Sejlbåd til søs

Citat:

Forvaltningsdomstol i Danmark NU

Støt

Startdato: 01. februar 2021

Slutdato:31. juli 2021

Antal støtter 3.598
Forvaltningsdomstol i Danmark NU
ID: FT-06440

Vi kræver at der kommer en forvaltningsdomstol, der kan sikre at de offentlige instanser ikke begår overgreb overfor danske borgere.
Vi kræver større retssikkerhed, lydhørhed, hjælp til værdige liv og samarbejde for individet – i stedet for obstruktioner, restriktioner og sanktioner.
Under henvisning til Den europæiske Menneskerettighedskonventions art. 13, adgang til effektive retsmidler, mener vi at den danske befolkning dagligt bliver krænket, idet vi henviser til den fulde ordlyd: ‘Enhver, der krænkes i de ved denne Konvention anerkendte rettigheder og friheder, skal have adgang til effektiv oprejsning for en national myndighed, uanset om krænkelsen er begået af personer, der handler på embeds vegne.
“Retssikkerhed, begreb, som anvendes til at karakterisere den retlige regulering, der skal sikre borgernes rettigheder. Retssikkerhed er især vigtig på retsområder, hvor offentlige myndigheder tillægges beføjelser til at foretage indgreb i borgernes retsforhold, anvende magt eller til at kontrollere borgerne.” (lex.dk)

“Forvaltningsdomstol, I de fleste vesteuropæiske stater findes to sideordnede domstolssystemer: Almindelige domstole, der behandler straffesager og afgør tvister mellem borgerne, og forvaltningsdomstole, der afgør tvister mellem forvaltningen og borgerne. Forvaltningsdomstolenes dommere er som de almindelige domstoles uafhængige, men de rekrutteres fra kredse, der er fortrolige med forvaltningsforhold. Processen for forvaltningsdomstole præges endvidere af større indsats fra domstolen end sædvanligt ved de almindelige domstole.” (lex.dk)

Vi oplever i dag en større og større frustration og utilfredshed blandt mange danske borgere, fordi de føler sig tilsidesat, overhørt og umyndiggjort i deres sager mod det offentlige.
Det være sig handicapområdet, anbringelsesområdet, ældreområdet, familieretshuset, psykiatrien, jobcentre, sygemeldte – ja stort set hele social- og sundhedsområdet. Men det gælder også små selvstændige og iværksættere, som dagligt kæmper mod regler der bruges konsekvent uanset om du er et kæmpe foretagende eller en en-mands virksomhed. Det opleves ved hvor svært det er at få ophold til sin ægtefælle/kæreste fra udlandet, til trods for at de følger alle regler. Dagligt føler borgerne sig modarbejdet fremfor hjulpet. Det har kæmpe store psykiske og økonomiske konsekvenser for de enkelte, og er dagligt med til at nedbryde allerede udfordrede danskere.
Det er uhyggelige og sammenfaldende historier der høres bredt fra hele landet.

*De offentlige instanser opleves som magthavere der implementerer deres egen agenda og at regler bliver bøjet ud fra hvad der kan spares økonomisk på den enkelte borger.
*Borgerne i Danmark oplever ganske enkelt ikke, at de bliver lyttet til og behandlet som individer.
*Borgerne oplever egenrådige sagsbehandlere og socialrådgivere, som ofte ikke har den faglige baggrund på de enkelte områder, eller som er pålagt fra deres foresatte at se bort fra almen lovlig praksis.
*Borgerne oplever helt lavpraktisk at det ofte er den enkelte medarbejders holdning og fornemmelse, der giver sig udtryk i deres handlinger.

*Borgerne oplever at læger, psykologer og behandlingsområder generelt ikke bliver lyttet til og taget i betragtning.
*Borgerne føler sig ikke hjulpet men mere chikaneret, da der ofte opleves økonomiske sanktioner overfor dem hvis de ikke er enige.
*Borgerne oplever at lovgivningen ikke bliver fulgt i forhold til hvem, hvornår, hvordan og hvor meget man har krav på at blive informeret og hørt.

*Borgerne oplever hvor svært og tidskrævende det er at få fuld aktindsigt, hvor langvarig processen gennem ankenævnet er, hvor ofte offentlige instanser får ekstra lang snor trods påbud.
*Borgerne oplever kæmpe udfordringer i familieretshuset, hvor det ofte går for langsomt eller for stærkt. Hvor ikke alle føler sig hørt, og der fornemmes en bias i mange tilfælde.
*Borgerne oplever at blive parkeret på sidelinjen uden indflydelse og med ofte uforståelige tiltag med lange og nedbrydende tidsintervaller.

*Borgerne føler at de bliver kriminaliseret, mistroet. De føler sig overvåget og mistænkeliggjort.
*Borgerne oplever at blive kriminaliseret når de føler sig uretfærdigt behandlet. Mange har fået direkte forkerte diagnoser og påstande skrevet om sig, og trods beviser for det modsatte bliver det ikke ændret i deres papirer. Der er blandt andet lavet ulovlige forbud mod at optage møder i næsten alle landets kommuner samt forbud i danske retssale, hvorefter mange slet ikke kan genkende et mødereferat.

Det kan simpelthen ikke passe at vi har et samfund som Danmarks, hvor borgere føler at vi bliver mere modarbejdet når vi søger hjælp, fremfor at blive hjulpet.