Ankestyrelsen - Aktiv Socialrådgiver - Digital formidling

BEK nr 486 af 22/03/2021
Beskæftigelsesministeriet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

I medfør af § 59 e i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1555 af 2. november 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 – Kompetence og sammensætning

§ 1. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er klageinstans for kommunalbestyrelsens afgørelser truffet efter

1) kapitel 3 samt §§ 43 a og 44 i lov om social pension,

2) §§ 13-15, 21, 24, 44, 44 a og 54, stk. 3, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

3) lov om sygedagpenge,

4) lov om aktiv socialpolitik bortset fra afgørelser om ydelser efter lovens kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling af disse ydelser, jf. § 95,

5) lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

6) lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.,

7) lov om seniorjob,

8) lov om fleksydelse,

9) lov om delpension,

10) lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., og

11) lov om integration af udlændinge i Danmark bortset fra afgørelser efter lovens kapitel 3 om boligplacering af flygtninge og afgørelser om hjælp efter lovens §§ 35-39.

Stk. 2. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler klager over afgørelser truffet af andre end kommunalbestyrelsen, som det er fastsat ved følgende love

1) lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2) lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

3) lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.,

4) lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse,

5) lov om ferie,

6) lov om sygedagpenge, og

7) lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 3. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg behandler endvidere spørgsmål om en arbejdsgivers betaling af dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og spørgsmål, der er indbragt for udvalget om en arbejdsgivers overholdelse af oplysningspligten efter lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

§ 2. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer afgørelse i sager, som er omfattet af § 1.

Stk. 2. Ankestyrelsen træffer afgørelse uden medvirken af beskikkede medlemmer i sager om klage over kommunalbestyrelsens afgørelser, som er omfattet af § 1, stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4, og i sager om klage over afgørelser efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, som er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 7, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Når Ankestyrelsen skønner, at en sag, som er omfattet af stk. 2, har principiel eller generel betydning, træffer Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg afgørelse på møde, jf. lovens § 59 a, stk. 2, og § 59 b, stk. 9.

Stk. 4. Ankestyrelsen kan i sager, som er omfattet af stk. 2, beslutte, at afgørelse skal træffes på møde i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. lovens § 59 a, stk. 3, og § 59 b, stk. 9, eller ved skriftlig indstilling til medlemmerne, jf. lovens § 59 d, stk. 6.

Stk. 5. Beskæftigelsesudvalgets sammensætning ved behandlingen af de forskellige klager og spørgsmål fremgår af lovens § 59 a, stk. 4 og 5, og § 59 b, stk. 4-9.

Kapitel 2 – Afgørelser om klagefrister og sagernes forberedelse m.v.

§ 3. Ankestyrelsen er sekretariat for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Stk. 2. Ankestyrelsens direktør kan overlade sine beføjelser efter lovgivningen til vicedirektøren og ankecheferne eller andre ansatte. Ankestyrelsens direktør kan fastsætte regler om vicedirektørens og ankechefernes adgang til at overlade deres beføjelser efter lovgivningen til andre ansatte.

§ 4. Ankestyrelsens direktør bestemmer rækkefølgen for behandling af indkomne sager.

Stk. 2. Ankestyrelsens direktør bestemmer fordelingen af sagerne til ankecheferne og andre medarbejdere.

§ 5. Ankestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er kompetent til at behandle en sag, der er indbragt for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Er dette ikke tilfældet, sendes sagen så vidt muligt videre til den kompetente myndighed, og klageren eller den part, der har indbragt sagen, får meddelelse herom.

§ 6. Ankestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg skal behandle en sag, når klagefristen ikke er overholdt. Ankestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der dispenseres for overskridelse af klagefristen, og klageren får meddelelse herom.

§ 7. Hvis en sag ikke er blevet genvurderet i overensstemmelse med reglerne om genvurdering af afgørelser i forbindelse med klager, sender Ankestyrelsen sagen til den myndighed, der har truffet afgørelse, med henblik på genvurdering af sagen.

