Ringen -Grafik af Frank Jensen

DETTE INDLÆG HANDLER OM HVORDAN DU SOM BORGER KAR BLIVE REAL-UDLIGNET =

At du får genoprettet dine rettigheder når den kommunale forvaltning enten har:
a. Vildledt dig til at du kom på en lavere forsørgelsesydelsen end den du kom fra
b. Undladt at vejlede dig som landets kommuner og de ansatte har pligt til j.f. vejledningspligten og den professionelle ansvar kaldet for “professionsansvar” (de skal jo være uddannede til det sagsområde som de varetager sagsbehandlingen indenfor -det er kommunens ansvar at de ansætter personale der enten er eller bliver fagligt klædt på til de opgaver der udfører som ansatte i den kommunale forvaltning.
Landets kommuner og sagsbehandlere kan IKKE undskylde sig med:
“Det vidste Lone ikke”, “Vi har ingen socialrådgiver ansat i X kommunen” (de har jurister ansat og adgang til juridisk vejledning fra: Ankestyrelsen, STAR, KL, beskæftigelsesministeriet m.fl.) eller den klassiske: “Ups forvaltningen i Hollybæk kommune har (igen – red) regnet forkert – vi er nødt til at spare:
Også indenfor de sociale områder”.. – Det sidste eksempel er ulovligt: At en kommunen IKKE har styr på sin økonomi fritager dem IKKE fra at skulle overholde gældende love og INGEN kommuner har lovhjemmel til at opfinde egne særlove (vi er ude i jura for begyndere her j.f. Grundloven og magtens tredeling (gælder så ikke for socialdemokratiske statsministre og chefen for Rigspolitiet i Danmark j.f. Tibet og Mink-sagen- MEN ellers gælder grundloven altså for landets kommuner
c. Fejl vejledt dig = Se punkt a.

“GLEMTE DEN KOMMUNALE SAGSBEHANDLER AT VEJLEDE DIG” ?

Det er ulovligt. For landets kommuner gælder der en lovhjemlet vejlednings-PLIGT
Kommunens vejledningspligt: Fra Ankestyrelsen & socialstyrelsen
Om Vejledningspligten – fra vejledning til forvaltningsloven
Om vejledningspligten – fra Folketingets Ombudsmand
Forvaltningsloven: Lovens almindelige anvendelsesområde
Ankestyrelsens principmeddelelse 21-22 om vejledning – sanktioner – kontanthjælp – uddannelseshjælp – overgangsydelse – selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
Principgørelse fra ankestyrelsen 15-21: Vejledningsforpligtigelse/sanktioner
Vejledningsforpligtigelsen for offentlige myndigheder/forvaltninger

“GLEMTE DEN KOMMUNALE SAGSBEHANDLER AT PARTSHØRE DIG FØR DER BLEV TRUFFET AFGØRELSE OM ØKONOMISKE SANKTIONER” ?

Det er ulovligt. ALLE muligheder for at komme i kontakt med borgeren skal være UDTØMTE, – sanktionen skal have til formål at bringe den økonomisk sanktionerede borger tættere på arbejdsmarkedet (ja det både lyder og er perverst – Red), – borgern har retskrav på at blive partshørt hvis den kommunale forvaltning ligger inde med oplysninger som er til ugunst for borgeren og som borgeren IKKE er bekendt med.
Partshøring – Forvaltningsloven
Dine rettigheder som borger i Danmark – Partshøring m.m.
Regler om partshøring – Vejledning om forvaltningsloven VEJ nr 11740
Retsvirkningerne af at partshøring er undladt
Undladelse af partshøring – Forvaltningsloven §.20
Vejledning om rådighed og sanktioner

“RASKMELDTE DEN KOMMUNALE SAGSBEHANDLER DIG SELVOM DU HAR LÆGEERKLÆRING PÅ DIN SYGDOM/NEDSATTE FUNKTIONS- OG ARBEJDSEVNE”?

Det er ulovligt. – Fik du en skriftlig afgørelse på det ? Hvis ja: Indeholdt den henvisning til gældende lovhjemmel og evt. vejledning. Indeholdt den en klagevejedning ? HVIS IKKE = Ulovligt.
Ulovligt praksis er det også at landets kommunale jobcentre mener at de har gældende lovhjemmel til at raskmelde syge borgere uden lægefagligt grundlag for det og da specialt ikke når borgeren HAR lægeerklæring på egen sygdom og evt. også har udtalelser fra speciallæger”
Kommunen skal træffe en afgørelse, når en borger har fortrudt sin raskmelding efter ophøret af et sygeforløb
Kommuner raskmelder langtidssyge
Har kommunen raskmeldt dig selvom du har lægeerklæringer m.m. ?

“LOD DU DIG OVERTALE TIL AT DU SOM SYGEMELDT RASKMELDTE DIG AF DEN KOMMUNALE SAGSBEHANDLER” ?

Gør ALDRIG det. Du ER syg, du ER funktions- og arbejdsevne nedsat. Er der udsigt til en forbedring af tilstanden eller er din tilstand stationær (læs permanent – Red) ?
Du har ret til at fortryde din raskmelding.
Kommunen skal træffe en afgørelse, når en borger har fortrudt sin raskmelding efter ophøret af et sygeforløb

“GLEMTE DEN KOMMUNAL SAGSBEHANDLER AT GIVE DIG EN KLAGEVEJLEDNING I.F.B.M. AFSLAG/AFGØRELSE” ?

Det er ulovligt – der SKAL være en klagevejledning med når du som borger oplever at den kommunale sagsbehandler har truffet en afgørelser der handler om hvad der er gældende ret for dig som borger med en social sag, – der er truffet en afgørelse som du ikke får medhold i, eller at der er truffet en afgørelse om at du nu skal på en lavere forsørgelsesydelse.
Forvaltningsloven Kapitel 7 Klagevejledning
Begrundelse og klagevejledning
Klagevejledning, indhold, vejledning og domstolsprøvelse
Kommunens vejledningspligt: Fra Ankestyrelsen & socialstyrelsen
Ny vejledning om afgørelsesbegrebet

Klage over rådgivning og vejledning – Vejledning nr.9330

Kilde: VEJ nr 9330 af 21/03/2019 Retssikkerhedsvejledningen
Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område Retssikkerhedsvejledningen
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk
Grafik: Frank S.Jensen

Forkert eller mangelfuld rådgivning

69. Det kan ske, at der gives forkert eller mangelfuld rådgivning. Dette vil normalt ikke få indflydelse på selve afgørelsen efter den sociale lovgivning.

Efter Ankestyrelsens praksis kan manglende eller mangelfuld vejledning imidlertid betyde, at Ankestyrelsen træffer en ny afgørelse, der retter op på den manglende eller forkerte vejledning, således at en borger skal stilles, som om der fra begyndelsen var givet korrekt vejledning. Også Folketingets ombudsmand har tilkendegivet, at der gælder en almindelig retsgrundsætning om realudligning, hvorefter den, der har været udsat for vejledningsfejl, i en vis udstrækning har ret til at blive stillet, som om fejlen ikke var begået.

Folketingets Ombudsmands udtalelse FOU 2016.24:

Heri anføres bl.a.: ”Ifølge pensionslovens § 33, stk. 1, kan folkepension tildeles, med virkning fra den 1. i måneden efter at der er indgivet ansøgning (og lovens betingelser er opfyldt).

Det antages imidlertid, at der gælder en almindelig retsgrundsætning om realudligning, hvorefter den, der har været udsat for vejledningsfejl, i en vis udstrækning har ret til at blive stillet, som om fejlen ikke var begået, jf.

Folketingets Ombudsmands beretning for 1989, s. 168, Folketingets Ombudsmands beretning for 2008, s. 92, Ugeskrift for Retsvæsen 2009.58 Ø, Ugeskrift for Retsvæsen 2014.2315 H forudsætningsvis, Ugeskrift for Retsvæsen 1990.263 Ø samt principafgørelserne 143-11, Y-2-06, C-1-04, O-139-96 og B-1-89. ”
Se også FOU 2011.0103 gengivet i punkt 68.

