mand læser kort i natur

Kilde: BEK nr 1183 af 25/11/2019 Beskæftigelsesministeriet

Bekendtgørelse om andre aktører

I medfør af § 17 b og § 18 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret ved § 1 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse:
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk :

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for kommunens inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

Stk. 2. Kapitlerne 2-4, 6 og 7 finder anvendelse, når kommunen overlader det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Stk. 3. Kapitel 5 finder anvendelse for rammeaftaler, delaftaler og andre kontrakter, som andre aktører og jobcenteret indgår om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Kapitel 5 finder ikke anvendelse for kontrakter om køb af vejledning og opkvalificering, jf. kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kapitel 2 – Inddragelse af andre aktører

§ 2. Når jobcenteret henviser en person til anden aktør, og jobcenteret skønner, at flere aktører er næsten lige effektive i forhold til at bringe personen i ordinær beskæftigelse, skal personen kunne vælge mellem disse aktører.

Stk. 2. Henvisningen til en anden aktør skal være skriftlig. Personen kan klage over henvisningen til anden aktør. Bestemmelserne i § 204, stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. Personen skal give anden aktør oplysninger om forhold af betydning for anden aktørs mulighed for at varetage indsatsen over for personen. Ledige skal herunder give anden aktør oplysninger som nævnt i § 32 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, gøre sine cv-oplysninger på Jobnet tilgængeligt for anden aktør samt oplyse om ferie og sygdom, jf. § 49 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 4. Andre aktører, der af kommunen har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person, forpligter på samme måde som jobcenteret personen til at møde til samtaler og deltage i aktiviteter, herunder deltage i tilbud efter kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Andre aktører skal overholde samme regler, som gælder for jobcenteret i forbindelse med indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter, afgivelse af tilbud og underretninger m.v., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og lov om sygedagpenge.

Kapitel 3 – Underretninger

Andre aktørers underretninger af arbejdsløshedskassen

§ 5. Andre aktører, der har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person, der er omfattet af målgruppen i § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal underrette pågældendes arbejdsløshedskasse, når personen henvises til arbejde, påbegynder tilbud, udebliver fra jobsamtale, tilbud eller andre aktiviteter m.v. Andre aktører skal underrette arbejdsløshedskassen i samme omfang, som jobcenteret skal underrette arbejdsløshedskassen efter kapitel 24 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og kapitel 29 i bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet.

Stk. 2. Andre aktører skal anvende den it-understøttelse, der stilles til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller jobcenteret til brug for deres underretninger af arbejdsløshedskasserne.

Stk. 3. Andre aktører skal på arbejdsløshedskassens anmodning stille den fornødne dokumentation til rådighed, der vedrører en underretning efter stk. 1.

Stk. 4. Når andre aktører underretter arbejdsløshedskassen, skal andre aktører samtidig sende kopi af underretningen til jobcenteret.

Andre aktørers underretninger af kommunen

§ 6. Andre aktører, der af kommunen har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person, som er omfattet af målgruppen i § 6, nr. 2-13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal underrette kommunen, når personen henvises til arbejde, påbegynder tilbud, udebliver fra samtaler, tilbud eller andre aktiviteter m.v.

§ 7. Andre aktører, der har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en person, der er omfattet af § 30 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal underrette kommunen, hvis personen ikke søger ind på, ikke påbegynder eller ikke gennemfører en uddannelse.

§ 8. Andre aktører skal på kommunens anmodning stille den fornødne dokumentation til rådighed, der vedrører en underretning efter §§ 6 og 7.

Kapitel 4 – Krav til sagsbehandlingen hos andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret

§ 9. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal på samme måde som jobcenteret iagttage de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder principperne om saglighed, lighed og proportionalitet.

Stk. 2. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, er omfattet af offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres.

Stk. 3. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal iagttage forvaltningsloven i forhold til den opgave, der udføres.

Stk. 4. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal på samme måde som jobcenteret iagttage god forvaltningsskik.

§ 10. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal ved indhentelse af oplysninger til brug for behandling af en sag have forudgående samtykke fra personen, jf. retssikkerhedslovens § 11 a, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Stk. 2. Hvis personen ikke samtykker til indhentelse af oplysninger efter stk. 1, skal anden aktør inddrage kommunen.

