Ankestyrelsen

Kilde:Beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet
Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende
minister, jf. § 3 i lov om statsrevisorerne og § 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
København 2019
Link: https://www.ft.dk/da/statsrevisorerne/nyheder/2019/06/ankestyrelsen
Fremhævninger: Blogger
Citat:

Beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet

Justicia –

Ankestyrelsen behandler årligt ca. 54.000 klager. Ankestyrelsen er øverste og eneste klageinstans for arbejdsskadesager og sager, der vedrører den beskæftigelsesmæssige og sociale lovgivning. Klagesagerne skal afgøres korrekt og inden for kortest mulig tid. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen har fulgt udviklingen i sagsbehandlingstiderne siden 2002.Statsrevisorerne påtaler, at målsætningen om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for klagesager på beskæftigelses- og socialområdet ikke er opnået i mere end 16 år – trods skiftende ministres intentioner herom. Ankestyrelsens lange sagsbehandlingstider er en belastning for de berørte borgere og virksomheder og indebærer øgede udgifter for samfundet.
Statsrevisorerne kritiserer, at Økonomi- og Indenrigsministeriet efter så mange år stadig ikke har sikret tilfredsstillende sagsbehandlingstider i Ankestyrelsens klagesagsbehandling på beskæftigelses-, social-
og arbejdsskadeområderne.

Statsrevisorernes bemærkning er baseret på:
  • I 2018 var Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for beskæftigelses- og socialsager på 21,3 uger. Ca. 70 % af sagerne levede ikke op til målet om en sagsbehandlingstid på 13 uger, heraf tog 3,1 % af sagerne mere end 1 år at behandle.
  • I 2018 var Ankestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for arbejdsskadesager 31,6 uger, heraf tog 8,7 % af sagerne mere end 1 år at behandle. Målet om en sagsbehandlingstid på 13 uger gælder ikke for arbejdsskadesager.
  • Ankestyrelsen overholder ikke lovens krav om sagsbehandlingstid i 23 % af sagerne om forsikrede ledige.
  • Rigsrevisionens undersøgelse angiver et forbedringspotentiale for Ankestyrelsens produktivitet og sagsflow. Fx kan styrelsen reducere den uproduktive ventetid, hvor en sag ligger stille mellem administrationen og fagkontorer. Der er også potentiale for at øge produktiviteten. Hvis de mindst produktive kontorer behandlede lige så mange arbejdsskadesager som de mest produktive, ville styrelsen have kunnet afgøre ca. 14 % flere sager, uden at det ville have negative konsekvenser for kvaliteten eller sagsbehandlingstiden.

Statsrevisorerne finder det naturligt og nødvendigt at lovbestemte målsætninger indgår i ledelsesrapporteringen.

Side 1:

På finansloven for 2019 fik Ankestyrelsen en merbevilling på 35 mio. kr. til at nedbringe sagsbehandlingstiderne.
Derudover er Ankestyrelsen underlagt en budget analyse, som har til formål at kvalificere det varige bevillingsniveau fra 2020. Budgetanalysen ventes afsluttet i 2019. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer på den baggrund at nå målsætningen om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger på beskæftigelses- og socialområderne senest i 2022.
Ankestyrelsen modtog i 2018 ca. 58.000 klagesager og realitetsbehandlede ca.54.000 klager.
Lange sagsbehandlingstider kan have økonomiske såvel som store personlige omkostninger for de berørte borgere og virksomheder, som i mange tilfælde allerede har ventet længe på en afgørelse fra den myndighed, som i første omgang har behandlet sagen.
En borgers ventetid på Ankestyrelsens afgørelser i fx en beskæftigelsessag kan være en forhindring for en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, hvilket betyder øgede udgifter for staten til overførselsindkomster.
Ventetiden på en afgørelse kan også betyde, at borgeren har et mindre økonomisk grundlag at leve for i den periode, hvor styrelsen behandler klagesagen
.

Side 2: Konklusion


Rigsrevisionen finder det meget utilfredsstillende, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i en længere årrække ikke har sikret, at Ankestyrelsen har tilfredsstillende sagsbehandlingstider for klagesager på beskæftigelses-, social- og arbejdsskadeområderne.

For beskæftigelses- og socialområderne har skiftende ansvarlige ministerier siden 2002, hvor Rigsrevisionen første gang afgav en beretning til Statsrevisorerne om klagesagernes sagsbehandlingstid, ikke indfriet målsætningen om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger. Rigsrevisionens undersøgelse indikerer derudover, at Ankestyrelsen produktivitet og sagsflow kan forbedres.
Økonomi- og Indenrigsministeriet deler Rigsrevisionens vurdering af, at sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen er uforholdsmæssige lange. På finansloven for 2019 fik Ankestyrelsen en merbevilling på 35 mio. kr. til at nedbringe sagsbehandlingstiden. Ankestyrelsen samlede bevilling i 2018 var til sammenligning 409 mio. kr. Det varige bevillingsniveau fra 2020 er underlagt en budgetanalyse.
Ankestyrelsen lever herudover ikke op til gældende lovgivning.

Lovkravet om sagsbehandlingstiden overskrides i 2018 i 23 % af Ankestyrelsens sager om forsikrede ledige.

En sag skal være fuldt oplyst, før Ankestyrelsen kan afgøre den. Styrelsen har på grund af sin registreringspraksis ikke hidtil kunnet opgøre, om sagen er fuldt oplyst, hvilket har gjort det vanskeligt for styrelsen at dokumentere, om aftaler for sagsbehandlingstiden er blevet indfriet.

HENT OG LÆS RAPPORTEN OM ANKESTYRELSEN FRA FOLKETINGETS STATSREVISORER

“Deltagere i Statsrevisormødet:

Henrik Thorup (DF), Klaus Frandsen (RV), Villum Christensen (LA), Frank Aaen (EL) Britt Bager (V)

Afbud fra:

Henrik Sass Larsen (S)”