Fejlafgørelser voksenhandicap 2019 - 46%

Rapport: Retssikkerhed for udsatte borgere

Analyse og anbefalinger til nye handlemuligheder for politikere, offentlige myndigheder og NGO'er, der
kan styrke retsstillingen for borgere med handicap og sikre en lovlig udmøntning af sociallovgivningen.
Kilde: rapporten Retssikkerhed for udsatte borgere (pdf)
Udgiver: Advokatrådet
Dato:2/6-2020
Link: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder2020/Advokatraadet%20Handicappede%20borgeres%20retssikkerhed%20skal%20forbedres.aspx
Fremhævninger: Blogger
Citater fra rapporten:

Forord:

Mere end hver tredje klagesag på socialområdet bliver omgjort af Ankestyrelsen. På børnehandicapområdet er det mere end halvdelen af sagerne, og problemet er stigende. Samtidig viser stikprøver, at der blandt de sager, som borgerne ikke har klaget over, findes lige så mange fejl.

Et af hovedproblemerne er paradoksalt nok, at to-instans princippet i forvaltningen betyder, at den
borger, der står med en ulovlig afgørelse, kommer til at vente endnu længere på sin afgørelse, alt
imens der sker en forværring af tilstanden og behovet for hjælp dermed ændrer sig. Det skyldes, at
Ankestyrelsen hjemviser mange af sagerne på grund af mangelfuld behandling, og det betyder, at
borgerens behov må vente, mens sagen sendes frem og tilbage mellem myndighederne.

Et centralt problem er, at forvaltningens afgørelse som alt overvejende udgangspunkt træder i kraft, når den er truffet – om den er ulovlig eller ej. Det betyder, at borgeren mister sin hjælp eller ydelse,
indtil den endelige afgørelse er truffet af Ankestyrelsen. I praksis betyder det, at kommunen alt andet lige har en besparelse i perioden, hvor hjælpen ikke ydes. Denne problematik er ikke ny.

Advokatsamfundet har i 2015 sat fokus på problematikken om manglende opsættende virkning, men
denne analyse indeholder et forslag, som blandt andet skal give mulighed for, at borgeren får oprejsning
efter uretmæssigt at være frataget en ydelse. Forslaget er at oprette en Retssikkerhedsfond,
hvor forvaltningen lægger de beløb, som er sparet på grundlag af ulovlige afgørelser.
Fra politisk side har der været en anerkendelse af, at der var behov for at beskytte borgeren mod
forkerte afgørelser med vidtrækkende konsekvenser. I stedet for opsættende virkning, indførtes
i 2018 en varslingsperiode på 14 uger. En kombination af lange sagsbehandlingstider og en høj
omgørelsesprocent gør imidlertid, at denne løsning ikke yder tilstrækkelig beskyttelse af borgeren.
I rapporten rettes et særligt fokus på en lille gruppe mennesker, hvor omgørelsesprocenten er særligt stor – over 70 procent. Spørgsmålet er, om vi som samfund kan acceptere så stor en fejlmargin?

Resume:

Rapporten konkluderer, at der er for langt fra den retssikkerhed, der forudsættes at eksistere i lovgivningen,
til den retssikkerhed, der eksisterer i praksis, når:

  • 42 procent af borgerne, der klager, har ret
  • halvdelen af klagerne på børnehandicapområdet viser sig at være berettigede
  • Ankestyrelsens stikprøver viser, at der er næsten lige så mange fejl i de sager, der ikke påklages.

Disse forhold skader den tillidsfulde relation, der danner grundlag for alt socialt arbejde. Man kan
ikke tale om ”reel retssikkerhed” i sagsbehandlingen for denne gruppe borgere. På den baggrund
vurderes det, at der er behov for at skabe nye retssikkerhedsinstrumenter, der kan sikre flere korrekte
afgørelser og afbøde konsekvensen af forkerte afgørelser.
Udover behovet for at skabe nye retssikkerhedsinstrumenter er der behov for, at kommunerne bliver
understøttet mere i deres arbejde. Det skal ske ved at gøre mere viden om tidligere fejl i afgørelser
tilgængelige for den enkelte sagsbehandler, og ved at opstille konkrete mål for kvaliteten af sagsbehandlingen.
Citat slut...
LÆS MERE I RAPPORTEN...

ANKESTYRELSEN HAR IKKE OVERHOLDET FASTSATTE SAGSBEHANDLINGSFRISTER GENNEM 16 ÅR

Det dokumenteres i en rapport fra rigsrevisionen - og det burde få alle retspolitiske ordførere fra de politiske partier op af stolen... Det ordner ankestyrelsen ved at lave om på opgørelsesmetoden for sagsbehandlingstiden.

RAPPORTEN DOKUMENTERER OGSÅ (IGEN) AT ALLE BORGERE DER IKKE FÅR MEDHOLD FRA LANDETS KOMMUNER

Skal klage til ankestyrelsen for der er store sandsynligheder for at den kommunale forvaltning har fejlet i deres afgørelser - og nogle gange er det de mest elementære ting som f.eks inddragelsen af borgere i eget sagsforløb, inddragelsen af børn/unge i familiesager der bliver "glemt"...
Det underbygges af rapport fra borgerrådgiver i KBH der fandt fejl i 100% af sagerne...

JA ADVOKATRÅDET PEGER PÅ EN RETSSIKKERHEDSFOND

Der skaber arbejde og indtægter til jurister.

Den sociale modstandsbevægelse i Danmark peger entydigt på oprettelsen af en forvaltningsdomstol så sociale sager kan komme for retten og borgere få tilkendt erstatninger for deres tab.

Skyd ikke budbringeren:

Jeg er jo ikke forfatter til rapporten så hvis du ikke bryder dig om rapportens konklusioner så tag det op med advokatrådet!