Ankestyrelsens principafgørelse 11-10:

En borger, der kunne have fået folkepension fra den 1. maj 2005, søgte om opsat pension i marts 2008. Ansøgning om opsat pension skulle have været indgivet samtidig med eller senere end ansøgningen om folkepension for at kunne få forhøjet pension på grund af udsættelse af overgangen til folkepension.
Borgeren skulle stilles, som om han havde ansøgt om opsat pension fra den 1. maj 2005, fordi kommunen ikke kunne dokumentere eller i tilstrækkelig grad sandsynliggøre, at den havde sendt ham en fyldestgørende orientering om muligheden for at opsætte pensionen i rimelig tid inden han nåede folkepensionsalderen.

Ankestyrelsens principafgørelse 247-09:

En ansøgning om opsat pension måtte anses for at være indgivet ved reglens ikrafttræden, da kommunen på det tidspunkt havde haft konkret anledning til at rådgive ansøger om, at han kunne søge om at få folkepensionen opsat.
Ansøger havde siden juni 2003 fået afslag på folkepension på grund af arbejdsindtægten. Omkring tidspunktet for at reglen om opsat pension blev indført, fik han igen afslag på folkepension uden at kommunen oplyste ham om den nye regel. I denne konkrete situation vurderede Ankestyrelsen, at kommunen havde tilsidesat sin vejledningspligt.

Ankestyrelsens principafgørelse 183-09:

Kommunen havde givet forkert vejledning før og under revalidering. Kommunen skulle derfor rette op på fejlen og beregne, hvilket løntilskud ansøger, ville have været berettiget til. Ansøger var berettiget til hjælp i form af tilskud op til fagets mindsteløn under uddannelse til teknisk designer.

Ankestyrelsens principafgørelse C-13-04:

Ankestyrelsen fandt, at en mors ansøgning om ansættelse til pasning af en alvorligt syg datter i hjemmet ikke kunne afslås med, at moderen tidligere i en periode havde været ansat til pasning af datteren, således at hun ikke havde ret til en ny ansættelsesperiode.

Ankestyrelsen henviste til, at der kan bevilges ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i hjemmet i en sammenhængende periode på op til seks måneder, men at ansættelsesperioden efter ønske fra ansøgeren kan opdeles i to perioder, hvis det er aftalt ved begyndelsen af ansættelsesforholdet.
Muligheden for at opdele ansættelsesperioden i to perioder forudsætter imidlertid, at ansøgeren er tilstrækkeligt vejledt herom inden ansættelsesforholdet indgås.

Ankestyrelsen fandt, at kommunens vejledning ved den første ansættelse havde været så mangelfuld, at moderen skulle stilles som om hun fra begyndelsen havde fået fyldestgørende vejledning om betingelserne for opdeling af ansættelsesperioden samt konsekvensen af en ansættelsesperiode på mindre end seks måneder.
Moderens ansøgning om yderligere ansættelse til pasning af datteren i hjemmet blev derfor hjemvist til ny behandling i kommunen
.

Se også principafgørelse 95-15 gengivet i punkt 66, om at kommunernes mangelfulde vejledning eller bistand kan få betydning for Udbetaling Danmarks afgørelser.

  1. Myndigheden eller sagsbehandleren kan pådrage sig ansvar for forkert rådgivning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, således som de er fastlagt gennem retspraksis. Det betyder bl.a., at der skal være et ansvarsgrundlag (culpa). Det vil sige, at myndigheden og sagsbehandleren skal kunne bebrejdes den fejlagtige rådgivning. Hvad der skal til, for at der er et ansvarsgrundlag, må udledes af domspraksis.

Hvis rådgivningen vedrører forhold inden for myndighedens eget område, er der efter retspraksis et professionsansvar, dvs. at der kan pålægges ansvar, hvis rådgivningen ikke har haft det faglige niveau, som man kan forlange af den pågældende myndighed og dens ansatte.