§ 8. I de sager, der skal behandles, sender Ankestyrelsen en bekræftelse på sagens modtagelse til klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af den forventede sagsbehandlingstid.

Stk. 2. Ankestyrelsen orienterer klageren om dennes rettigheder og pligt til at give oplysninger og om, at Ankestyrelsen, hvis det er nødvendigt, vil indhente oplysninger om beskæftigelsesmæssige, helbredsmæssige og sociale forhold. I sager, hvor Ankestyrelsen efter lovgivningen kan indhente oplysninger uden klagerens samtykke, oplyses klageren herom. I øvrige tilfælde skal klageren give samtykke til indhentelsen inden for en af Ankestyrelsen fastsat frist. Ankestyrelsen oplyser i sådanne tilfælde klageren om, at sagen vil blive afgjort ud fra de oplysninger, der allerede foreligger i sagen, hvis klageren ikke giver samtykke til, at Ankestyrelsen kan indhente oplysningerne.

§ 9. Ankestyrelsen har ansvaret for, at sagen bliver forsvarligt oplyst inden afgørelsen.

Stk. 2. Klageren og eventuelle andre parter i sagen kan komme med bemærkninger eller nye oplysninger til sagen og kommentarer til eventuelle nye oplysninger, som Ankestyrelsen indhenter i sagen.

Stk. 3. Klageren og eventuelle andre parter i sagen kan fremsætte bemærkninger skriftligt eller mundtligt over for Ankestyrelsen.

Stk. 4. Ankestyrelsen kan med henblik på at få oplyst de sager, som er omfattet af lovens § 59 a, efter behov inddrage rådgivning fra sagkyndige konsulenter.

§ 10. Ankestyrelsens afgørelser efter §§ 5-6 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 3 – Afholdelse af møder m.v.

§ 11. Beskæftigelsesudvalget træffer afgørelser i møder, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. I møderne deltager 2 ankechefer, hvoraf den ene er formand, jf. dog § 13, stk. 4, og de medlemmer og eventuelle repræsentanter, der skal deltage ved behandlingen af den enkelte sag, jf. lovens § 59 a, stk. 4 og 5, og § 59 b, stk. 4-10.

Stk. 3. Ankestyrelsens direktør udpeger formanden for de enkelte møder.

Stk. 4. I møder, hvor Beskæftigelsesudvalget behandler sager efter lovens § 59 a, kan der deltage konsulenter med særlig sagkundskab om de forhold, som sagerne drejer sig om, herunder lægekonsulenter. Konsulenterne deltager uden stemmeret.

Stk. 5. Skønner Ankestyrelsen, at en sag er egnet til at blive afgjort uden afholdelse af et møde, sender Ankestyrelsen en indstilling til medlemmerne om, hvad afgørelsen bør gå ud på. Hvis et medlem ikke ønsker at afgøre sagen på dette grundlag, skal sagen behandles på et møde.

§ 12. Beskæftigelsesudvalgets møder er ikke offentlige. Sagens parter eller repræsentanter for disse har ikke krav på at være til stede under et møde.

§ 13. Beskæftigelsesudvalget er beslutningsdygtigt, når de medlemmer og eventuelle repræsentanter, der skal deltage ved behandlingen af den enkelte sag, er til stede.

Stk. 2. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Formanden kan, hvis denne skønner, at der er tvivl om, hvorvidt en afgørelse er lovlig, beslutte, at afgørelsen ikke skal have virkning. Sagen skal herefter behandles efter stk. 4.

Stk. 4. Ankestyrelsens direktør kan beslutte, at en afgørelse skal træffes i et møde, hvor Ankestyrelsens direktør eller vicedirektøren er formand, og hvor der deltager tre ankechefer og de medlemmer og repræsentanter, der er udpeget til at deltage ved behandlingen af den enkelte sag, jf. lovens § 59 a, stk. 4 og 5, og § 59 b, stk. 4-10.

