laptop

KORT INTRO:

Min Akasse Ftfa mener ikke at forvaltningsloven gælder for dem i.f.b.m. en verserende klagesag.
Jeg mener bestemt at forvaltningsloven gælder for landets A.kasser (jeg indsætter svaret på min klage i dette indlæg-Red) og at jeg kan medlem kan sætte Folketingets Ombudsmand på sagen når en A.kasse sanktionerer borgerne økonomisk uden at udføre en partshøring – som Folketingets ombudsmand netop har fastslået at der er retslige konsekvenser af manglende parthøring. Jeg har gennem min klagesag opdaget at der ligger et indbygget lovbrud i jobnet.dk der er udviklet af STAR og KL.

LÆS HVORDAN JEG SOM LEDIG BORGER BLEV AUTOMATISK FRAMELDT JOBNET.DK OG HVORDAN JEG EFTERFØLGENDE BLEV SANKTIONERET ØKONOMISK DA DET TEKNISK IKKE VAR MULIGT FOR AT UDFØRE EN SELVBOOKING AF MØDE VIA JOBNET.DK

Jeg bliver sanktioneret af A-kassen FTFA der ikke mener at forvaltningsloven gælder for dem og at de er (citat) en privat forening. Det mener jeg IKKE at FTFA er fordi der i forvaltningsloven udtrykkeligt står (læs den indsatte lovtekst) citat:
§.1 stk.2
Loven gælder desuden for al virksomhed, der udøves af
1) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og
2) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentlig tilsyn og intensiv offentlig kontrol.</blockquote>
og
3) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentlig tilsyn og intensiv offentlig kontrol

SKULLE FORVATNINGSLOVEN IKKE GÆLDE FOR FTFA (DER ER OPRETTET VIA LOV OM AKASSER – RED) SÅ INDGÅR DER PARAGRAF OM PARTSHØRING FØR SANKTIONER I BEKENDTGØRELSEN FOR AKASSER I DANMARK

Jeg har fået svar fra en “juridisk konsulent” (og IKKE en Cand.Jur – læs en uddannet jurist fra FTFA) og fastholder min klage over sagsbehandlingen og sætter pres på FTFA ved at oplyse dem om at de SKAL oplyse mig om videre klagemuligheder, – at de SKAL kvittere for modtagelsen af min klage.

Frank J – mandag 07.nov 2022 kl. 16:17

FTFA skal overholde den lov som regulerer alle landets A-kasser:
LBK nr 234 af 10/02/2022 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§.65a stk.4 gælder mig bekendt – også for FTFA.

§ 65 a. Arbejdsløshedskassen skal sørge for, at sager, der behandles i kassen, er oplyst i tilstrækkeligt omfang, til at kassen kan træffe afgørelse.

Stk. 2. Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra arbejdsløshedskassen, skal efter kassens anmodning medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige, for at arbejdsløshedskassen kan afgøre, om medlemmet har ret til ydelserne.

Stk. 3. Medlemmet har pligt til at give arbejdsløshedskassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for medlemmets ret til ydelser.

Stk. 4. Arbejdsløshedskassen skal høre medlemmet, hvis medlemmet ikke er bekendt med, at kassen er i besiddelse af, eller at kassen vil benytte bestemte oplysninger, som er til ugunst for medlemmet, og som vil indgå i kassens oplysningsgrundlag i en afgørelse om medlemmets ret til ydelser.

Arbejdsløshedskassen skal oplyse medlemmet om baggrunden for høringen og om, at der træffes afgørelse på det foreliggende grundlag, hvis medlemmet ikke medvirker til sagens oplysning inden for en nærmere angivet frist.

Stk. 5. Hvis der udbetales ydelser til medlemmet på tidspunktet for høringen efter stk. 4, skal arbejdsløshedskassen fortsætte med at udbetale ydelserne, indtil der træffes en afgørelse, som er meddelt medlemmet. Ydelserne skal udbetales med forbehold for, om medlemmet har ret til dem. Kassen skal oplyse medlemmet om, at udbetalingen sker med dette forbehold, og at ydelserne skal tilbagebetales, hvis der træffes afgørelse om, at medlemmet ikke har haft ret til ydelserne, jf. § 86, stk. 1.

Stk. 6. Hvis medlemmet ikke medvirker til en sags oplysning, træffer arbejdsløshedskassen afgørelse på det foreliggende grundlag.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-6. Der kan endvidere fastsættes regler om krav til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser.

DET ER SVARENDE TIL PARTSHØRING I FORVALTNINGSLOVEN

Det klager jeg over at FTFA ikke har overholdt.

Jeg gør gældende at:
– FTFA var udførligt orienteret om at jeg ikke kunne booke et møde via jobnet.dk indenfor en fastsat tidsfrist (som jeg overholdt)
– FTFA svarer tilbage at det ikke medfører sanktioner
– FTFA sanktionerer mig for 1 uge – men retter fejlen efter endnu en henvendelse fra mig ang.sagen og forløbet.

DETTE ER EN KLAGESAG

Kvitter venligst i overensstemmelse med almindelig god forvaltningsskik.
Fremsend klagevejledning.

mvh
Frank J.


HER ER SVAR JEG MODTOG FRA FTFA OG DERES JURIDISKE KONSULENT

FTFa – onsdag 30.nov 2022 kl. 08:18

Kære Frank J
din klage er d.d. sendt videre til behandling hos CKA.

Med venlig hilsen
XXX
Juridisk konsulent
FTFa


AT EN A-KASSE SOM FTFA DER HAR TILKNYTNING TIL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING KAN FINDE PÅ AT PÅSTÅ AT DE ER EN PRIVAT FORENING – UNDRER MIG I UDTALT GRAD

Når de jo er en “forening” der er oprettet ved lov og det både bør og skal FTFA jo vide.

JEG ER NU HAFT TILPAS MANGE OPLEVELSER MED FTFA

At jeg bliver overflyttet til en anden Akasse der IKKE har tilknytning til Dansk Socialrådgiverforening som jeg i år 2022 har kåret som den mest passive faglige organisation for deres tavshed når det gælder om at skulle overholde deres egne vedtagne professionsværdier om at skule være “advokater for borgerne” – undersøgelse fra DS selv viser i øvrigt at 7 ud af 10 socialrådgivere ikke tør anvende sig af deres ytringsfrihed og at ca.50% IKKE kender rammerne for deres ytringsfrihed. DS har haft nedsat en arbejdsgruppe der angiveligt arbejder med ytringsfriheden gennem flere år.


Citat fra Forvaltningsloven:

LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet Forvaltningsloven

<

blockquote> § 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning.
Stk. 2. Loven gælder desuden for al virksomhed, der udøves af
1) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og
3) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentlig tilsyn og intensiv offentlig kontrol.</blockquote>

MIG BEKENDT ER EN A-KASSE EN FORENING DER ER OPRETTET VED LOV ELLER I HENHOLD TIL LOV

Det er ikke bare en forening. Og landets akasser udøver massiv persondatabehandling.

Derfor mener jeg at alle landets A-kasser er forpligtiget ved lov til at skulle overholde den gældende forvaltningslov.

Og så er der det faktum at alle landets A-kasser er oprettet i henhold til lov:
LBK nr 234 af 10/02/2022 Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

At en juridisk konsulent ansat hos FTFA ikke ved eller anerkender det faktum – det undrer mig i udtalt grad….


Frank J søndag 23.okt 2022 kl. 18:08 til FTFA

Jeg skulle angiveligt booke et møde med det kommunale jobcenter inden d.24/10-2022
Da jeg går ind for at gøre det d.23/10-2022 kan der IKKE bookes et møde.
Og det er uanset mødeformen.

Jeg har udført dokumentation af dette – men i kan jo ikke modtage dokumenter via dette system.
(det kan de så men det har jeg overset – det var så min fejl – Red)

Lægges det mig til last som medlem af FTFA at jeg skal straffes grundet fnidder med kommunen/jobnet.dk bliver det en klar klagesag.

Jeg kan fremsende dokumentationen hvis i udstikker en email det kan sendes til:
Jeg har dokumentationen.

Jeg kontakter “job”centeret d.24/10 og forlanger at der tages notat på at jeg ikke har kunne booke et møde inden d.24/10-2022. Det har jeg retskrav på udføres.

Medfører dette forløb nogen form for fnidder med FTFA eller det kommunale jobcenter kører jeg en klagesag.
Jeg vil dog heller anvende min tid på mere konstruktive ting som f.eks jobsøgning.

KVITTER FOR MODTAGELSE
J.f. god forvaltningsskik og gældende regler.

mvh
Frank S. Jensen


FTFa – mandag 24.okt 2022 kl. 09:51

Hej Frank
Tak for din besked.
Manglende mulighed for at booke et møde, fordi der ingen ledige tider er tilgængelige, har vi endnu ikke set fører til nogle sanktioner.
Du har gjort det rigtige ved at kontakte dit jobcenter og informeret dem om at der ingen ledige tider er.
Vi håber du snart får mulighed for at booke en tid hos jobcentret.

Med venlig hilsen
FTFa
Tel 7013 1312


Frank J – mandag 24.okt 2022 kl. 10:13

Fino – vi er helt på linje: Ville se grimt ud at ledige borger skulle sanktioneres fordi jobcentre ikke har ledige tider til samtaler.

Men jeg kender systemet – og garderer mig på alle tænkelige måder. Dokumentationen for at jeg ikke kan booke mødet gemmer jeg 1 år.

mvh
Frank J
Socialrådgiver


Derefter bliver jeg så sanktioneret af FTFA fordi jeg ikke har kunnet booke mødet via jobnet.dk inden fastsat tidsfrist…

FTFA VAR ORIENTEREDE – HELE VEJEN IGENNEM


Og svarer jo selv at det ikke plejer at medføre sanktioner..
Og SÅ sanktionerer FTFA mig for en hel uge..

Men FTFA har ikke styr på det!

Frank J – onsdag 26.okt 2022 kl. 16:11 til FTFA

Jeg har netop været til møde med den politiske forperson for beskæftigelsesudvalget i Holbæk kommune.
Og jeg har tidligere orienteret FTFA om at det teknisk set IKKE var muligt for mig som ledig borgere at booke et møde indenfor den fastsatte tidsfrist – fordi der IKKE var ledige mødetider.

FTFA (inte navn) skriver så tilbage: Det plejer ikke at medfører sanktioner.
Ja – men jeg kender jo Holbæk kommune så der kan ske lidt af hvert.

Så afmeldes jeg automatisk som følge af administrativ/teknisk procedure via jobnet. dk uden forudgående partshøring (retsgaranti i DK – fatslået af b.la Folketingets ombudsmand). Det har retslige konsekvenser af undlade partshøring = afgørelser bliver ugyldige.

JEG GØR FØLGENDE FORHOLD GÆLDENDE
  1. FTFA er udførligt orienteret. beskeder er modtaget
  2. I svarer at det ikke medfører sanktioner: Det er forkert ! I har oplysning og vejledningspligt overfor mig som meldlem af FTFA
  3. I partshører mig ikke.

Dokumenter nu venligst at FTFA mener at de har gældende lovhjemmel til at sidesætte gældende retsgaranti om partshøring før der sanktioneres – når den er den administrative praksis i gennemfører.

Jeg overvejer retslige konsekvenser imod FTFA og andre aktører: Det er jeg ikke forpligtiget til at skulle oplyse FTFA om. Jeg er sikker på at Folketingets Ombudsmand vil finde det spændende at A-kasser i Danmark (udenom Folketingets og qua tilsidesættelse af magtens tredeling i DK) tilsidesætter borgerens retsgarantier om partshøring.

I skal reagerer på denne henvendelse der indgår i min verserende klagesag om jeres behandling af mig når i sanktionerer mig økonomisk UDEN forudgående partshøring.

Jeg ser frem til at modtage et underholdende svar fra FTFA.

Jeg fik ved mødet d.d. tilbud om at leder af dagpengesektionen i Holbæk kommune skulle kontakte jer om den administrative systemfejl jar som ledig borger har været udsat for.
Jeg skal nok selv tage ansvaret for at FTFA overholder den gældende lovgivning vedr. partshøring inden der sanktioneres. I kommer til at høre mere om denne sag.

KVITTER
Venligst for modtagelsen – Notat og journaliseringspligt gælder -også for FTFA.

mvh
Frank J


FTFa – torsdag 27.okt 2022 kl. 08:16

Kære Frank J

Vi har modtaget din klage af 26. oktober 2022.

Vi forventer, at vi vil behandle din klage inden for 3 uger. Hvis vi
ikke kan overholde fristen, vil du høre fra os.

Med venlig hilsen

JURA, FTFa
Snorresgade 15
2300 København S


FTFa – fredag 28.okt 2022 kl. 13:53

Kære Frank S. Jensen,
som anmodet skal jeg hermed kvittere for modtagelsen af din besked af hhv. den 25. og 26. oktober 2022.

For en god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at vi som en privat forening ikke er omfattet af Forvaltningsloven. Af samme årsag er vi heller ikke omfattet af Folketingets Ombudsmands ressortområde.

Med venlig hilsen
xxx
Juridisk konsulent

FTFa
Tel 7013 1312


FTFa – mandag 31.okt 2022 kl. 09:33

Kære Frank J
som oplyst i sidste uge, så har vi korrigeret din udbetaling, da du blev gentilmeldt på jobcenteret den samme dag, som du blev afmeldt. Da du dermed har fået medhold i din klage, så afsluttes sagen her fra.

Med venlig hilsen
xxx
Juridisk konsulent
FTFa
Tel 7013 1312


D.6/11-2022

Nu vil jeg have det præciseret at FTFA mener at en akasse i Danmark ikke skal overholde den gældende forvaltningslov og dermed lovbestemmelserne om partshøring.

Send mig venligst gældende lovhjemmel på det når jeres juridiske konsulent (ikke en Can.Jur ?) skriver at FTFA er en privat forening der IKKE skal overholde den gældende forvaltningslov.

Hele sagen offentliggøres på internettet – de jeg mener at det har offfentlighedens interesse + bør have interesse fra Folketingets ombudsmand.

mvh
Frank J

Socialrådgiver