Ankestyrelsen - Aktiv Socialrådgiver - Digital formidling

Kilde: Marts 2019 Sager om førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet
Ankestyrelsen.
Gennemgang af 100 sager. Undersøgelsen er baseret på en juridisk gennemgang af
100 sager om førtidspension, som er afgjort uden at blive forelagt rehabiliteringsteamet.
Ti kommuner har leveret
sager til analysen.
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

Citat:

“DE TRE TYPER AF SAGER, SOM KOMMUNERNE KAN AFGØRE UDEN OM REHABILITERINGSTEAMET

De tre typer af sager om førtidspension, som kommunerne kan afgøre uden om rehabiliteringsteamet, er:

  1. Afslag efter § 17, stk. 4: Når kommunen vurderer at det er utvivlsomt, at personen ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension.
  2. Tilkendelse efter § 18, stk. 2, 2. pkt., litra 1: Når kommunen vurderer, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres, og sundhedskoordinatoren har udtalt sig.
  3. Tilkendelse efter § 18, stk. 2, 2. pkt., litra 2: Når kommunen vurderer, at det er helt åbenbart, at personens arbejdsevne ikke kan forbedres, og personen er terminalt syg.

Kapitel 3:

“Afslag på det foreliggende grundlag”

Vi har gennemgået 36 sager, hvor kommunen har givet afslag på førtidspension efter Lov om social pension § 17, stk. 4.

De overordnede resultater af gennemgangen af sagerne er:

 I 34 ud af de 36 sager har vi vurderet, at kommunens afgørelse om afslag på førtidspension uden forelæggelse for re-
habiliteringsteamet efter denne bestemmelse er korrekt.

I to ud af de 36 sager har vi vurderet, at sagen burde have været forelagt rehabiliteringsteamet, fordi det ikke er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension. I begge sager er det lægeligt dokumenteret og fremgår af yderligere oplysninger i sagen, at borgerens funktionsevne er nedsat i betydelig grad.
I langt de fleste af de 34 sager, hvor kommunen korrekt har givet afslag på førtidspension på det foreliggende grundlag, er der ikke den nødvendige dokumentation i sagen til at vurdere hverken helbred eller arbejdsevne. Dermed er det utvivlsom, at personen ikke har ret til førtidspension”

“REHABILITERINGSTEAMET BURDE HAVE VURDERET SAGEN”

En af de afslagssager, som, vi vurderer, burde have været forelagt rehabiliteringsteamet, handler om en midaldrende kvinde, der lider af angst, depressionstendens og overforbrug af alkohol. Hun er forsøgt behandlet med antidepressiv medicin og samtalebehandling, dog uden effekt.
Hun er blevet anbefalet at deltage i en angstpakk, men hun er ifølge sagens oplysninger ikke interesseret i yderligere behandling. Hun har ikke været hos egen læge siden 2016. Hun isolerer sig i sin lejlighed, drikker alkohol for at dulme angsten og har næsten ingen sociale kontakter.

Kvinden har tidligere haft tilknytning til arbejdsmarkedet i forskellige ufaglærte stillinger, senest i 2007. Der har
været sat flere beskæftigelsesmæssige forløb i gang, uden at det har ført til øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Hun har senest deltaget i et vejlednings- og opkvalificeringskursus i 2018, hvor hun er mødt frem to gangeog er udeblevet fra resten af forløbet.

Vi vurderer, at sagen burde have været for rehabiliteringsteamet. Det fremgår af sagens oplysninger, at kvin-
dens funktions- og arbejdsevne er nedsat i betydelig grad grundet helbredet. Relevant behandling har været
uden effekt, og det er uklart, hvorvidt hendes manglende interesse i at deltage i yderligere behandling er udtryk for
manglende motivation eller udtryk for, at hun i virkeligheden ikke er i stand til at deltage i behandlingen.

Hun har desuden et langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet, som det ikke har været muligt at afhjælpe med for-
skellige beskæftigelsesmæssige tiltag. Det skyldes, at hun ikke kunne deltage grundet sin angst. Samlet set vurderer vi, at det ikke er utvivlsomt, at hun ikke opfylder betingelser for førtidspension.


“ANBEFALINGER TIL KOMMUNERNE
 Når der er tale om terminalsager, skal kommunen ikke fokusere på andre oplysninger i sagen, fx om beskæftigelse. Det handler om at undgå at forlænge sagsbehandlingstiden ved at overoplyse sagen.

Kommunerne skal heller ikke overoplyse sagen, og derved forsinke sagsbehandlingen, ved at indhente yderligere lægelige oplysninger, hvis det allerede er dokumenteret, at der er tale om en terminalsag.

Kommunen kan kun søge lægefaglig rådgivning og vejledning ved sundhedskoordinator og klinisk funktion.

Kommunen må ikke bruge lægekonsulenter i sager om førtidspension.
 Hvis kommunen vælger at bruge sundhedskoordinator i terminalsager, skal kommunen sørge for, at det er ty-
deligt og klart for sundhedskoordinatoren, at der ikke er behov for at tage stilling til kriterierne for, at der er tale om en åbenbar sag.