mand læser kort i natur

Kilde: VEJ nr 9330 af 21/03/2019 Børne- og Socialministeriet – Retssikkerhedsvejledningen Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område

Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

Materialer Aktiv socialrådgiver

Materialer fra aktivsocialraadgiver.dk


95. Den almindelige forvaltningsret indeholder både skrevne regler og uskrevne principper (retsgrundsætninger).

De er fælles for den offentlige forvaltning, herunder kommunerne, Udbetaling Danmark og ankeinstanserne, når de behandler sager efter den sociale lovgivning.
Der er tale om vigtige regler og principper for myndighedernes administration af lovgivningen.

De generelle forvaltningsretlige processuelle regler, som myndighederne skal overholde, findes i forvaltningsloven, offentlighedsloven og databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.


På det sociale område supplerer reglerne i retssikkerhedsloven de generelle forvaltningsretlige regler.

Det vil sige, at de sociale myndigheder altid også skal anvende de generelle forvaltningsretlige regler, når de administrerer den sociale lovgivning.
Når en bestemt problemstilling samtidig er reguleret i retssikkerhedsloven, skal de sociale myndigheder anvende reglerne i retssikkerhedsloven.

Det følger af det juridiske lex specialis princip, som betyder, at myndigheden normalt skal anvende en speciel regel frem for en generel regel.

Der er fastsat særlige regler for behandlingen af sociale sager i retssikkerhedsloven, fordi de sociale sager ofte kræver, at der tages et særligt hensyn til borgeren og til dennes krav på dels at kunne beskytte sit privatliv og dels at kunne tilrettelægge sin tilværelse.

Retssikkerhedsloven giver derfor ofte borgeren en bedre beskyttelse end de generelle forvaltningsretlige regler.
Eksempelvis kan nævnes, at borgeren som altovervejende hovedregel skal give samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, hvilket ikke i samme omfang kræves efter forvaltningsloven og databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven….

97. Den almindelige forvaltningsret omfatter samtidig en række grundlæggende principper, som også kaldes de forvaltningsretlige retsgrundsætninger.

Der kan eksempelvis nævnes officialprincippet, proportionalitetsprincippet og lighedsprincippet.
Principperne indgår ikke i de skrevne generelle forvaltningsretlige regler men gælder samtidig med de skrevne regler og skal således også anvendes ved administrationen af den sociale lovgivning.

Flere af principperne er udtrykkeligt taget med i retssikkerhedsloven og andre love på det sociale område. Eksempelvis findes officialprincippet i § 10

SE JURA-GUIDER UNDER MENUPUNKTET MATERIALER

Aktivsocialraadgiver.dk gennemgår følgende grundlæggende principper:
Officialprincippet, dialogprincippet, hurtigheds- og helhedsprincippet.

KØB GUIDE TIL DE GRUNDLÆGGENDE JURIDISKE PRINCIPPER

Juraprincipper. PDF-dokument 10 sider med links indsat
Legalitetsprincippet, hurtighedsprincippet, helhedsorientering, proportionalitetsprincippet, og princippet om processuel skadevirkning: Der er indsat links til alle gældende lovhjemler.