§ 11. Når anden aktør varetager beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af målgruppen i § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal anden aktør ved henvisning til arbejde, ved indkaldelse af personen til samtale eller aktiviteter samt ved afgivelse af tilbud efter kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats oplyse personen skriftligt om, at der ved udeblivelse, manglende medvirken eller afslag vil ske en underretning til arbejdsløshedskassen, og at det vil kunne få konsekvenser for personens ret til dagpenge.

Stk. 2. Når anden aktør varetager beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af målgruppen i § 6, nr. 2-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal anden aktør samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt informere personen om konsekvensen for hjælpen, hvis personen uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v. samt om hvilke skridt, personen, der afslår m.v., skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Stk. 3. Når anden aktør varetager beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af målgruppen i § 6, nr. 6-8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal anden aktør samtidig med afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt informere personen om konsekvensen for ydelsen, hvis personen uden rimelig grund afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v. samt om hvilke skridt, personen, der udebliver m.v., skal tage for igen at blive berettiget til ydelse.

Kapitel 5 – Rammeaftaler og kontrakter

§ 12. For alle rammeaftaler, som andre aktører og jobcenteret indgår om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og lov om sygedagpenge, gælder betingelserne i stk. 3.

Stk. 2. Ved rammeaftale forstås en aftale, som efter en udbudsproces eller en annoncering er indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode.

Stk. 3. De følgende betingelser skal indsættes i rammeaftalerne:

1) Rammeaftaler må højst gælde for en periode på 4 år.

2) Rammeaftaler kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned af begge parter.

3) Rammeaftaler omfatter en ret, men ikke en pligt til at bestille de af rammeaftalen omfattede ydelser hos anden aktør.

4) Rammeaftaler giver ikke anden aktør krav på eller garanti for tildeling af et bestemt antal konkrete opgaver.

5) Kommunen forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at afholde nye udbud af de opgaver, der er omfattet af rammeaftalen.

Stk. 4. Når andre aktører skal omfattes af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., skal der indsættes følgende betingelser i rammeaftalerne:

1) Andre aktører forpligtes til at overholde lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., herunder at foretage tilmelding, iagttage aftalte betalingsfrister og overholde deres betalingsforpligtelser over for uddannelsesinstitutionerne.

2) Andre aktørers manglende betaling efter lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. kan medføre delvis misligholdelse af rammeaftalen.

3) Kommunen vil kunne foretage modregning i andre aktørers tilgodehavender, hvis andre aktører ikke overholder deres betalingsforpligtelse over for uddannelsesinstitutionerne.

§ 13. For alle delaftaler, der indgås i henhold til en rammeaftale, skal gælde, at delaftalen kan opsiges af jobcenteret med 8 ugers varsel. Betingelsen skal indsættes i delaftalen.

Stk. 2. For delaftaler, der indgås i henhold til en rammeaftale, og som vedrører enkeltkøb, skal gælde, at delaftalen kan opsiges af jobcenteret med højst 8 ugers varsel.

§ 14. For andre kontrakter indgået mellem kommunen og andre aktører om beskæftigelsesindsatsen end de, der er nævnt i §§ 12 og 13, skal gælde, at kontrakten kan opsiges af kommunen med 8 ugers varsel. Betingelsen skal indsættes i kontrakten.

Kapitel 6 – Kommunens tilsyn med andre aktørers opgavevaretagelse

§ 15. Kommunen har pligt til at føre tilsyn med anden aktørs varetagelse af opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og lov om sygedagpenge. Kommunen skal i den forbindelse sikre, at anden aktør varetager opgaverne efter gældende regler.

Kapitel 7 – Klageadgang

§ 16. Klage over en afgørelse fra anden aktør efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og lov om sygedagpenge kan inden 4 uger indbringes for jobcenteret af den, som afgørelsen vedrører. Klagen skal sendes til anden aktør, som genvurderer sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til jobcenteret med anden aktørs eventuelle bemærkninger.

