Onlineundersøgelse borgertilfredshed kommunale jobcentre Kbh.K

ONLINE UNDERSØGELSE OM BORGER/BRUGERTILFREDSHED MED KOMMUNALE JOBCENTRE I KØBENHAVN

– Nov./Dec.2019. Bacheloropgave socialrådgiveruddannelsen Absalon Roskilde

GÅ DIREKTE TIL UNDERSØGELSEN DER LIGGER SOM PDF-DOKUMENT PÅ GOOGLE-DREV
Du kan bruge min undersøgelse som du vil MEN det bliver med en kildeangivelse.

EFTERSKRIFT: VIA AKTINDSIGT OPDAGEDE JEG AT VIVE HAR UDFØRT UNDERSØGELSE PÅ BAGGRUND AF DET FAKTUM

At undersøgelsen var bestilt og betalt af beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i…. København:

DET BETYDER DE FACTO AT VIVE PÅ LINJE MED ÅRHUS UNIVERSITET OG CBS UDFØRER BESTILTE/ BETALTE UNDERSØGELSER…!
lokalhistorisk fotos af patienter - de skulle også aktiveres

1937: Patienter vurderes til opstilling på sygehjemmest på Ringstedvej

ONLINEUNDERSØGELSEN INDGIK SOM BILAG I MIN BACHELOROPGAVE SOM SOCIALRÅDGIVERSTUDERENDE ABSALON ROSKILDE

This slideshow requires JavaScript.

<

blockquote>Censorer var ikke forpligtigede til at læse bilag til opgaver og min bachelor opgave måtte kun være på 29 sider og skulle overholde en del formalia

UNDERSØGELSESPERIODE

Fra d.28/11 til d.14/12-2019 Kl.12.

INTRODUKTIONSTEKST TIL ONLINE UNDERSØGELSEN

Dette er en anonym evaluering af Københavnske jobcentre oprettet med det formål at teste den tilfredshed der er udtrykt i undersøgelsen betalt af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune og udført af VIVE Oktober 2019: https://www.vive.dk/da/nyheder/2019/udsatte-borgere-er-tilfredse-med-jobcenter-koebenhavn/

Der spørges ikke ind til personfølsomme oplysninger som navn, adresse, personnummer e.l.

Formularen bedes KUN besvaret af personer der har egne brugererfaringer med jobcentre i København ellers er data ubrugelige.
Derfor: Besvar venligst kun denne undersøgelse hvis du kan sige ja til følgende:
– Jeg er ledig i Københavns kommune
– Jeg har deltaget i et møde på et kommunalt jobcenter i København

Respondenter (dem der udfylder formularen) må IKKE være ansat i Københavns kommune eller tidligere været ansat på et kommunalt jobcenter i København.
Data indsamlet via undersøgelsen indgår i bachelorprojekt som socialrådgiverstuderende Dec.2019 og vil efterfølgende muligvis blive anvendt i bachelorprojekt. Data bliver offentlige på bloggen https://socialraadgiver2016.blogspot.com/ så andre kan henvise til undersøgelsens resultater.
(EFTERSKRIFT: Min blog er ikke længere med offentlig adgang)

Undersøgelsen afsluttes grundet eksamenstidspunkt d.16/12-2019 Kl.12.
Del meget gerne denne undersøgelse via sociale medier og internettet så jeg får det antal besvarelser der skal til – VIVE’s undersøgelse bygger kun på 186 borgerbesvarelser.

Denne undersøgelse anvender samme svarmuligheder og spørgsmål som VIVE’S undersøgelse Okt.2019 og spørgsmål om klagesystemet.
Undersøgelsen er oprettet af socialrådgiverstuderende Frank Jensen d.26/11-2019

TAK til alle der besvarer undersøgelsen og kommer med kommentarer, – og tak til alle der
spreder denne undersøgelse så ledige borgere der har erfaringer med kommunale jobcentre i
København kan komme med deres evaluering af området.

