Folketingets ombudsmand

Citat fra hjemmesiden for Folketingets ombudsmand d.3/12-2020

3/12-2020:
Hvis en kommune vil hjemgive et anbragt barn til forældrene, skal kommunen sikre sig, at det er den rigtige løsning for barnet. Derfor skal kommunen først holde en børnesamtale med barnet og udarbejde en handleplan for barnets fremtid og derefter meddele barnet over 12 år en afgørelse med begrundelse og klagevejledning.

Men i flere tilfælde har Langeland Kommune ikke levet op til disse grundlæggende krav. Ombudsmanden betegner sagsbehandlingen som samlet set meget beklagelig.

”Anbragte børn og unge har ikke altid den samme støtte fra forældre og familie som andre børn. De kan endda ofte befinde sig i en loyalitetskonflikt i forhold til forældrene. Derfor er det helt afgørende, at kommunerne lever op til reglerne, inden de beslutter sig for at hjemgive et barn eller en ung,” siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Samtidig med kritikken giver han nu Langeland Kommune en frist på 6 uger til at redegøre for, hvordan kommunen fremover vil sikre sig, at hjemgivelsesager bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

”Vis bekymring”

Ombudsmanden blev opmærksom på problemet i Langeland Kommune i forbindelse med medieomtale af, at kommunen måtte genanbringe børn, der først var hjemgivet. Eksemplerne var dog af ældre dato, og ombudsmanden bad derfor om at modtage materiale fra de 3 sager om hjemgivelse, som kommunen havde behandlet i 2019.

Samtidig blev kommunen bedt om at svare på en række spørgsmål om sagerne, samt oplyse, hvordan kommunen generelt behandler sager om hjemgivelse.

De fejl, der er begået i de 3 sager, som ombudsmanden har undersøgt, og kommunens svar på de spørgsmål, som ombudsmanden har stillet, får nu ombudsmanden til at udtrykke en ”vis bekymring” for kommunens generelle håndtering af sager om hjemgivelse.

Ombudsmanden skriver desuden, at han i sin undersøgelse ikke har vurderet, om det var korrekt, at Langeland Kommune hjemgav de tre unge. Det skyldes bl.a., at en kvalificeret bedømmelse heraf forudsætter fagkundskab af eksempelvis socialfaglig, lægefaglig, psykologisk eller pædagogisk art, som ombudsmanden ikke har. Han har i undersøgelsen set på, om kravene til sagsbehandlingen er overholdt.

Læs nyhed i lignende sag fra 7. november 2018: Alvorlige fejl i sager om hjemgivelse af anbragte børn:

7. november 2018 | Nyhed

Før en kommune kan hjemgive et anbragt barn til dets forældre, skal kommunens sagsbehandling leve op til en række krav. Formålet er at sikre barnets tarv bedst muligt.

I forlængelse af en ”Handlingsplan for økonomisk stabilisering af Familieområdet 2.0” i Randers Kommune har ombudsmanden gennemgået 4 tilfældigt udvalgte hjemgivelsessager i kommunen. Gennemgangen viser, at der i alle sagerne er begået alvorlige fejl over for børnene.

De 4 børn blev alle hjemgivet til forældrene i første halvår af 2017. Ombudsmanden konkluderer på baggrund af sagens oplysninger, at der hverken blev holdt børnesamtaler eller revideret handleplaner, før børnene blev hjemgivet.

DET BETYDER MED ANDRE ORD AT LANDETS KOMMUNER GENNEM 2 ÅR IKKE HAR LÆRT NOGET…?

Og det er endnu et eksempel på hvordan landets 98 kommuner opfatter den samme lov på 98 forskellige måder.