Førtidspension - Mette effekten

SE PRÆSENTATIONEN MED INDSATTE STATISTIKKER HER
Ophavsret Aktivsocialraadgiver.dk

Vedr. kommunale praksisser i.f.b.m. tilkendelser af førtidspension, ressourceforløb, økonomiske sanktioner med fokus på 3 sammenlignelige Danske kommuner: København, Aalborg og Aarhus.

Data fra jobindsats.dk og andre kilder.

Data indsamlet i forbindelse med bachelorprojekt på socialrådgiveruddannelsen – der kun måtte fylde 29 sider….

Det fremgår entydigt og med klar signifikans at der er kæmpe forskelle på borgernes retssikkerhed fra kommune til kommune.

Dette underbygges af de sociale Danmarkskort der skulle have en “tørresnors-effekt” med at udstille de af landets kommuner der har store fejlafgørelsesprocenter inden for det sociale område, og børnehandicap.

På trods af årtiers indsats med diverse “task forces” vejledninger og kurser til kommunaltansatte sker der i nogle kommuner en stigning i antallet af fejlafgørelser.

Det medvirker til at landets borgere forskelsbehandles i de 98 kommuner.

Dokumentationen af forskelsbehandlingen vedr. borgernes retssikkerhed fremgår også af diverse undersøgelser herunder praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen og kan ses direkte via jobindsats.dk
Denne forskel benægtes af KL Kommunernes Landsforening og foreningen af Danske socialchefer, og af nogle undervisere/censorer på landets professionsuddannelser.

I nogle praksisundersøgelser konkluderer Ankestyrelsen ud fra
4 FIRE sager I.f.b.m. økonomiske sanktioner.

Fakta om tilkendelser af førtidspensioner – Altinget.dk

Kortet viser hvor stor en andel af borgere pr. 1000 indbyggere der har fået tildelt førtidspension i de første 7 måneder af 2019

Kilde: Altinget.dk d.14/8-2019

Det fremgår at 1.4 indbygger pr. 1000 borgere i Københavns kommune er tilkendt førtidspension.

Københavns kommuner anvender måltal for tilkendelser af førtidspensioner – det fremgår af beskæftigelsesplaner og revisioner:
Men påstår at de ikke gør det ved at niveauet for tildelinger skal fastholdes…

Altså en form for punkt 22

Jeg kan bevise den fremsatte påstand.
Dermed sættes måltal over lov. Det kan kaldes for “magtfordrejning”…

Fakta om tilkendelser af førtidspensioner – Altinget.dk

Grafen viser tilgangen i førtidspension inddelt på antal personer der kommer direkte fra ressourceforløb og personer med anden baggrund/e.

Kilde: Altinget.dk d14/8-2019

Udviklingen kan ses på baggrund af det faktum at reform af førtidspension og fleksjob blev indført pr.1/1 2013 og at ressourceforløb kan vare helt op til 5 år og derefter kan forlænges…

Det vil altså sige at den kommunale forvaltning skal/kan bruge mere end 5 år på at udrede borgerens arbejdsevne.
Tildelinger af førtidspension:
Kortet viser den procentvise udvikling i antallet af tildelinger af førtidspensioner på kommune-niveau fra år 2014-2018

Kilde: Altinget.dk d14/8-2019

Udviklingen kan ses på baggrund af det faktum at beskæftigelsesborgmesteren fra Københavns kommune i år 2018 udmelder at flere skal tilkende førtidspension og tallet 200% skal også ses på baggrund af det faktum at Københavns kommune var landets mest restriktive vedr. tilkendelser af førtidspensioner.

Det er der massiv dokumentation af i medierne b.la
Kampen om Jobcenter Lærkevej hvor sagsbehandlere havde mellem 180-200 sager…

Fakta om tilkendelser af førtidspensioner – København 2015-2018

Data fra jobindsats.dk hvor data leveres af kommunerne selv !
Førtidspension. Kommunal afgørelser i førtidspensionssager – Københavns kommuner år 2015-2018.
Antal tilkendelser | Antal afslag |
2015: 307 | 299 altså næsten 50 % afslag !
2018: Husk hvad der fremgik på tidligere side:
Beskæftigelsesborgmester udmelder:

Flere skal have førtidspension + fakta om ressourceforløb hvor reformen starter d.1/1 2013 og ressourceforløb varer op til 5 år (med muligheder for forlængelse…). altså 2013 + 5 år = 2018!

Fakta om anvendelsen af økonomiske sanktioner – Hele landet:

Data fra jobindsats.dk hvor data leveres af kommunerne selv !
Kontanthjælp – Rådighedssanktioner år 2015-2018: Læg mærke til andel sanktionerede ledige i procent og hvordan sanktioneringsandelen stiger gennem årene fra 13.4% til 15.7%.
Det er Kombit A/S der leverer datasystemerne så borgerne kan sanktioners..

MIN RESEARCH FØRTE TIL AT TV2 LORRY MÅTTE RETTE DERES TAL FOR ØKONOMISKE SANKTIONER

Tallet skulle helt op på over 20% for København – vistnok hele 25 %…

RETSSIKKERHEDEN FOR BORGERNE SEJLER PÅ 98 FORSKELLIGE KURSER I DANMARK – SAMTIDIGT

Og det er der mange beviser for/evidenser (dokumentationer) for….