Stk. 2. Ved klager over en afgørelse efter kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal jobcenteret modtage klagen med anden aktørs genvurdering af sagen senest 5 arbejdsdage efter, at klagen er modtaget hos anden aktør, medmindre anden aktør ved genvurderingen har givet klageren fuldt ud medhold. Det samme gælder ved klager over afgørelser efter lov om sygedagpenge om, at personen skal have et tilbud efter kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Når jobcenteret har truffet afgørelse i en sag om klage over en afgørelse fra anden aktør efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og lov om sygedagpenge, gælder reglerne om klageadgang over jobcenterets afgørelser, jf. §§ 204 og 205 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 17 a i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og § 77 i lov om sygedagpenge.

Kapitel 8 – Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1561 af 23. december 2014 om andre aktører ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 25. november 2019

Maria Schack Vindum

/ Christian Solgaard

SLUT…

MINE KOMMENTARER

2-aktører har INGEN lovhjemmel til at idømme dig økonomiske sanktioner, ingen lovhjemmel til at tvinge ledige borgere til at skulle anvende deres hjemmesider, ingen lovhjemmel til at tvinge ledige borgere til at skulle oprette en profil på LinkedIn.
2-aktører har i det hele taget stort set INGEN beføjelser.

JEG KIGGER NU NÆRMERE PÅ OM DOKUMENTER OPRETTET AF 2-AKTØRER ER OMFATTET AF AKTINDSIGT – PART I EGEN SAG

Så ledige borgere har retskrav på at få aktindsigt part i egen sag – hvor det kun er interne dokumenter der ikke er afgivet til andre der ikke er omfattet af aktindsigten.

I DANMARK ER ALLE KONTAKTER MED 2-AKTØRER HEMMELIGHOLDT

Af hensyn til 2-aktørere hvis de har “unikke” metoder (Det har INGEN af dem – jeg VED det).
Det betyder at skatteyderne i Danmark ikke må vide hvad deres penge bruges til når det handler om 2-aktører.

2-AKTØRER SCORER KASSEN PÅ DET RENE INGENTING

Jeg kan komme med mange eksempler på 2-aktører (læs konsulentfirmaer) der scorer kassen på det rene ingenting.

LEDIGE BORGERE HAR INTET VALG – DET VALG TRÆFFES AF EN MERE ELLER MINDRE TILFÆLDIGE KOMMUNALANSATTE SAGSBEHANDLERE

Teksten i denne bekendtgørelse følges ikke af landets kommuner der stort set kan gøre som det passer dem – for det kommunal tilsyn under ankestyrelsen er både myndighedsvenlig, KL er repræsenteret i ankestyrelsen der aldrig anvender gældende lovhjemmel til at idømme kommnalbestyrelsesmedlemmer dagsbøder når de træffer ulovlige beslutninger.

FORVALTNINGSLOVEN GÆLDER FOR 2-AKTØRER

Kapitel 4 – Partens aktindsigt

Retten til aktindsigt

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

Stk. 2. En parts ret til aktindsigt omfatter med de i §§ 12-15 b nævnte undtagelser

1) alle dokumenter, der vedrører sagen, og

2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

Stk. 3. Den, der ansøger eller har ansøgt om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, kan dog kun forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter m.v., der vedrører den pågældendes egne forhold.

Stk. 4. Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v. til andre end den part, der anmoder om aktindsigt, gælder først fra dagen efter afsendelsen af dokumentet.

Stk. 5. Bestemmelser om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, begrænser ikke pligten til at give aktindsigt efter dette kapitel, jf. dog § 15 a, stk. 1.

Undtagelse af dokumenter

§ 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående.

Stk. 2. Dokumenter omfattet af stk. 1, der afgives til udenforstående, mister deres interne karakter, medmindre afgivelsen sker af retlige grunde, til forskningsmæssig brug eller af andre lignende grunde.

§ 13. Retten til aktindsigt omfatter uanset bestemmelserne i § 12 interne arbejdsdokumenter, som foreligger i endelig form, når

1) dokumenterne alene gengiver indholdet af myndighedens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse,

2) dokumenterne alene indeholder en gengivelse af oplysninger, som myndigheden har haft pligt til at notere efter lov om offentlighed i forvaltningen, eller

3) dokumenterne er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet af en myndighed for at tilvejebringe bevismæssig eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder.