Hattedamer fra overklassen i Ahlgade - Holbæk

Kilde: Ligestillingsnævnets hjemmeside
https://ast.dk/naevn/ligebehandlingsnaevnet/nyheder-fra-ligebehandlingsnaevnet/lbn/nyheder-2019/nyhedsbrev-fra-ligebehandlingsnaevnet-september-2019
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk
Citat:

Manglende mulighed for at bruge jobcenters computere på grund af ordblindhed

En jobsøgende borger klagede over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at han ikke havde mulighed for at anvende computerne på kommunens jobcenter. Borgeren er ordblind, og kunne ikke bruge de tilgængelige computere, da de ikke havde et ordblindeprogram installeret. Nævnet vurderede, at borgerens ordblindhed udgjorde et handicap omfattet af forskelsbehandlingsloven. Idet personer med læsevanskeligheder ikke havde adgang til relevant IT-udstyr til brug for jobsøgning, blev denne gruppe af borgere stillet ringere end andre borgere i forbindelse med jobsøgning. Indklagede havde ikke ved alene at henvise borgeren til biblioteket, med hvilket der ikke var indgået nærmere aftale om rådgivning af jobsøgende med ordblindhed, løftet bevisbyrden for at have opfyldt sin tilpasningsforpligtelse. Klager fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 20.000 kr.

Manglende mulighed for at bruge jobcenters computere på grund af ordblindhed (j.nr. 19-4624)

AKTIVSOCIALRAADGIVER SIGER:

Det handler jo også om sektoransvarligshedsprincippet der er et ud af 4 grundlæggende principper når det handler om Dansk og International hadicappolitik… + forskelsbehandling.