Jobcenter Holbæk - gab

SANKTIONERER DIN AKASSE DIG UDEN AT DU PARTSHØRES FØRST..?

Evt. i et tæt samarbejde med kommunen: Holbæk kommune mente heller ikke at de skulle partshøre mig før de afmeldte mig automatisk som værende ledig tilmeldt jobnet.dk på bgagrund af en vejledning fra STAR.
Jeg har undervist leder af jobcenter Holbæk (dagpenge) om den retlige trinfølge i Danmark hvor en administrativt besluttet vejledning fra STAR rangerer meget lavt i den retslige trinfølge.

Det gjorde FTFA med mig selvom jeg flere gange havde orienteret dem om at det IKKE var muligt for mig at booke et møde indenfor en fastsat tidsfrist, og EFTER af FTFA havde svaret: Det medfører ikke sanktioner.
BOM: Sanktioneret af FTFA der mener at forvaltningsloven ikke gælder for dem.

HVIS ikke forvaltningsloven gælder for landets A-kasser som “glemmer” FTFA belejligt at der er en tilsvarende paragraf i bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v: §.65a stk.4 Høring…
Det gør den “juridiske konsulent” fra FTFA mig ikke opmærksom på og FTFA har jo heller ikke overholdt denne paragraf.

LBK nr 234 af 10/02/2022Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

§ 65 a. Arbejdsløshedskassen skal sørge for, at sager, der behandles i kassen, er oplyst i tilstrækkeligt omfang, til at kassen kan træffe afgørelse.

Stk. 2. Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra arbejdsløshedskassen, skal efter kassens anmodning medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige, for at arbejdsløshedskassen kan afgøre, om medlemmet har ret til ydelserne.

Stk. 3. Medlemmet har pligt til at give arbejdsløshedskassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for medlemmets ret til ydelser.

Stk. 4. Arbejdsløshedskassen skal høre medlemmet, hvis medlemmet ikke er bekendt med, at kassen er i besiddelse af, eller at kassen vil benytte bestemte oplysninger, som er til ugunst for medlemmet, og som vil indgå i kassens oplysningsgrundlag i en afgørelse om medlemmets ret til ydelser.

Arbejdsløshedskassen skal oplyse medlemmet om baggrunden for høringen og om, at der træffes afgørelse på det foreliggende grundlag, hvis medlemmet ikke medvirker til sagens oplysning inden for en nærmere angivet frist.

Stk. 5. Hvis der udbetales ydelser til medlemmet på tidspunktet for høringen efter stk. 4, skal arbejdsløshedskassen fortsætte med at udbetale ydelserne, indtil der træffes en afgørelse, som er meddelt medlemmet. Ydelserne skal udbetales med forbehold for, om medlemmet har ret til dem. Kassen skal oplyse medlemmet om, at udbetalingen sker med dette forbehold, og at ydelserne skal tilbagebetales, hvis der træffes afgørelse om, at medlemmet ikke har haft ret til ydelserne, jf. § 86, stk. 1.

Stk. 6. Hvis medlemmet ikke medvirker til en sags oplysning, træffer arbejdsløshedskassen afgørelse på det foreliggende grundlag.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1-6. Der kan endvidere fastsættes regler om krav til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser.