Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

DU ER HVERKEN DEN FØRSTE ELLER DEN SIDSTE BORGER SOM DE KOMMUNALE FORVALTNINGER OG MERE ELLER MINDRE TILFÆLDIGE MEDARBEJDERE ANSAT PÅ DE KOMMUNALE “JOB”CENTRE RASKMELDER SELVOM DE IKKE HAR KOMPETENCER ELLER LOVHJEMMEL TIL DET…

Denne problematik er kendt af den sociale modstandsbevægelse i Danmark, – af fagforeninger der har ansat socialrådgivere der hjælper deres medlemmer, og af private socialrådgivere, og ikke mindst af de mange borgere der har oplevet eller oplever at den kommunale forvaltning uden videre raskmelder sygemeldte borgere der har lægefaglig dokumentation for at de vitterligt ER syge…

Når man/k er syg borger, der er sygemeldt med lægeerklæring/-er og har udførlig dokumentation af tab af erhvervsevne eller nedsættelse af arbejdsevne via sin egen læge og evt. via speciallægeerklæringer…

Og nu oven i det skal begynde at kæmpe med den kommunale forvaltning der stort set gør som de har lyst til og slipper afsted med det uden nogen form for retslige konsekvenser, så er der nok mange der kan forstå at der er mange borgere der ikke orker (husk nu at borgeren er syg – har nedsat arbejdsevne og har dokumentation for det..) at tage kampen op med overmagten (den kommunale forvaltning).

SERVICEFORBUNDET HAR VUNDET EN SAG OVER KOMMUNAL FORVALTNING DER NETOP HANDLER OM

Efter sygemelding – hvornår bliver du anset for at være helt raskmeldt? Marts 2021

HER ER PRAKSIS:
Citat fra hjemmesiden:

“En afgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, at man kan først anses for fuldt arbejdsdygtig, hvis man kan genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse på ordinære vilkår i hidtidigt omfang.”

Ankestyrelsens afgørelse

Ankestyrelsen skriver blandt andet i afgørelsen, at ”man kan først anses for fuldt arbejdsdygtig, hvis man kan genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse på ordinære vilkår i hidtidigt omfang. Vurderingen af uarbejdsdygtigheden skal dermed foretages i forhold til det timeantal, som medlemmet blev sygemeldt fra.”

”På baggrund af en helhedsvurdering af sagens samlede oplysninger er der ikke grundlag for, at medlemmet kunne varetage et arbejde på ordinære vilkår. Vi vurderer dermed, at medlemmet fortsat er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand efter den 6. december 2020.” Ankestyrelsen omgør derfor kommunens afgørelse.

JEG GRAVER NU NED I PROBLEMFELTET SOM ER KENDT AF OFFENTLIGHEDEN MED SOM STORT SER ALLE POLITISKE PARTIER IKKE VIL VIDE AF

Og det gælder også for de såkaldte retspolitiske ordførere fra politiske partier der stort set intet aner om hvad der egentlig foregår i landets kommuner når kommunen skal spare penge.

HJÆLP DIG SELV- BORGER: KIG NU PÅ DE MANGE INDLÆG OG DEN VIDEN DER ER OPSAMLET AF BORGERE LIGE SOM DIG

Billede af en superhelt - der er lidt overvægtigOg son er de egentlige eksperter i hvordan socialpolitikken i Danmark udføres i praksis.
Har du svært ved at tro på min udlægning..? Se den omfattende videodokumentation udført af Danmarkshistoriens vigtigste sociale whistleblower Bitten Vivi Jensen og den sociale frontkæmper Jane Philmann fra foreningen Liv over lov. (jeg vil forslå at du sidder ned når du ser dokumentationen – der er fare for at falde på gulvet).

Du kan jo også kigge på Facebook-grupper som f.eks: Liv over lov, Jobcentrets Ofre, ForRetssikkerhed.

Mens du gør det arbejder jeg videre og vil opdaterer dette indlæg på et senere tidspunkt.

