Ankestyrelsen - Aktiv Socialrådgiver - Digital formidling

Kilde: 24-08-2020 Ankestyrelsen – Kommunalt tilsyn
Fremhævninger: Aktivsocialrådgiver.dk

Anmodning om aktindsigt kunne ikke anses for chikane

En borger havde bedt Faxe Kommune om aktindsigt i forhold om sit barns børnehave.
Kommunen gav borgeren afslag på aktindsigt. Kommunen henviste til, at borgerens samlever havde fået afslag på aktindsigt i oplysningerne på grund af sine gentagne aktindsigtsanmodninger. Kommunen vurderede, at borgerens anmodning var chikane.
Det var Ankestyrelsens opfattelse, at anmodningen om aktindsigt ikke kunne siges at være af en sådan intimiderende karakter, at kommunens ansatte ikke burde tåle det.


”Min kæreste har lavet en nogenlunde tilsvarende anmodning, hvor han har fået afslag. Da emneområdet omkring disse aktindsigter er min datter – som vi har delt forældremyndighed over – har jeg selvsagt en særlig interesse i at få sagen fuld belyst hvorfor jeg selv har fremsat den.”

Af Faxe Kommunes afgørelse af 22. juli 2020 om aktindsigt fremgår følgende:
”Der gives hermed afslag på din anmodning om aktindsigt efter offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 2 og i kraft af retsordenens almindelige regler. Efter offentlighedslovens bestemmelse kan en an-modning om aktindsigt afslås, i det omfang anmodningen må antages at skulle tjene et retsstridigt formål eller lignende.
Bestemmelsen kan blandt andet anvendes, hvor en anmodning om aktindsigt har til formål at skabe grundlag for retsstridige forhold eller har til formål at forfølge eller på lignende måde genere myndighedens ansatte (chikane).
Ved udtrykket »lignende« sigtes ifølge forarbejderne til offentlighedsloven til den form for intimidering, som ikke med sikkerhed kan karakteriseres som retsstridig, men som offentligt ansatte efter kommissionens opfattelse ikke bør tåle.
Ved vurderingen af, om det kan lægges til grund, at en aktindsigts-anmodning må antages at skulle tjene et retsstridigt formål eller lignende, må der tages udgangspunkt i de konkrete omstændigheder ved anmodningen. Det kan i den forbindelse f.eks. indgå, om ansøgeren selv har givet udtryk for, at anmodningen fremsættes med det formål at genere eller forfølge en person m.v.
Du er blevet partshørt over den oplysning, at din samlever overfor databeskyttelsesrådgiveren har tilkendegivet, at aktindsigtsanmodningen er fremsendt fra din e-Boks, fordi han selv får afslag efter offentlighedslovens ressourcebestemmelse.
Ved partshøring har du tilkendegivet, at din anmodning angår et fælles anliggende, og at du lige som din samlever har en interesse i sagen, og at du derfor har lavet en nogenlunde tilsvarende anmodning om aktindsigt som den, han fået afslag på efter ressourcebestemmelsen. Du tilkendegiver, at du er bekendt med flere af de svar, som kommunen har sendt til din samlever.
Yderligere undrer du dig over, at partshøring er anset for nødvendig, når du også selv har talt med databeskyttelsesrådgiveren.

Partshøring er foretaget for at give dig lejlighed til at udtale dig om en faktisk oplysning, som vurderes at være af betydning for afgørelsen i din sag, og som vi ikke var sikre på, at du kendte til og var klar over, ville indgå i din sag.
Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at din samlever og far til jeres fælles barn har fået afslag på aktindsigt på grund af ressourcebestemmelsen, fordi han har anmodet om aktindsigt et betragteligt antal gange. Hans anmodninger handler, lige som dine 11 ovenstående anmodninger, primært om forhold i relation til jeres fælles barns børnehave. I har begge selv givet udtryk for, at anmodningen fremsættes af dig med det formål at omgå ressourcebegrænsningen.
Det er vores vurdering, at dine 11 anmodninger ikke tjener et rimeligt formål, og at du ikke har en rimelig interesse i at kommunen skal bruge så mange ressourcer på besvarelse af aktindsigtsanmodninger, for at jeres datter kan gå i børnehave.
Yderligere er det vores vurdering, at dine aktindsigtsanmodninger er en gentagelse og en fortsættelse af den ressourcebelastning, kommunen oplever fra din samlevers side i relation til jeres fælles barns børnehave, og at din anmodning således må antages at udgøre chikane.”

