Krigsfly

NÅR DU SOM BORGER VIL KLAGE OVER EN AFGØRELSES TRUFFET AF DEN KOMMUNALE FORVALTNING SÅ ER DER EN RÆKKE LOVE OG REGLER DU BØR KENDE TIL…

Det er den kommunal forvaltnings opgave at sørge for at du som borger får klagevejledning og – rådgivning:

Forkert og korrekt sagsbehandling

Forkert og korrekt sagsbehandling

Det kan “smutte” og du bør derfor som borger ikke forlade dig på at den kommunale forvaltning husker at oplyse dig om dine rettigheder og de enorme fejlafgørelsesprocenter indenfor de sociale områder i Danmark (se de sociale Danmarkskort) dokumenterer at der er kommuner hvor det er ret tilfældigt når kommunen træffer en afgørelse. (så tilfældigt at de svarer til at den kommunale sagsbehandler har 2 bunder med kort: Den ene bunke giver en rigtig..? afgørelse – den anden kortbunke en forkert afgørelse…

RÅDET TIL ALLE BORGERE MED EN SOCIAL SAG ER AT KLAGE OVER DEN KOMMUNALE AFGØRELSE

Og husker at fastholde klagen til 2-klageinstans = ankestyrelsen. Agerer ankestyrelsen for mærkeligt kan du blive nødt til at stævne kommunen eller ankestyrelsen. Se linksamling med sager hvor ankestyrelsen har været på kant med love og hvordan ankestyrelsen lige skal overveje om de vil rette ind efter afsagte domme.

AKTINDSIGT

Reglerne om aktindsigt findes i forvaltningslovens Kap.4 §.9 og i vejledning til forvaltningsloven Pkt. 45 – 104.

VED AT KRÆVE AKTINDSIGT

Finder du som borger ud af hvad der er skrevet i din/jeres sag: Har den kommunale sagsbehandler husket at overholde notatpligten? Kan du genkende det den kommunale medarbejder har skrevet i din/jeres sag?

KOMBINER GERNE MED

Retten til at afgive en udtalelse. “Husker” den kommunale forvaltning ikke at overholde sagsbehandlingsfristen (part i egen sag – aktindsigt = 7 dage) så klag direkte til kommunaldirektøren eller borgmesteren (bedst = dem begge to).

BEGRUNDELSE

Reglerne om begrundelse findes i forvaltningslovens §§ 22 – 24 og i vejledningen til forvaltningsloven Pkt.126 – 138.

” § 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

§ 23. Den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen.”

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelser skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang. Reglerne om klagevejledning findes i forvaltningslovens § 25 og i vejledningen til forvaltningsloven Pkt. 139 – 144, samt i retssikkerhedsvejledningen Kap. 22.

KLAGEREGLER

Reglerne om klageregler findes i forvaltningslovens § 25 og i vejledningen til forvaltningsloven Pkt. 139 – 144 og i Retssikkerhedsvejledningen kapitel 23.

VEJLEDNING

Reglerne om vejledning finder du i forvaltningslovens § 7 og i vejledningen til forvaltningsloven, punkt 29-37.

REPRÆSENTATION

Reglerne om repræsentation findes i forvaltningslovens § 8 og i vejledningen til forvaltningsloven Pkt. 38 – 44. 3.

HURTIG SAGSBEHANDLING

Reglerne om hurtig og smidig sagshandling findes i vejledningen til forvaltningsloven Pkt 200.

Men landets kommuner er ret ligeglade med princippet om den hurtige sagsbehandling: Det er der mange eksempler på og der er i loven ikke beskrevet konsekvenser for landets kommuner når de med vilje trækker sagsbehandlingerne ud.

UNDERSØGELSESPRINCIPPET – OFFICIALPRINCIPPET

Undersøgelsesprincippet kaldes også for officialprincippet. Reglerne om undersøgelsesprincippet findes i retsikkerhedslovens § 10 og i vejledningen til retssikkerhedsloven Kapitel 12.

Det er den kommunale forvaltnings opgave at sikre at sagen er oplyst – i samarbejde med borgeren

PARTSHØRING

Reglerne om partshøring findes i forvaltningslovens §. 19 og i vejledningen til forvaltningsloven Pkt. 105 – 121.

SE VIDEO-GUIDE OM PARTSHØRING

RETTEN TIL AT AFGIVE EN UDTALELSE

En borger kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil borgeren har afgivet en udtalelse til sagen. Reglerne om retten til at afgive udtalelse findes i forvaltningslovens § 21 og i vejledningen til forvaltningsloven, Pkt 122.

INHABILITET

Reglerne om inhabilitet findes i forvaltningslovens § 3 og i vejledningen til forvaltningsloven Pkt. 13 – 27.

NOTATPLIGTEN

Reglerne om notatpligt findes i offentlighedslovens § 6 og i vejledningen til forvaltningsloven Pkt. 58 – 61.

TAVHEDSPLIGT

Reglerne om tavshedspligt findes i forvaltningslovens § 27 og i vejledningen til forvaltningsloven Pkt. 145 – 173.

HURTIGHEDSPRINCIPPET

Reglerne om hurtighedsprincippet findes i retssikkerhedslovens § 3, stk. 1, og i Retssikkerhedsvejledningen Pkt. 34.

BORGERENS MEDVIRKEN I EGEN SAG

Reglerne om borgerens medvirken findes i <a href="https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/265#ide5c1b94a-2bda-47d6-ba1a-8d9f0c4a7b06" rel="noopener" target="_blank">retssikkerhedslovens § 4 </a>og i Retssikkerhedvejledningen Pkt. 47 - 60. 

Der er i loven eller i vejledningen IKKE beskrevet nogen form for konsekvenser når landets kommuner IKKE inddrager borgeren. Det er udelukkende hensigtserklæringer uden straf eller konsekvenser til landets kommuner når de sagsbehandler uden om borgeren og f.eks ikke partshører før de udøver økonomiske sanktioner.

RÅDGIVNING OG VEJLEDNING

Reglerne om rådgivning og vejledning findes i retssikkerhedslovens § 5 og i Retsikkerhedsvejledningen Pkt. 63 – 69.