Partshøring - Forvaltningsloven Kap.5 - Udarbejdet af Aktiv socialraadgiver.dk
Udarbejdet af Aktivsocialraadgiver.dk V/socialrådgiver Frank Jensen:
Socialrådgivning for folket fra folket
Materialer - Aktivsocialraadgiver.dk - Banner

Mine materialer

I DETTE INDLÆG KAN DU SOM BORGER LÆSE OM DINE RETTIGHEDER NÅR DU MØDER DEN KOMMUNALE FORVALTNING/KOMMUNEN

KaptajnNogle af rettigheder er dem der kaldes for retsgarantier – og er grundlæggende rettigheder i enhver stat der kan betegnes som værende en retsstat (det er så spørgsmål om borgerne oplever det i mødet med forvaltningen og fejlafgørelsesprocenterne indenfor de sociale områder i Danmark er så lemfældig at borgerne lige så godt kunne trække et kort fra 2 kortbunker der lægges på bordet foran dem – det er der evidenser (dokumentation/beviser – Red) i de sociale Danmarkskort

LOVHJEMMEL FOR PARTSHØRING

LBK nr 433 af 22/04/2014 Justitsministeriet – Forvaltningsloven Kap.5

Kapitel 5 Partshøring

§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger,. må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.

Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

Undtagelsesbestemmelser for partshøring fremgår af forvaltningsloven §.19 stk.2:

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis

  1. det efter oplysningernes eller vurderingernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag
  2. udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens afgørelse
  3. partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler imod en sådan udsættelse
  4. parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende oplysninger
  5. den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer, virksomheder m.v., eller hvis forelæggelsen af oplysningerne eller vurderingerne for parten i øvrigt vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder, eller
  6. der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes.

Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at nærmere angivne sagsområder, hvor bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 eller 5, i almindelighed vil finde anvendelse, ikke skal være omfattet af bestemmelsen i stk. 1.

Link: https://www.retsinformation.dk/eli/lt…​

Hvis du vil vide mere om partshøring = Læs vejledningen til forvaltningsloven VI.

REGLERNE OM PARTSHØRING. Punkt 105 – 125 54
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1986/11740

ANDRE REGLER DU KAN ANVENDE SOM BORGER DER ER KOMMET I KLEMME I DET KOMMUNALE SYSTEM ER..

Se siden Materialer hvor du finder guider til emner som: Aktindsigt, bisidder, partsrepræsentant m.m.
Aktiv Socialrådgiver - Formidling af socialjura

Billede af en superhelt - der er lidt overvægtig

Og så er der mulighederne for at anlægge en retssag imod den kommunale forvaltning og forlange økonomisk erstatning for f.eks offentligt omsorgssvigt eller hvis den kommunale forvaltning har truffet en forkert afgørelse der kommer til at koste dig penge…

Går vi helt op i retssystemet: Byret, landsret, Højesteret

Går vi til EU-niveau: Menneskerettighedsdomstolen eller brud på andre internationale konventioner som Danmark har tiltrådt f.eks børnekonventioner/Haagerkonventionen, Handicapkonventionen, kvindekonventionen ect..