Regler og praksis

Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 19-35, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Det fremgår af offentlighedslovens § 7, stk. 1, og stk. 2.
Efter offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 2, kan der dog gives afslag på aktindsigt, i det omfang anmodningen må antages at skulle tjene et rets-stridigt formål eller lignende.

Af forarbejderne til bestemmelsen i § 9, stk. 2, nr. 2, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, fremgår bl.a. følgende af de almindelige bemærkninger:

”4.4.2.3. Justitsministeriet kan endvidere tiltræde, at en aktindsigtsanmodning, der må antages at skulle tjene et retsstridigt for-mål eller lignende, kan afslås. Ved udtrykket ’lignende’ sigtes til den form for intimidering, som ikke med sikkerhed kan karakteriseres som retsstridig, men som offentligt ansatte efter, hvad der må antages at være den almindelige opfattelse i samfundet, ikke bør tåle. Indholdet af denne standard vil kunne ændre sig i takt med en ændret opfattelse i samfundet.”

Af de specielle bemærkninger fremgår bl.a. følgende:

”Efter bestemmelsen i stk. 2, nr. 2, kan der endvidere meddeles af-slag på en anmodning om aktindsigt, i det omfang anmodningen må antages at skulle tjene et retsstridigt formål eller lignende. Denne del af bestemmelsen er i vidt omfang en videreførelse af, hvad der allerede følger af gældende ret, og giver udtrykkelig mu-lighed for at afslå anmodninger om aktindsigt, hvis der er tale om klare tilfælde af misbrug.
Bestemmelsen vil bl.a. kunne anvendes, hvor en anmodning om aktindsigt i en sag eller i dokumenter har til formål at skabe grund-lag for retsstridige forhold eller har til formål at forfølge eller på lignende måde genere myndighedens ansatte eller privatpersoner (chikane).
Ved vurderingen af, om det kan lægges til grund, at en aktindsigts-anmodning må antages at skulle tjene et retsstridigt formål eller lignende, må der tages udgangspunkt i de konkrete omstændigheder ved anmodningen. Det kan i den forbindelse f.eks. indgå, om ansøgeren selv har givet udtryk for, at anmodningen fremsættes med det formål at genere eller forfølge en person m.v., ligesom der kan lægges vægt på, om ansøgeren tidligere har benyttet oplysnin-ger, som den pågældende har fået aktindsigt i, til at begå retsstridige forhold. Der kan endvidere lægges vægt på, om ansøgeren ved møder eller telefonisk har optrådt truende.”

I Offentlighedsloven med kommentarer, Mohammad Ahsan, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udgave 2020, s. 267-268, fremgår bl.a. følgende om bestemmelsen:

”Bestemmelsen vil bl.a. kunne anvendes, hvor en anmodning om aktindsigt i en sag eller i dokumenter har til formål at skabe grundlag for retsstridige forhold eller har til formål at forfølge eller på lignende måde genere myndighedens ansatte eller privatpersoner (chikane). Som eksempel kan nævnes den situation, hvor den akt-indsigtssøgende gentagne gange har haft lejlighed til at gøre sig bekendt med sagens dokumenter og alene fremsætter nye anmodninger (i den samme sag) i chikanøst øjemed, jf. betænkning nr. 857/1978, side 118.
Bevisbyrden for, at en aktindsigtsanmodning må antages at skulle tjene et retsstridigt formål eller lignende, påhviler som udgangspunkt myndigheden. Ved vurderingen af, om det kan lægges til grund, at en aktindsigtsanmodning må antages at skulle tjene et retsstridigt formål eller lignende, herunder chikane, må der tages udgangspunkt i de konkrete omstændigheder ved anmodningen. […]

Bestemmelsen kan på den ene side ikke begrunde et afslag på baggrund af mere løse formodninger om chikane mv. eller den blotte risiko herfor, men på den anden side kan det ikke kræves, at der foreligger vished om det chikanøse øjemed mv., da kravet efter bestemmelsens formulering er, om anmodningen må antages at skulle tjene et retsstridigt formål eller lignende. Det må således kræves, at der i lyset af de foreliggende omstændigheder i et eller andet omfang foreligger en (konkret) begrundet mistanke (antagelse) om det chikanøse øjemed mv. […]”