§ 14. Beslutninger truffet i et møde skrives i et beslutningsreferat. Referatet skal ikke gengive drøftelserne på mødet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et medlem kan forlange at få et særstandpunkt med en kort begrundelse herfor skrevet ind i referatet.

§ 15. Ankestyrelsen indkalder til møderne, som holdes så ofte, det er nødvendigt. Ankestyrelsen bestemmer, hvilke medlemmer der skal indkaldes. Indkaldelse til møde skal som hovedregel ske med mindst 2 ugers varsel. Er et medlem forhindret, kan et andet medlem indkaldes med kortere varsel. Medlemmer kan dog altid forlange mindst 1 uges varsel.

Stk. 2. Dagsorden for mødet og det nødvendige materiale sendes ud med et rimeligt varsel, så vidt muligt senest 1 uge før mødet. Sagens øvrige akter skal være til gennemsyn på medlemmernes anmodning.

Stk. 3. Når det er påkrævet af hensyn til sagens karakter, kan Ankestyrelsen bestemme, at der kan ske forkortelse af de tidsfrister, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Kapitel 4 – Afgørelser m.v.

§ 16. Ankestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er i sin virksomhed uafhængigt af instruktioner i den enkelte sags behandling og afgørelse, jf. lovens § 68, stk. 1.

§ 17. Ankestyrelsens og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelser udfærdiges skriftligt med begrundelse. Hvis afgørelsen er truffet af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, skal det angives, om der er enighed om afgørelsen, eller om det er et flertal, der har truffet afgørelsen. Navnene på dem, der har truffet afgørelsen, angives ikke. En begrundelse for et eventuelt særstandpunkt anføres kort i afgørelsen.

Stk. 2. Ankestyrelsens og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lovens § 50, stk. 4, jf. § 59 a, stk. 6, og § 59 b, stk. 10.

Stk. 3. Fremkommer der nye væsentlige oplysninger i en afgjort sag, kan ankechefen beslutte at tage sagen op til fornyet behandling og afgørelse i Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. lovens § 57, nr. 1.

§ 18. Efter anmodning kan en sags parter få oplyst navnet på formanden og de medlemmer og eventuelle repræsentanter, som har deltaget i sagens afgørelse. Sagens parter kan herudover få oplyst hvilken organisation, de udpegede medlemmer og repræsentanter er indstillet af.

Stk. 2. Parterne kan efter anmodning få oplyst navnet på en eventuel sagkyndig konsulent, som har deltaget ved behandling af sagen.

§ 19. Ankestyrelsen offentliggør i anonymiseret og eventuelt resumeret form afgørelser af principiel betydning eller almen interesse, når disse er egnede som vejledning om praksis.

Kapitel 5 – Tavshedspligt og inhabilitet

§ 20. Der påhviler Beskæftigelsesudvalgets medlemmer og eventuelle repræsentanter samt andre deltagere i Beskæftigelsesudvalgets møder tavshedspligt efter straffelovens § 152 og forvaltningslovens § 27.

§ 21. Reglerne i forvaltningslovens §§ 3-6 om inhabilitet gælder for Ankestyrelsens ansatte og for Beskæftigelsesudvalgets medlemmer og repræsentanter.

Stk. 2. Den enkelte har selv pligt til at gøre formanden for mødet opmærksom på forhold, som kan bevirke inhabilitet. Dette skal ske hurtigst muligt inden mødet således, at et andet medlem kan inddrages i behandlingen af sagen.

Stk. 3. Hvis der på mødet rejses tvivl om et medlems habilitet, afgøres spørgsmålet på mødet. Medlemmet deltager selv i afgørelsen heraf. Afgørelsen træffes ved almindeligt flertal blandt medlemmerne. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Kapitel 6 – Ikrafttræden m.v.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. marts 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 301 af 30. marts 2017 om forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rektruttering, den 22. marts 2021

Maria Schack Vindum

/ Kirsten Brix Pedersen