Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Kilde: LBK nr 145 af 24/02/2020 Justitsministeriet Offentlighedsloven

Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

Kapitel 3 – Journalisering, postlister og aktiv information

Journalisering

§ 15. Dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseres, i det omfang dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Det samme gælder interne dokumenter, der foreligger i endelig form.

Stk. 2. Et dokument omfattet af stk. 1, som forvaltningsmyndigheden har modtaget eller afsendt, skal journaliseres snarest muligt efter dokumentets modtagelse eller afsendelse.

Stk. 3. Journalsystemet skal være indrettet således, at det indeholder følgende oplysninger om de dokumenter, der journaliseres:

1) Dato for dokumentets modtagelse eller afsendelse.

2) Kort tematisk angivelse af dokumentets indhold.

Stk. 4. Pligten til at journalisere efter stk. 1-3 gælder for statslige forvaltningsmyndigheder omfattet af § 2 og kommunale og regionale enheder, der kan henregnes til den kommunale og regionale centralforvaltning.

Stk. 5. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om helt eller delvis at undtage forvaltningsmyndigheder m.v., der er omfattet af stk. 4, fra pligten til at journalisere.

Stk. 6. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at pligten til at journalisere efter stk. 1 og 2 også skal gælde for kommunale og regionale enheder samt selskaber m.v., der ikke er omfattet af stk. 4.

Citat slut..

HVORDAN SIKRER DU SOM BORGER AT MYNDIGHEDEN HAR OVERHOLDT JOURNALPLIGTEN ?

KajtajnDet gør det ved at kræve aktindsigt (jeg skriver med vilje ikke anmoder fordi aktindsigt når du er part i egen sag er en retsgaranti – Red).

Jeg har via flere indlæg og medieformer (hjemmesideindlæg, pdf-dokument og video) formidlet hvordan du som borger søger/kræver aktindsigt når du er part i egen sag