudvalget har således i august 2019 og august 2020 foretaget midtvejsopfølgning på beskæftigelsesplanerne for henholdsvis 2019 og 2020. Opfølgningen for 2019 viste, at nogle af målene ikke forventedes nået fx målet om antal ledige flygtninge i virksomhedspraktik eller løntilskud samt målet om antal uddannelseshjælpsmodtagere. Opfølgningen for 2020 viser, at målet om uddannelseshjælpsmodtager på ny ikke forventes nået.
Til trods for, at målet ikke forventes nået, ændres der ikke på principperne i sagsbehandlingen, og måltallene er således ikke styrende for den individuelle og konkrete sagsbehandling af den enkelte borgers sag.
Favrskov Byråd behandler endvidere budgetopfølgninger tre gange årligt, hvor budgettet justeres efter behov, hvis der tegner sig et billede af, at de forventede mål, som ligger til grund for budgettet, ikke forventes nået. Budgettet justeres således efter de faktisk realiserede mål. Det betyder, at det altid er resultaterne af den konkrete individuelle indsats, der bestemmer udgiftsniveauet og ikke måltallene i Beskæftigelsesplanen.”
[A] har den 7. oktober 2020 sendt bemærkninger til Favrskov Kommunes udtalelse.
Det fremgår bl.a. af [A]s bemærkninger, at hun undrer sig over, at Favrskov Kommune opsætter overordnede måltal og prioriteringer på området, når man alligevel giver en individuel og konkret sagsbehandling.

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i § 48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.
Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag. Det står i § 48 a i kommunestyrelsesloven.