Det tager et par minutter at udfylde denne evaluering af kommunale jobcentre i København –
men netop DIN besvarelse har betydning for andre end dig selv 🙂

EFTER UDFYLDELSE MODTOG RESPONDENTER DENNE BESKED

Tak fordi du udfyldte spørgeskema om kommunale jobcentre i København
– Det gør en forskel.
Med venlig hilsen – Frank Jensen – Socialrådgiverstuderende Absalon Roskilde

METODE:

Spredning af undersøgelsen til mulige respondenter:
Google formular er delt via personer med tilknytning til LivoverLov http://www.livoverlov.nu/ via email. Livoverlov er en (citat fra hjemmesiden):
”….Er en aktions- og støttegruppe for mennesker med varige sygdomme og handicap.
Vores formål er at arbejde for lovændringer, så det med baggrund i princippet om “Lighed
for Loven” bliver strafbart for kommuner, regioner og Ankestyrelse at …” ,
Bitten Vivi Jensen/Esben Maaløe via e-mail og der er sendt informationer til K10 og
jobcentrets ofre via e-mails hen over deres hjemmesider.
Undersøgelsen er blevet spredt på sociale medier af samarbejdspartnere og er indlejret på min
egen private blog om socialrådgiveruddannelsen https://socialraadgiver2016.blogspot.com/ og
opslået på min private Twitter-konto. Da jeg af private årsager med relation til ”privacy” ikke
er på Facebook indtil d5/12-2019 har jeg ikke selv kunne interagere med Facebookbrugere
inden d.5/12-2019.
D. 5/12-2019 opretter jeg til formålet en Facebook-konto for selv at tage ansvar for
spredningen af undersøgelsen og anmoder om optagelse i gruppen ”Jobcentres ofre” og
”Livoverlov” og opslår indlæg i gruppen Jobcentrets ofre med orientering om baggrunden for
undersøgelsen med link til VIVE og psykiatrifondens/Sind undersøgelser så brugerne selv kan
hente og se dem. Undersøgelsen er også kommunikeret via Livoverlov og Jobcentrets ofre’s Youtube-kanaler.

Jeg har dermed ikke et klart overblik over spredningen af online-undersøgelsen via sociale
medier: – Det er en parameter der er svær at beregne og en usikkerhedsfaktor.
Der er pr. 10/12-2019 17.610 medlemmer af gruppen ”Jobcentrets Ofre” hvor beskrivelsen er
”Danmarks mest læste Facebook-gruppe”med 17.610 medlemmer j.f. nedenstående skærmbillede:

 • Efter opslag i den offentlige gruppe indkom der mellem 4-6 besvarelser – hvilket kan beskrives som en stor frafaldsprocent. Omvendt er ikke alle medlemmer af gruppen borgere der har egne erfaringer med at skulle anvende kommunale jobcentre i Københavns kommune.
  På dette område er der dermed en signifikant usikkerhedsfaktor og en uklar frafaldsprocent.
  Telefonisk kontakt er forsøgt med Landsforeningen af fleks- og skånejobbere (LAFS) https://lafs.dk/ (uden held), Sind (uden held) og Psykiatrifonden med positivt resultat hvor jeg efter samtale med pressechefen d.5/12-2019 sender e-mail vedr. min undersøgelse hvorefter jeg modtager svar om at de ikke kan sprede den blandt deres støtte medlemmer.
  Jeg modtager d.9/12-2019 opkald fra LAFS om årsagen til min henvendelse og få udleveret nummer på person jeg kan ringe til men fravælger dette grundet tidsnød i.f.h.t. opgaven.

Fra d.9/12-2019 og efterfølgende 2 dage sker der ingen udvikling i antallet af respondenter
der har udfyldt online-undersøgelser og jeg ændrer d.9/12-2018 tidsrummet for udfyldelsen til
d.16/12 så der er tid til at analyserer på indkomne data inden aflevering af eksamensopgave
senest d.20/12.

D.14/12-2019 er der henover 4-5 dage ikke sket nogen positiv udvikling i antal respondenter
og undersøgelsen lukkes derfor så data kan nå at blive bearbejdet og analyseret i.f.h.t.
deadline vedr. bacheloropgaven Kl.12 d.20/12 2019

SPØRGSMÅL OG BESVARELSESMULIGHEDER

Der er til en række spørgsmål anvendt Likert-skala til besvarelse-smuligheder
(1-5 Meget enig/meget uenig) og der er i undersøgelsen to tekstfelter hvor brugerne frit kan
fremkomme med kommentarer hvilket medfører at der i undersøgelsen fremkommer
kvalitative udsagn fra brugerne selv.
Så selvom undersøgelsesmetoden er kvantitativ er der muligheder for kvalitative svar fra
brugerne. De kvalitative udsagn fra borgerne er angivet i dette bilag under overskriften
”kommentarer fra brugerne” og er opdelt i kommentarer til jobcentre og klagesystem

ANONYM UNDERSØGELSE – INGEN PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER

Undersøgelsen er helt anonym at udfylde og der indhentes på intet tidspunkt personfølsomme
informationer som bopæl/adresse, e-mails, cpr-nummer hvilket vil være i strid med
databeskyttelsesforordningen.

KOMBINATION AF ELEMENTER FRA UNDERSØGELSER FRA VIVE OG PSYKIATRIFONDEN/SIND 2019

Undersøgelsen anvender samme spørgsmål og besvarelsesmuligheder som VIVE anvender i deres undersøgelse j.f.
https://www.vive.dk/da/nyheder/2019/udsatte-borgere-er-tilfredse-med-jobcenter-koebenhavn
/ og der er også hentet inspiration i undersøgelsen fra Psykiatrifonden/Sind Maj 2019:
https://www.psykiatrifonden.dk/nyheder/2019/ny-undersoegelse-jobcentre-goer-sygemeldtemere-syge.aspx
Der er indarbejdet spørgsmål fra begge undersøgelser og anvendt samme spørgsmål/besvarelsesmuligheder.

OFFENTLIGGØRELSE

Resultater fra min online-undersøgelse vil dels blive offentlige i dette bilag (min
bacheloropgave) og via min private blog hvortil der er fri og åben adgang for alle med
internetforbindelse https://socialraadgiver2016.blogspot.com/
(der er ikke længere offentlig adgang til min omfattende blog om sociologi – 1140 indlæg.. – Red)
Socialraadgiver blog om socioogi, retssikkerhed, love, regler, metoder, filosoffer, links m.m 1140 indlæg - Du har IKKE adgang

UNDERSØGELSE OPDELT I KATEGORIER OG SIDER

Undersøgelsen består af 3 sider og er opdelt i to kategorier:

 1. Om jobcentre
 2. Om klagemuligheder/brug af klagemuligheder

Brugerne har haft mulighed for at komme med kommentarer i fri-tekst felter i undersøgelsens
to kategorier. Opdeling i kategorier og sider medførte at det bliver mere overskueligt for
brugerne at udfylde undersøgelsen og der var en statusbar i undersøgelser der overfor
brugerne indikerede hvor langt man/k var nået med udfyldelsen af online
undersøgelsen/formularen.

MÅLGRUPPE

Ledige borgere der har egne brugererfaringer med at skulle anvende kommunale jobcentre i
København. Jeg har ikke skelet til eller udvalgt den i opgaven afgrænsede målgrupper idet jeg
ville have alle brugeres erfaringer med i min undersøgelse.

ANTAL RESPONDENTER

Det var ønsket at antallet af respondenter i denne onlineundersøgelse svarede til det antal
besvarelser som VIVE anvender i rapporten udgivet d.31/10-2019 hvor det fremgår at VIVE’s
rapport er baseret på 186 besvarelser:
https://www.vive.dk/da/nyheder/2019/udsatte-borgere-er-tilfredse-med-jobcenter-koebenhavn/
Der er 68 respondenter i online undersøgelsen.

BAGGRUNDE FOR OPRETTELSEN AF ONLINE UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen er oprettet netop på baggrund af VIVE’s konklusioner ud fra et meget spinkelt datasæt hvorfra VIVE konkluderer følgende:

 • – 86 % af de interviewede er meget tilfredse eller tilfredse med deres seneste samtale i
  jobcenteret
 • 77 % føler sig meget godt eller godt behandlet i jobcenteret
 • 82 % oplever, at sagsbehandleren inddrager dem
 • 76 % ved, hvad der skal ske indtil næste samtale<7li>
 • 87 % svarer at de kan spørge deres sagsbehandler til råds, hvis der er noget, de er i tvivl om
  eller ikke forstår
SPECIELLE FORHOLD

Jeg bliver et par dage inde i undersøgelsesperioden opmærksom på det forhold at
borgere/brugere der vil udfylde online-undersøgelsen skal logge ind på en Google-konto for at
kunne besvare undersøgelsen. Det medfører at jeg øjeblikkeligt ændrer indstillinger for
undersøgelsen sådan at alle kan udfylde undersøgelsen.
Den omtalte praksis med at det var krævet at brugerne skulle have en Google-konto for at kunne udfylde undersøgelsen svarer f.eks til at det kun er borgere der har valgt at have en Facebook-konto der kan udfylde eller
bliver bekendt med diverse undersøgelser.

KRITIK

Da min undersøgelse er spredt blandt personer der allerede har negative oplevelser med
kommunale jobcentre i København kan der være tale om negativ bias, fordi respondenterne i
forvejen har dårlige/negative oplevelser med kommunale jobcentre, aktivering, inddragelse i
eget sagsforløb, hyppige sagsbehandlerskifte ect.
Vurderingen af omfanget af bias kan være svær at vurdere uden en neutral kontrolgruppe og
eller gennemsnit der er vurderet ud fra et større datagrundlag end 68 besvarelser der indkom.
Se i øvrigt overskriften specielle forhold vedr. kritik.
Det var i starten af undersøgelsesperioden også muligt for brugerne selv at tilføje
svarmuligheder: – Det medførte en stor spredning i svarmuligheder og svar i brugeroprettede
kategorier hvilket besværliggør kvantificering af bruger-svar. Dette er senere ændret til at
brugerne ikke kan tilføre svarmuligheder af ovenstående hensyn.
Endelig er det i undersøgelsen datasæt spinkelt idet konklusioner er baseret på i alt 86
besvarelser.

DESIGN

De i undersøgelsen anvendte spørgsmål og svarmuligheder er anvendt så de korrelaterer til
både VIVEs (Okt.2019) og Psykiatrifonden/Sind’s undersøgelse (Maj 2019) og inddragelsesog
anerkendelsesperspektiver der anvendes i min bacheloropgave.

TEKNOLOGI

Der er til online undersøgelsen anvendt Google analyse/formular til den digitale udformning.
Link er sendt/opslået/delt og undersøgelsen har været indlejret på privat blog.

KONTROL

For at teste formularen/online undersøgelsen i digital slutudgave for brugerne har jeg testet og
besvaret undersøgelsen 2 gange. Måske herfra spøgelsesfremkomsten af transkønnet under
køn. Test er efterfølgende slettet i det bagvedliggende regneark (Google sheets) og
fremkommer derfor ikke i undersøgelsens output.

DE I ONLINE UNDERSØGELSEN ANVENDTE SPØRGSMÅL OG SVARMULIGHEDER

Matcher på en række centrale områder de spørgsmål og svarmuligheder anvendt af VIVE med
henblik på at de to undersøgelser bliver direkte sammenlignelige.

HER ER HVAD RESPONDENTERNE SKREV OM DERES OPLEVELSER MED KOMMUNALE JOBCENTRE I KØBENHAVN

Brugerne kunne udfylde anonymt og derfor udmelde deres oplevelser helt ærligt.
INGEN skal holde mig ansvarlig for hvad borgerne har oplevet – det ville svare til at budbringeren af det faktum at den Tyske hær havde overskredet den Dansk/Tyske grænse var blevet skudt e.l.

Frivilligt at udfylde men giver dig mulighed for at komme med dine bruger-erfaringer med
kommunale jobcentre i København…:
Svarmuligheder: Fri-tekst felt.

 1. Sagsøg alle ansvarlige i Jobcentre der har lavet ulovlig sagsbehandling.
 2. Her er et forslag: Følg lovgivningen! Her er et faktum: Tryk avler modtryk – Men Newtons
  lov om tryk og modtryk kan ikke bruges i denne sammenligning. Modtrykket kommer til
  udtryk i form af folk der har taget imod så mange ugerninger fra deres SB at de begynder at
  råbe igen… eller det der er værre. Det er 100% JC’s skyld i samtlige af de sager man hører om
  folk der er gået “amok” på JC. Selv i krig er der regler der skal overholdes, men JC skider på
  landets love!
 3. Ikke uddannede SBere skal fyres
 4. Lærkevej er sygdomsfremkaldende
 5. Jobcenter skal afskaffes
 6. Jeg kan ikke skrive en kort bemærkning. Mange har mistet helbredet i dette vanvid og mig
  deriblandt. Mange er præsset over kanten og døde. Det var jeg også tæt på for par år siden.
 7. Jeg kommer mig aldrig efter deres behandling.
 8. Spild af penge. Brug pengene til ægte opkvalificering i stedet for. Altså opkvalificerende
  uddannelse. Lav opbyggelige steder såsom kofoed skole som bygger på tillid. Giv borgerne et
  måltid når de laver noget. Brug penge til forebyggelse af systemstress og psykisk og fysisk
  sygdom. Ansæt.mennesker med levede erfaringer. Peers 2 peers. Som har levede erfaringer
  med jobcentrene..til at fungere som partsrep. Og støtte. Og til at hjælpe folk igennem
  systemet. Mange kan ikke konfrontere deres egen sag kan ikke skrive. Kender ikke reglerne.
  Kender ikke til lovgivningen. Så der kan blive ryddet op i den uskønne bunke af sager. Lær af
  jeres fejl. Lav individuelle løsninger. Hav fuldstændig tiltro at mennesker gerne vil deltage..
  skab rammer så de kan vokse.. empowerment tilgang..etc listen er lang..
 9. Er blevet mere syg af min tilknytning til jobcentre,i hele landet.Flygtede fra kbh,til en anden
  kommune,i den tro at det ville blive bedre,men nej.Var og er så permanent skadet med ptsd
  osv,kronisk smerte patient osv osv,listen vokser,næsten fra dag til dag.Og kan mærke,at min
  krop er overbelastet.Jc overvåger,hvad jeg laver,eller ikke laver,bla på facebook…..Tør ikke
  gå til træning,som er mig blevet beviljet af smertecenter,med transport,for min fys sagde,at
  der er risiko for,at jc vil bedømme at jeg har en arbejdsevne,hvis jeg går der.Så her hvor jeg
  bor nu,må jeg sidde og kigge ind i væggen,til jeg er dag kommer for en “dommer” i jc,og får
  min dom……..Ja,det er den følese jeg,og mange andre her i landet,sidder med.Vi er dømt
  ude,af samfundet,ag alle,så nu kan man bare vente…….His er sæfølig længere.Men orker ikke
  mere………. Håber at jc,bliver lavet om,som det var engang,da det hed
  arbejdsformidlingen………..
 10. De er skuffelse. Og måden vi behandler svært kronisk syge og handicappede på er
  simpelthen til grin. Og det føles direkte usandt at vi er et velfærdssamfund når man blir ramt
  af sygdom eller ulykke. Jeg troede virkelig vi var et samfund der også tog hånd om de
  svageste med en hvis værdighed men jeg må sige at det ikke længere er min opfattelse og jeg
  vil råde alle unge mennesker at have styr på reglerne i tilfælde af de kommer tilskade på
  byggepladsen, trappen i kontorbygningen eller uheldigvis skulle blive ramt af cancer/anden
  svær sygdom etc etc, og håbe på en forbedring men jeg ser kun begge politiske blokke skære
  mere i hjælpen til alle de svageste og mest udsatte. Så jeg er helt igennem skuffet over de
  kommunale jobcentrer og hele den måde vi lader til at dele folk ind i upassende og firkantede
  kasser, hvor mennesker blir til tal og medmenneskelighed er en mangelvare. Og så ville jeg
  ønske at sagsbehandlere i de her steder skulle være statsautoriserede og skulle blive holdt til
  samme standard af professionalisme som andre i den situation for de har vitterligt også
  menneskers liv i deres hænder.
 11. skal nedlægges, anvisning af evt jobs kan varetages af akasser igen. syge skal ikke være i
  jobregi, men afklares mht til helbred og fremtidig arb evne af proff medicinere såsom
  arb.med. klinikker. jc er et rædselsregime
 12. Jeg skulle søge job og stå til rådighed imens jeg kæmpede for mit liv med Tarm kræft.
  Systemet er de værste krænker jeg har mødt
 13. Der bliver, hos nogle sagsbehandlere og konsulenter, talt noget ned til en. Efter mødet
  bliver der skrevet noget andet i min plan, som man ikke kan genkende. Altid meget nedtrykt
  når man har været i jobcenteret. I det hele taget en meget frustreret følelse at blive kontrolleret
  og i hovede og røv, som nyledig..
 14. Venlige mennesker, uvenligt system
 15. Syge borgere skal ud af beskæftigelsessystemet NU
 16. Til en start ville det være rart at blive mødt af en person, der er uddannet socialrådgiver og
  som har sat sig ordentligt ind i din sag/situation. Det er meget utrygt når man skal forklarer
  for sin sagsbehandler , hvordan regler og love er på området og man føler at der bliver sagt en
  ting på mødet men bagefter sker noget helt andet. Der er begået så mange “ fejl” i min sag at
  jeg har taget min egen uddannede socialrådgiver med til møder med Københavns Kommune.
 17. der er ikke plads til at nedfælde alle de vedderstyggelige fornedelser jeg har gennemgået i
  det system gennem de sidste 20 år.
 18. Bruger mere en 20 milliarder om året på at nedbryde i forvejen syge borgere , istedet for
  at bruge de samme penge på at hjælpe – folk bliver kronisk invalideret på psyken efter kontakt
  med det ækle menneskefjendske sted – nedlæg det!
 19. Har haft over 12 sagsbehandlere, ingen af dem var uddannede socialrådgivere. Hvordan
  kan man så forvente en korrekt, menneskelig og ikke mindst legal sagsbehandling? Jobcenter
  systemet er udelukkende sat i verden for at spare ved fx at fastholde dybt sårbare og syge
  mennesker på fx kontanthjælp og integrationsydelse, som de også ville have mig på. Efter
  mine knap 13 år med jobcentret på nakken, har i dag svær angst, PTSD, depression, paranoia
  osv. Det er og bliver dyrt for systemet at have gjort mig så syg her, kan ikke arbejde mere…
  Og jeg er 33 år! Fuck jobcentrene, det er helt ekstremt utroligt at de til stadighed får lov til at
  eksistere!
 20. Mine erfaringer har været blandede. Man skal være indstillet på at kæmpe med næb og
  kløer for at skulle have noget at have sagt . Det havde jeg i starten, men brændte ud. Så kom
  ghetto planen og hvis man bor der skrues bissen endnu mere på og kravene bliver absurde. Jeg
  valgte at flytte for at få et pusterum. Er flyttet til en anden kommune for at prøve at rejse mig
  op igen. Jeg oplevede et sted at få at vide “at hvis jeg skulle fortsætte mit firma og få støtte
  ved siden af var det konkurrence forvridende” – det overraskede mig og sårede mig meget. De
  fleste der har firma,har godt mental og fysisk helbred, et godt netværk, en stærkere økonomisk
  baggrund .. det har jeg ikke, men jeg kan hjælpe folk med mit firma og jeg ville være i
  kategorien “beskæftiget”. Men det går ikke. Jeg må fastholdes i et limbo. Ville ønske systemet
  så på menneskers styrker og byggede en holdbar , produktiv tilværelse ud af det.
 21. Det er sku så dumt at man giver de ledige skylden og ansvaret for at søge arbejde som
  INGEN skaber eller som ikke findes. Og man har et system som straffer dem med 225 timers
  regler og andet.
 22. Det er en parodi på noget seriøst. Et kafkask system. Syge og svagelige borgere bliver
  mishandlet af kommunen.
 23. Luk lortet
 24. Ikke plads nok til at skrive min utilfredshed
 25. Ydmugende og langtrukkent.
  For mange unge uuddannede der ikke kan finde ud af en skid. Læs min sag og handl
  fornuftigt efter oplysningerne. Aftaler og lovgivning overholdes ikke. En syltekrukke der
  æder mit liv.
 26. Lærkevej burde Simpelthen bare jævnes med jorden….! få nu indrettet rigtige mødelokaler
  til sagsbehandlere og borgere! Cab (sydhavnen) altså lokaler hvor der er andet end 4 hvide
  vægge og to stole om et kæmpebord… .
 27. Første møde i jobcentret, maj 2017: Jeg beder om løbende aktindsigt. Sagsbehandler A
  siger ”Vi sender jo referater over mitsygefravær.dk, så der er ikke noget med aktindsigt her.”
  Løbende aktindsigt er en rettighed, som borgere er sikret efter forvaltningsloven og
  Ankestyrelsens principafgørelse F-01-05 fra 2005. Men nej, det ”bruger de ikke” i jobcentret.
  Jeg sender en klage over sagsbehandlingen til jobcentret og beder om kvittering. Jeg beder i
  klagen bl.a. skriftligt om løbende aktindsigt. Jeg får ingen kvittering, jeg har aldrig fået svar,
  og klagen fremgår ikke at de akter, jeg senere har fået fra jobcentret. Jeg får en ny
  sagsbehandler.
  Til vores første møde siger hun: ”så kan jeg se, at du har bedt om løbende aktindsigt, men det bruger vi jo ikke. Hvis I ønsker aktindsigt, så skal I anmode centret om det.”Mit første møde i rehabiliteringsteamet skulle være i efteråret 2017:
  Jeg er indkaldt til møde i rehabiliteringsteamet udenfor jobcentrets åbningstid.
  Jeg kommer 20 minutter før og møder en låst dør. På slaget for mødets start lukker min sagsbehandler, B, mig
  ind i jobcentret. Jeg siger, at min bisidder er på vej, men at han sidder fast i trafikken. Hun
  siger ”Vi er præcise med tiden her”. Hun ser, at jeg registrerer mig via sundhedskort, og at jeg
  derefter går på toilettet. Da jeg kommer ud, er hun væk. Fire minutter efter mødets start
  kommer min bisidder ind i receptionen. En medarbejder åbner en låst dør med sit nøglekort
  og følger os hen til en elevator, så vi kan komme hen til mødelokalet.

  Min sagsbehandler B og en anden medarbejder kommer ud. Sagsbehandler B siger: ”Mødet er aflyst, fordi du er
  udeblevet. Jeg trækker dig i ydelse.” Mig: ”Jamen du lukkede mig jo først ind kl. XX, jeg var
  her jo til tiden. B: ”Men du ville ikke gå med op, og det betragter vi som en udeblivelse, så
  mødet er aflyst, og jeg trækker dig i ydelse.” Mig: ”Du har ikke sagt, at hvis jeg ikke går med
  op, så er det en udeblivelse.” B: ”Du er informeret flere gange skriftligt om mødetidspunktet,
  og du har spurgt, om I må komme for sent, og det fik du at vide, det må I ikke.” Mig: ”Det har
  jeg ikke spurgt om – om at komme for sent. B, der er jo ingen mennesker, der skriver og
  beder om lov til at komme for sent til et møde.” B: ”Jeg laver en afgørelse, og den får du på
  skrift, om, at jeg trækker dig i ydelse for at udeblive.” Mig: ”Jeg vil gerne have
  hændelsesforløbet på skrift. Jeg vil gerne have alt på skrift.” B: ”Det får du ikke. Du får en
  skriftlig afgørelse. Du hører fra mig.” [Afsnit] Jeg får hjælp fra Dansk Handicapforbund, som
  skriver til den administrerende direktør i Beskæftigelsesforvaltningen om det, der er sket. En
  frivillig socialrådgiver hjælper med den partshøring, der er, inden sagsbehandleren trækker
  mig i ydelse. Det ender med, at jeg ikke bliver trukket i ydelse, og jeg får et brev fra
  Centralforvaltningen, hvor de bl.a. skriver ”Vi er enige i, at behandlingen af XX og […] bisidder ikke har levet op til det, vi betragter som god borgerbetjening.” og beklager. I løbet af
  de næste måneder søger jeg igen om løbende aktindsigt. Jobcentret skriver, at de ikke kan
  give det.

