Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

AKTIVSOCIALRÅDGIVER.DK UNDERSTØTTER DISSE ETISKE PRINCIPPER

Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

Der er langt mere samfundsorienterede end dem Dansk Socialrådgiverforening har udvalgt som professionsværdier – eller symbolske værdier. DS har valgt et “festligt symbolsk udpluk af disse værdier og kalder dem for deres professionsværdier – men gør mig bekendt intet aktivt for at følge dem…

Global Social Work Erklæring om etiske principper
Informationstype: Politik Emne: Menneskerettigheder, IFSW, Socialt arbejde, Etik

Erklæring om globalt socialt arbejde med etiske principper

Denne erklæring om etiske principper (i det følgende benævnt erklæringen) tjener som en overordnet ramme for socialarbejdere til at arbejde efter de højest mulige standarder for professionel integritet.
Implicit i vores accept af denne erklæring som praktikere, undervisere, studerende og forskere i socialt arbejde er vores forpligtelse til at opretholde kerneværdierne og principperne for socialt erhverv som beskrevet i denne erklæring.
En række værdier og etiske principper informerer os som socialarbejdere; denne virkelighed blev anerkendt i 2014 af International Federation of Social Workers og The International Association of Schools of Social Work i den globale definition af socialt arbejde, som er lagdelt og tilskynder til regionale og nationale forstærkninger.
Alle IFSW-politikker inklusive definitionen af ​​socialt arbejde stammer fra disse etiske principper.
Socialt arbejde er et praksisbaseret erhverv og en akademisk disciplin, der letter social forandring og udvikling, social samhørighed og bemyndigelse og befrielse af mennesker. Principper for social retfærdighed, menneskerettigheder, kollektivt ansvar og respekt for mangfoldigheder er centrale for socialt arbejde. Understøttet af teorier om socialt arbejde, samfundsvidenskab, humaniora og indfødt viden, engagerer socialt arbejde mennesker og strukturer til at tackle livsudfordringer og forbedre trivsel . http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/

Principper

Anerkendelse af menneskehedens iboende værdighed

Socialarbejdere anerkender og respekterer den menneskelige værdighed og værdi for alle mennesker i holdning, ord og handling. Vi respekterer alle personer, men vi udfordrer tro og handlinger fra de personer, der nedvurderer eller stigmatiserer sig selv eller andre personer.

Fremme af menneskerettigheder

Socialarbejdere omfavner og fremmer de grundlæggende og umistelige rettigheder for alle mennesker. Socialt arbejde er baseret på respekt for den menneskelige værdi, værdighed hos alle mennesker og de individuelle og sociale / borgerlige rettigheder, der følger af dette. Socialarbejdere arbejder ofte med mennesker for at finde en passende balance mellem konkurrerende menneskerettigheder.

Fremme af social retfærdighed

Socialarbejdere har et ansvar for at engagere folk i at opnå social retfærdighed, i forhold til samfundet generelt og i forhold til de mennesker, som de arbejder sammen med. Det betyder:

3.1 Udfordrende diskrimination og institutionel undertrykkelse

Socialarbejdere fremmer social retfærdighed i forhold til samfundet generelt og til de mennesker, som de arbejder sammen med.
Socialarbejdere udfordrer forskelsbehandling, som inkluderer, men ikke er begrænset til alder, kapacitet, civil status, klasse, kultur, etnicitet, køn, kønsidentitet, sprog, nationalitet (eller mangel derpå), meninger, andre fysiske egenskaber, fysiske eller mentale evner, politisk overbevisning, fattigdom, race, forholdsstatus, religion, køn, seksuel orientering, socioøkonomisk status, åndelig overbevisning eller familiestruktur.

3.2 Respekt for mangfoldighed

Socialarbejdere arbejder for at styrke inkluderende samfund, der respekterer samfundets etniske og kulturelle mangfoldighed under hensyntagen til forskelle mellem individ, familie, gruppe og samfund.

3.3 Adgang til rimelige ressourcer

Socialarbejdere fortaler og arbejder hen imod adgang og en ligelig fordeling af ressourcer og velstand.

3.4 Udfordrende uretfærdige politikker og praksis

Socialarbejdere arbejder for at gøre opmærksom på deres arbejdsgivere, politikere, politikere og de offentlige situationer, hvor politikker og ressourcer er utilstrækkelige, eller hvor politikker og praksis er undertrykkende, uretfærdig eller skadelig. Dermed må socialarbejdere ikke straffes.

(Men det bliver man/k i Danmark hvis man/k på noget som helst tidspunkt kritiserer de kommunale forvaltninger offentligt – og specialt som jobsøger-Red)

Socialarbejdere skal være opmærksomme på situationer, der kan true deres egen sikkerhed og sikkerhed, og de skal træffe fornuftige valg under sådanne omstændigheder. Socialarbejdere er ikke tvunget til at handle, når det vil bringe sig selv i fare.

3.5 Opbygning af solidaritet

Socialarbejdere arbejder aktivt i samfund og sammen med deres kolleger inden for og uden for erhvervet for at opbygge netværk af solidaritet for at arbejde hen imod transformationsændring og inkluderende og ansvarlige samfund.

