Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Kilde: LBK nr 265 af 25/02/2022 – Social- og Ældreministeriet
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Domstolsprøvelse

§ 73. Der kan ske indbringelse for retten efter de særlige regler i kapitel 43 a i retsplejeloven af følgende:

1) Ankestyrelsens afgørelse om optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter §§ 129 og 129 a i lov om social service.

2) Ankestyrelsens afgørelse i sager om børn og unge-udvalgets beslutninger, der er omfattet af § 169 i lov om social service.

3) Ankestyrelsens afgørelse efter § 65, stk. 3, i lov om social service.

4) Ankestyrelsens afgørelse i sager, hvor Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse er påklaget til Ankestyrelsen efter § 55, stk. 2, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 2. Ankestyrelsens afgørelse efter stk. 1, nr. 1, 2 og 4, skal foreligge inden 8 uger.

Stk. 3. Samtidig med Ankestyrelsens afgørelser i sager efter stk. 1 skal Ankestyrelsen oplyse om adgangen til at forlange, at sagen forelægges for domstolene, og om fristen herfor.

MEN DER ER JO ANDRE LEGALE MULIGHEDER FOR AT KLAGE VIA DOMSTOL OVER ANDRE SAGER

Og det er en stævning af kommunen med krav om erstatning.
Det er der dannet en forening der hjælper borgerne med – Foreningen Forretssikkerhed….
Ellers kan det ske gennem en advokat.