  Jeg skriver efter nogle måneder til den administrerende direktør og spørger,
  om den behandling, jeg har fået ifm. rehabiliteringsteamet, stemmer overens med de ting,
  forvaltningen skriver i deres svar på den klage, jeg og Dansk Handicapforbund har sendt
  tidligere. Jeg spørger, hvorfor hans forvaltning ikke følger gældende lovgivning og
  Ankestyrelsens principafgørelse omkring løbende aktindsigt. Han beder forvaltningen om at
  svare. En lille måned senere vender forvaltningen tilbage og svarer på nogle af de spørgsmål,
  jeg havde stillet til den administrerende direktør.
  De skriver bl.a., at jeg har ret til løbende aktindsigt og henviser til Ankestyrelsens
  principafgørelse. Det er jo det, jeg hele tiden har sagt. [afsnit] Til møde med anden aktør og
  arbejdsgiver i den praktik, jeg blev sendt ud i, sagde anden aktør: ”du skriver, at dine
  symptomer er blevet værre, hvad mener du?” Jeg svarer, at jeg sover dårligere, har flere
  smerter, tager mere medicin, har mindre overskud end før, jeg kom i praktik. ”De symptomer
  havde du jo også før praktik, det er jo en del af din sygdom,” siger anden aktør. ”Ja, men
  symptomer kan blive bedre, de kan være stationære, eller de kan blive værre. Hvis de bliver
  værre, sker der en forværring af min tilstand. Det må ikke ske, siger ministeren,” siger jeg.
  Men anden aktør synes ikke, der er nogen grund til at stoppe praktikken, for ”de (altså
  rehabiliteringsteamet) godtager ikke en praktik på to måneders varighed, så du skal være her i
  ni måneder. Sig til, hvis du får det værre af at være i praktik, så taler jeg med sagsbehandleren
  i jobcentret”. Der skulle gå to måneder, før sagsbehandleren i jobcentret stoppede praktikken.
  Jeg frygter, at forværringen i min tilstand er permanent.

  Min tredje sagsbehandler bliver af den jurist, jeg har måttet betale for hjælp, betegnet
  som “inkompetent” – jeg har da også oplevet, at sagsbehandleren fortæller om to typer af
  rehabiliteringsteams (det store team og det lille team; “det er de samme mennesker, men de
  har forskellige kompetencer, alt efter om de er ‘stort’ eller ‘lille’ team”), som slet ikke er
  beskrevet i lovgivningen.

  Jeg er fire gange inden for halvandet år blevet forsøgt sanktioneret. Kun én gang har det været
  en berettiget sanktion. Jeg har tabt mig fire kilo, siden jeg startede i jobcentret (BMI er nu 16),
  og min behandlende læge har ordineret ernæringsterapi, for at jeg ikke bliver ved med at tabe
  mig. Men jeg har ikke råd til at betale det, ej heller de kosttilskud, som han ordinerer på
  recept. Ressourceforløbsydelse er som bekendt på kontanthjælpsniveau, og den dækker ikke
  engang mine faste udgifter, selv om jeg lever meget beskedent og ikke har udgifter til fx
  fritidsinteresser eller cafébesøg. Jobcentret har hele tiden talt om, at formålet med mit
  jobafklaringsforløb er at ”udvikle min arbejdsevne”.
  Problemet er, at i forsøget på at udvikle min arbejdsevne, har systemet afviklet mig
  menneskeligt og helbredsmæssigt. Jeg har behandlende læges ord for, at yderligere aktiviteter
  så som praktik forværrer mit helbred (jeg har fire somatiske diagnoser), og at han ikke kan
  behandle mig, så længe jobcentret holder fast i mig – ikke engang for at forbedre
  livskvaliteten.

 28. Luk lortet nu!
 29. Afskaf dem. Lad staten overtage administrationen af offentlige ydelser. Opret en
  arbejdsformidling til de raske, og lad de syge være i fred, men giv dem tilbud de frivilligt kan
  deltage i.
 30. De skaffer ikke folk i arbejde – kun praktikker og job med løntilskud, som IKKE fører til
  et rigtigt job
 31. de giver mig voldsom stress med deres totale arrogance og ligegyldighed