DOKUMENTATION FOR AT DENNE PROBLEMSTILLING HAR STÅET PÅ I ÅREVIS

Fagbladet Foa:
Kommuner raskmelder langtidssyge. Feb 2019
https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2019/01/31/Kommuner-raskmelder-langtidssyge
“Her kikser det

I forhold til borgernes retssikkerhed er der særligt seks områder, der skiller sig ud i kommunernes forvaltning af lov om sygedagpenge.

  1. Afgørelser varierer afhængigt af den enkelte sagsbehandler.
  2.  Upræcis, skønsbaseret lovgivning giver kommunerne mulighed for grænsesøgende lovfortolkning.
  3.  Ankestyrelsen anfægter sjældent kommunernes skøn og forestår ikke selv nærmere undersøgelser.
  4.  Store forskelle i sagsbehandlingen kommunerne imellem.
  5. Kompleks lovgivning og manglende vejledning gør borgeren magtes- og dermed retsløse.
  6.  Afgørelser og behandling af medlemmer ændres, når FOA træder til som bisidder.

​Kilde: ​Fagbladet FOAs rundspørge til 21 socialrådgivere i FOAs lokalafdelinger.

3F Horsens:
Hvem kan egentlig raskmelde mig? April 2019
https://www.3f.dk/horsens/aktuelt/nyheder/hvem-kan-egentlig-raskmelde-mig
“Et jobcenter har således ikke nogen lovhjemmel til at bede en borger om selv at raskmelde sig…Beslutningen om raskmelding er det alene din læge eller dig selv, som kan beslutte.

Det betyder, at et jobcenter ikke har bemyndigelse til at vurdere og beslutte om du skal raskmeldes. Jobcentrene kan alene tage stilling til, hvorvidt du har ret til sygedagpenge.

Jobcenteret skal altså vurdere og beslutte om du opfylder betingelserne i sygedagpengeloven og dermed er berettiget til at modtage sygedagpenge – hvis du opfylder betingelserne, er det også jobcenteret der løbende vurderer om du fortsat er fuldt uarbejdsdygtighed mv.”

Sundhed.dk
Sygemelding og sygedagpenge, lønmodtagere og ledige. Marts 2021
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sociale-ydelser/sociale-ydelser/sygedagpenge/sygemelding-og-sygedagpenge-loenmodtagere-og-ledige/

K10
Hvem kan egentlig raskmelde mig? Sygedagpengeloven
http://www.k10.dk/showthread.php?t=37505

“Beslutningen om raskmelding er det alene
din læge eller dig selv, som kan beslutte.

Det betyder, at et jobcenter ikke har bemyndigelse til at vurdere og beslutte om du skal raskmeldes. Jobcentrene kan alene tage stilling til, hvorvidt du har ret til sygedagpenge.

Jobcenteret skal altså vurdere og beslutte om du opfylder betingelserne i sygedagpengeloven og dermed er berettiget til at modtage sygedagpenge – hvis du opfylder betingelserne, er det også jobcenteret der løbende vurderer om du fortsat er fuldt uarbejdsdygtighed mv.

Hvis et jobcenter skønner, at du ikke længere er fuldt uarbejdsdygtig og dermed heller ikke berettiget til sygedagpenge, så er det ikke det samme som at sige, at du er raskmeldt. Hvis et jobcenter vil fratage dig retten til sygedagpenge, så skal du partshøres i sagen før dine sygedagpenge ophører, ligesom alle relevante oplysninger fra egen læge, sygehus mv. skal inddrages i vurderingen inden jobcenteret træffer en endelig afgørelse.

Beslutter et jobcenter at fratage dig retten til sygedagpenge skal du modtage deres afgørelse herom skriftligt og med en medfølgende klagevejledning,
så du kan klage over jobcenterets afgørelse hvis du er uenig i den. – Et jobcenter har således ikke nogen lovhjemmel til at bede en borger om selv at raskmelde sig”.