Fremme af retten til selvbestemmelse

Socialarbejdere respekterer og fremmer folks rettigheder til at træffe deres egne valg og beslutninger, forudsat at dette ikke truer andres rettigheder og legitime interesser.

Fremme af retten til deltagelse

Socialarbejdere arbejder for at opbygge selvtillid og evner hos mennesker og fremme deres fulde engagement og deltagelse i alle aspekter af beslutninger og handlinger, der påvirker deres liv.

Respekt for fortrolighed og fortrolighed

6.1

Socialarbejdere respekterer og arbejder i overensstemmelse med folks rettigheder til fortrolighed og privatliv, medmindre der er risiko for skade på mig selv eller på andre eller andre lovbestemte begrænsninger.

6.2

Socialarbejdere informerer de mennesker, som de engagerer sig med, om sådanne grænser for fortrolighed og privatliv.

Behandler mennesker som hele personer

Socialarbejdere anerkender de biologiske, psykologiske, sociale og åndelige dimensioner i folks liv og forstår og behandler alle mennesker som hele personer. En sådan anerkendelse bruges til at formulere holistiske vurderinger og indgreb med fuld deltagelse af mennesker, organisationer og samfund, som socialarbejdere engagerer sig med.

Etisk brug af teknologi og sociale medier

8.1

De etiske principper i denne erklæring gælder for alle sammenhænge inden for socialt arbejde, uddannelse og forskning, hvad enten det indebærer direkte ansigt til ansigt-kontakt eller ved brug af digital teknologi og sociale medier.

8.2

Socialarbejdere skal erkende, at brugen af ​​digital teknologi og sociale medier kan udgøre trusler mod udøvelsen af ​​mange etiske standarder, herunder men ikke begrænset til privatlivets fred og fortrolighed, interessekonflikter, kompetence og dokumentation og skal opnå den nødvendige viden og færdigheder til vær opmærksom på uetisk praksis, når du bruger teknologi.

Professionel integritet

9.1

Det er de nationale sammenslutningers og organisationers ansvar at udvikle og regelmæssigt opdatere deres egne etiske koder eller etiske retningslinjer for at være i overensstemmelse med denne erklæring under hensyntagen til lokale situationer.
(Sker ikke i Dansk socialrådgiverforening – Red) Det er også nationale organisationers ansvar at informere socialarbejdere og skoler om socialt arbejde om denne erklæring om etiske principper og deres egne etiske retningslinjer. Socialarbejdere bør handle i overensstemmelse med den nuværende etiske kode eller retningslinjer i deres land.

(I Danmark og i Dansk socialrådgiverforening er de såkaldte professionstiske værdier kun skueværdier – symbolsk – Red)

9.2

Socialarbejdere skal have de krævede kvalifikationer og udvikle og vedligeholde de krævede færdigheder og kompetencer for at udføre deres arbejde.

9.3

Socialarbejdere støtter fred og ikke-vold. Socialarbejdere kan arbejde sammen med militærpersonale til humanitære formål og arbejde hen imod fredsopbygning og genopbygning. Socialarbejdere, der arbejder inden for en militær eller fredsbevarende kontekst, skal altid støtte menneskers værdighed og handlefrihed som deres primære fokus. Socialarbejdere må ikke tillade, at deres viden og færdigheder bruges til umenneskelige formål, såsom tortur, militær overvågning, terrorisme eller konverteringsterapi, og de bør ikke bruge våben i deres professionelle eller personlige egenskaber mod mennesker.

9.4

Socialarbejdere skal handle med integritet. Dette inkluderer ikke at misbruge deres magtpositioner og tillidsforhold til mennesker, som de engagerer sig med; de anerkender grænserne mellem det personlige og det professionelle liv og misbruger ikke deres positioner til personlig materiel fordel eller gevinst.

9.5

Socialarbejdere erkender, at tildeling og modtagelse af små gaver er en del af det sociale arbejde og den kulturelle oplevelse i nogle kulturer og lande. I sådanne situationer skal der henvises til dette i landets etiske kodeks.

9.6

Socialarbejdere har pligt til at tage de nødvendige skridt til at tage sig af sig selv professionelt og personligt på arbejdspladsen, i deres private liv og i samfundet.

9.7

Socialarbejdere anerkender, at de er ansvarlige for deres handlinger over for de mennesker, de arbejder sammen med; deres kolleger; deres arbejdsgivere deres faglige foreninger og lokale, nationale og internationale love og konventioner, og at denne ansvarlighed kan være i konflikt, som skal forhandles for at minimere skade på alle personer. Afgørelser bør altid informeres ved empirisk bevis; praksis visdom; og etiske, juridiske og kulturelle overvejelser. Socialarbejdere skal være rede til at være gennemsigtige med hensyn til årsagerne til deres beslutninger.

9.8

Socialarbejdere og deres arbejdsgivere arbejder for at skabe betingelser i deres arbejdspladsmiljøer og i deres lande, hvor principperne i denne erklæring og principperne for deres egne nationale koder diskuteres, evalueres og opretholdes. Socialarbejdere og deres ansættelsesorganer fremmer og deltager i debat for at lette etisk informerede beslutninger.