Ankestyrelsen vurderede den 22. juni 2018 i en offentliggjort udtalelse, at en kommune ikke kunne give afslag på aktindsigt efter § 9, stk. 2, nr.2, med henvisning til, at anmodningen alene var fremsat af taktiske grunde.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at den af kommunen beskrevne konkrete situation, hvor anmodningen alene fremsættes af taktiske grunde, efter Ankestyrelsens opfattelse ikke er af en så generende eller intimiderende karakter, at en offentlig myndighed og dens ansatte ikke bør tåle det.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen lægger til grund, at Faxe Kommune har vurderet, at [A’s] anmodning om aktindsigt af 7. juli 2020 må antages for at være fremsat i chikanøst øjemed.
Ankestyrelsen vurderer på baggrund af de foreliggende oplysninger, at Faxe Kommune ikke har været berettiget til at give [A] afslag på anmodningen om aktindsigt af 7. juli 2020 med henvisning til, at formålet med anmodningen er at chikanere kommunen.
Vi lægger vægt på, at både [A] og hendes samlever har oplyst til kommunen, at hun har sendt anmodninger om aktindsigt i forhold om deres datters børnehave, fordi samleveren nu får afslag på sådanne anmodninger med henvisning til hans gentagne aktindsigtsanmodninger.
Ankestyrelsen lægger således til grund, at anmodningen fra [A] skyldes en interesse i at få de ønskede oplysninger, idet samleveren ikke kan få dem. Der ses således ikke at være tale om et chikanøst øjemed.
Vi bemærker i den forbindelse, at kommunen ikke ses at have vurderet, at samleveren har haft et chikanøst øjemed ved sine anmodninger om oplysningerne. Afslaget til samleveren er derimod givet med henvisning til et stort ressourceforbrug.

Vi lægger også vægt på, at det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i § 9, stk. 2, nr. 2, at der ved udtrykket ”lignende” sigtes til den form for intimidering, som ikke med sikkerhed kan karakteriseres som retsstridig, men som offentligt ansatte efter, hvad der må antages at være den almindelige opfattelse i samfundet, ikke bør tåle.
Det er Ankestyrelsens opfattelse, at det forhold, at [A] anmoder om aktindsigt i forhold om sin datters børnehave, fordi samleveren får afslag på aktindsigt med henvisning til hans gentagne aktindsigtsanmodninger,
ikke kan siges at være af en sådan intimiderende karakter, at kommunens ansatte ikke bør tåle det.
Ankestyrelsen beder på den baggrund Faxe Kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.
Vi har ikke taget stilling til, om Faxe Kommune vil kunne give afslag på anmodningen om aktindsigt af 7. juli 2020 med en anden begrundelse.
Vi offentliggør denne udtalelse på www.ast.dk i anonymiseret form.

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i § 48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.
Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Det står i § 50 i kommunestyrelsesloven.

Vi har anvendt:

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) nr. 47 af 15. januar 2019
Lovbekendtgørelse om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) nr. 145 af 24. februar 2020
Reglernes fulde ordlyd findes på www.retsinformation.dk.

Læs på Ankestyrelsen’s hjemmeside

Dette er .Pdf-dokumentet der ligger til download hjemmesiden

PS: Ankestyrelsen der står for tilsynet med landets kommuner finder ALDRIG anledning til at gøre mere ved sagen eller anvender gældende lovhjemmel for at idømme kommunalbestyrelsesmedlemmer dagsbøder når de træffer ulovlige beslutninger… Læg mærke til ordet ALDRIG !
Og hvorfor det..?
Jov – fordi KL er repræsenteret i…ankestyrelsen og det faktum at ankestyrelsen er blevet bedste venner med…KL – Kommunernes Landsforening… – Regn den selv ud 🙂

Konsekvensen af dette er at den myndighed der står for at skulle udøve tilsyn med landets kommuner først og fremmest er myndighedsvenlige (de tager hensyn til de kommunale forvaltninger) og ikke borgervenlige…