Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

I PRIORITERET RÆKKEFØLGE

 

 1. Oprettelsen af en forvaltningsdomstol i Danmark så sociale sager kan komme for retten – forvaltningsretten.Det har man/k i mange andre lande.
 2. Afskaffelse af 225 timers regler
 3. Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt – det er et historisk levn fra fortiden der aktivt skaber og fastholder borgere (og børn) i Fattigdom
 4. Det kommunale tilsyn der p.t. ligger under Ankestyrelsen – skal fjernes helt fra ankestyrelsen og placeres under et tilsyn der er placeret under forvaltningsrettten. Som det er nu indtager ankestyrelsen en tredobbelt rolle: De er 2-klageinstans indenfor det sociale område. 2. De er tilsynsmyndighed overfor landets kommuner og anvender ALDRIG gældende lovhjemmel til at idømme kommunalbestyrelsesmedlemmer dagsbøder når de bevidst træffer ulovlige beslutninger. 3. De vil meget gerne sælge deres dyre kurser til landets kommuner.
  Og så er den lille detalje at KL – Kommunernes Landsforening er repræsenterede i..ankestyrelsen.
 5. Al sagsbehandling om tilkendelser af førtidspensioner skal fjernes helt fra landets kommuner – der igennem 10 år HAR bevidst at de primært tænker på den kommunale økonomi, – spekulere i økonomiske refusionsordninger fra staten, og begår det der kaldes “magtfordrejning” når de tager mere hensyn til kommunens økonomi end til det faktum at borgere der vitterligt er syge (de har lægeerklæringer på det og ofte også speciallægeerklæringer- Red) men som får underkendt deres dokumenterede sygdom og nedsatte funktions- og arbejdsevne af de såkaldte “rehabiliteringsteams”.
  Læg mærke til ordet “rehabilitering” med det lægges der op til at stort set alle sygdomme og funktionsnedsættelser udelukkende er et psykisk spørgsmål der skal bearbejdes af de kommunale forvaltninger.
  Al sagsbehandling vedr. tilkendelser af førtidspensioner skal ligges ind under staten så sagsbehandlingen bliver centraliseret og ensartet – som det er nu svinger sagsbehandlingen af førtidspensioner fra kommune til kommune – og der er fastlagte måltal for tilkendelser af førtidspensioner.
 6. Der afsættes på finansloven en retssikkerhedspulje med midler afsat til at borgere kan stævne landets kommuner når borgernes retssikkerhed bevidst og gentagne gange tilsidesættes af..landets kommuner der egentlig har det som deres opgave at: Rådgive/vejlede og sagsbehandle de sociale sager på et oplyst grundlag.
 7. Der afsættes tidsfrister for sagsbehandlingstiderne når det handler om afklaring af funktions- og erhvervsevne:
  På den måde tvinges landets kommuner til at overholde en fastsat sagsbehandlingsfrist.
  Som det er nu spekulerer landets kommuner i at trække sagsbehandlingstiden i langdrag – med det ene formål at få borgerne placerede på lavere økonomiske ydelser. Det betyder De Facto at landets kommuner udøver social dumping af deres egne borgere: Det var vist ikke lige meningen med strukturreformen 2007.
 8. Det kommunale tilsyn der fjernes helt fra ankestyrelsen – og indplaceres under forvaltningsdomstolen begynder at anvende gældende lovhjemmel til at idømme kommunalbestyrelsesmedlemmer dagsbøder når der træffer ulovlige beslutninger
 9. Der skal i lov om retssikkerhed og administration indenfor det sociale område indføres mere tekst med relation til §.4: “Borgeren skal have mulighed for at medvirke til egen sag”
  So det er nu er der udelukkende tale om en såkaldt “gummiparagraf” og der er p.t. INGEN beskrivelser af hvad en borger konkret kan gøre når den kommunale forvaltning med vilje har gjort det nærmest umuligt for borgerne at medvirke i egen sag. Vejledningen der hører til loven – skal også præciseres på dette område: Som det er nu ligner vejledningsteksten til Lov om retssikkerhed teksten fra en reklame der kom fra et mobilselskab i 1990’erne:
  God dialog.. Hvad er det helt konkret.
 10. Statens lovportal Retsinformation skal begynde at linke direkte til de principafgørelser som besluttes af…ankestyrelsen og som er en bindende retskilde som landets kommuner skal leve op til.
  Som det er nu – formår statens egen lovportal Retsinformation IKKE at linke direkte til principafgørelserne fra ankestyrelsen (ankestyrelsen kan heller selv beslutte sig for om det skal hedde “principafgørelser  eller “Principmeddelelser” (det er jo ikke bare en meddelelse – det er jo en bindende retskilde – som SKAL efterleves af landets kommuner).
  Statens egen lovportal skal kunne linke direkte til de principafgørelser der relaterer direkte til love – det kan de da finde ud af på et lille forlag der hedder socialjura men IKKE på retsinformation der lider af en række klassiske “hvem har glemt at tænke sig om vedr, funktioner og brugervenlighed” men det er jo klassisk for alle statslige IT-løsninger i Danmark)
 11. Alle landets kommuner skal have en borgerådgiver – og de skal alle være ansat af kommunalbestyrelsen og IKKE af forvaltningen. Som det er nu er det jo også lige meget hvordan borgerrådgivere er ansat: Det er uanset ansættelsesformen skatteyderne i landets kommuner der betaler for lønnen til borgerrådgiverne – det er der nogle borgerrådgivere der lige skal huske når de tager mere hensyn til den kommunale forvaltning end til de borgere der rent faktisk lønner dem. Alle rapporter fra landets borgerrådgivere skal udgives via de kommunale hjemmesider så de er til at finde (Holbæk kommune har flere 100 søgeresultater på søgeordene “Grøn ost” “Marsmænd” o.l.
  De har de haft gennem flere 10 år..
 12. Statslig refusion til landets kommuner skal fjernes hvis kommunen ikke overholder de fastsatte tidsfrister for sagsbehandlingen
 13. Ministeransvarlighedesloven tages i brug i Danmark eller skrottes helt: Hvis en minister i sin ministertid gentagne gange sidder kendskab og vished om ulovlig kommunale sagsbehandling overhøring (for at beskytte sine partimedlemmer -f,eks Mette Frederiksen der var politisk hobedansvarlig for L53 reform af førtidspension og andre reformer – det er her problemerne begynder for de mange syge og funktionsnedsatte borgere der kommer i klemme i den kommunale sagsbehandling – Red)
 14. Jobcentre nedlukkes helt i deres nuværende form: Landets kommuner og mere eller mindre tilfældige sagsbehandlere har nu gennem flere 10 år tydeligt vist at de ikke magter opgaven – at de ikke har styr på gældende love/regler og helt simlpe retssikkerhedgarantier for borgerne (aktindsigt, partsrepræsentation, partshøring, notatpligt, oplysningspligt, vejledning og rådgivningspligten, klageadgang ect..)
  Likvideres helt, og genopstår som en statslig og centraliseret opgave. Så ryger den kommunale kassetænkning indenfor hele “beskæftigelsesområdet”
 15. Reform af førtidspension og fleksjob – skubbes helt af vejen af en ny lov om førtidspensioner: Den lov skal være formuleret på sådan en måde at almindelige borgere kan forstå den og der skal i den nye lov være fast tidsfrister for sagsbehandlingen.
  Borgere skal automatisk tilkendes førtidspensioner hvis sagsbehandlingstiden overskrides.
  De såkaldte “rehabiliteringsteams” fjernes helt.
 16. De såkaldte “ressourceforløb” skal afskaffes helt: Deres eneste formål er at få placeret borgere i socialt udsatte positioner på lavere økonomiske ydelser. Det er ikke meningen af den såkaldte Danske velfærdsstat skal slå sine egne borgere ihjel mens de venter på at få tilkendt den nødvendige førtidspension
 17. Landets kommuner skal via lov, + vejledning og fra politisk hold (læs folketinget – Red) have klar besked på at de IKKE har gældende lovhjemmel til at raskmelde sygemeldte borgere. Sker det fremover skal landets kommuner tilkendes en bøde på 75.000 Kr hver gang det sker (så kan det være … at landets kommuner og mere eller mindre tilfældige sagsbehandlere mener at de er lægespecialister der ved mere om borgernes sygdom end borgeren og borgerens egen læge + speciallæger gør det = Det gør de IKKE
 18. Bøder for sjusk med personfølsomme data (datalæk) skal betales direkte af kommunalebestyrelsesmedlemmerne og kommunaldirektøren – som det er nu er det jo de borgere der udsættes for retstabet = at deres personfølsomme oplysninger sejler rundt der ska
 19. Alle socialtilsyn nedlægges og erstattes af et statsligt tilsyn: De har også vist mange ganeg at de heller ikke fungere: Deres primære opgave er legitimering af systemet og af det tilsyn som de angoveligt udfører.
  ALLE kontrolrapporter skal være synlige i minimum 10 år, og skal være synlige som hjemmesider og ikke som eksterne PDF-filer. Påbud skal fremgå af hjemmesiderne for de steder der har fået udstedt påbud.Mine forslag til enstyrket retssikkerhed vedr. de såkaldte “socialtilsyn” fremgår af dette indlæg…
 20. At der fremover kommer fokus på at aktivering fører til skabelsen af ordinære job så borgerne kommer i A.kassen