Ankestyrelsen - Aktiv Socialrådgiver - Digital formidling

HER ER ENDNU EN SAG HVOR ANKESTYRELSEN OPFØRER SIG “MÆRKELIGT” OG IKKE RETTER IND EFTER EN AFSAGT DOM I LANDSRETTEN

Hvis du vil se flere sager hvor ankestyrelsen opføre sig mærkeligt så se denne liste med sager hvor Ankestyrelsen udviser en adfærd de ligger udenfor normalspektret.

Jeg vil derfor opfordre borgere der mener at ankestyrelsen ikke er kommet frem til en rigtig afgørelse til at anlægge sag imod ankestyrelsen ved en domstol, og jeg holder fremover skarpt øje med ankestyrelsen der i min optik er blevet systemets forlængede arm og er myndighedsvenlige.

Kilde: Nyt fra ankestyrelsen N2. Maj 2021
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk
Citat:

Artikel: Landsretsdom om tab af erhvervsevne i arbejdsskadesager ændrer ikke Ankestyrelsens praksis

En arbejdsskade kan medføre, at tilskadekomne får erstatning for tab af erhvervsevne.
Ifølge lovens ordlyd får man ikke erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 pct., men det kan man godt i praksis efter en konkret vurdering.

I en dom har Østre Landsret foretaget sådan en konkret vurdering og fastsat en erstatning i et tilfælde, hvor Ankestyrelsen ikke havde givet erstatning, men dommen tilsidesætter ikke Ankestyrelsens praksis.

Af chefkonsulent Jens-Jørn Hansen
Reglerne for erstatning ved arbejdsskade

Hvis en arbejdsskade har nedsat den tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, har tilskadekomne ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Det fremgår af lovens ordlyd, at der ikke gives erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 procent.

Det fremgår dog af forarbejderne til bestemmelsen, at formålet med en nedre grænse på 15 procent var at sikre, at administrationen kunne afvise omfattende behandling af et stort antal udokumenterbare krav om erstatning for bagatelagtige beløb som følge af mindre arbejdsskader.

Det fremgår også, at det ikke var hensigten med grænsen på 15 procent at udelukke erstatning, når der var tale om indtægtstab af nogen betydning som følge af arbejdsskaden. Hvis indtægtsnedgangen var klar og varig, ville der blive givet erstatning for tab af erhvervsevne på mindst 15 procent. I overensstemmelse hermed har Ankestyrelsen fastlagt en praksis i principmeddelelserne U-19-04, 15-14 og 14-20.

Af principmeddelelse 14-20 fremgår det blandt andet, at der ved vurderingen af, om et indtægtstab er blivende (varigt) skal foretages en bedømmelse af, om den tilskadekomne fremover har udsigt til en væsentlig højere indtjening. I den vurdering indgår særligt tilskadekomnes funktionsbegrænsninger som følge af arbejdsskaden og i hvilket omfang, de hindrer den tilskadekomne i at skaffe sig indtjening fremover.

I den konkrete sag var den tilskadekomne visiteret til et midlertidigt fleksjob og havde dokumenteret en lønnedgang på 14,2 procent, mens tilskadekomne var ansat i det tidsbegrænsede fleksjob.

Ankestyrelsen vurderede, at der var dokumenteret et blivende indtægtstab af nogen betydning. Tilskadekomne havde derfor ret til en erstatning for tab af erhvervsevne på 15 procent.

Landsrettens afgørelse

Ved Østre Landsrets dom af 15. marts 2021 blev Ankestyrelsen dømt til at anerkende, at en borger havde ret til erstatning for tab af erhvervsevne på 15 procent efter en arbejdsskade. Borgeren var i fleksjob både på grund af arbejdsskaden og andre forhold.

Borgeren og Ankestyrelsen var enige om, at borgerens lønnedgang i fleksjobbet var mindre end 15 procent, men borgeren mente, at hun havde ret til erstatning alligevel.

Ankestyrelsen havde vurderet, at borgerens indtægtstab ikke var tilstrækkeligt stort til at kunne medføre en erstatning på 15 procent.

Hverken lovens forarbejder eller Ankestyrelsens principmeddelelser udtaler sig om en nedre grænse for størrelsen af den indtægtsnedgang, der kan give ret til erstatning for tab af erhvervsevne på 15 procent. Det gør landsretsdommen heller ikke.

Landsretten nåede frem til, at borgeren havde ret til erstatning, selv om borgerens indtægtsnedgang var mindre end 15 procent.

Landsretten fandt det godtgjort, at indtægtsnedgangen som følge af arbejdsskaden var varig, og lagde vægt på kommunens afgørelse om fleksjob på grund af en væsentlig og varig reduktion af borgerens arbejdsevne og på de øvrige oplysninger om borgerens helbredsforhold.

Landsretten vurderede også, at der var tale om en indtægtsnedgang ”af nogen betydning”.

Ankestyrelsens kommentar til dommen

Ankestyrelsen tager dommen til efterretning. Det er vores vurdering, at landsretten har foretaget en konkret vurdering af denne borgers forhold, og at Ankestyrelsens praksis ikke tilsidesættes. De elementer, der indgår i landsrettens vurdering, er også de elementer Ankestyrelsen efter praksis inddrager i sin vurdering.

Citat slut.

KOMMENTAR

Der er altså her tale om en 2-klageinstans (ankestyrelsen) der ikke tager den afsagte dom så meget til efterretning at de fremover ændrer praksis – næ ankestyrelsen tager kun den afsagte dom til efterretning