Ankestyrelsen - Aktiv Socialrådgiver - Digital formidling

Kilde: Nye principmeddelelser Januar 2023 – Ankestyrelsen
Link: https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/06654d10-4742-4b77-8d8c-c741a860b4c6

Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk

Citat..

Ankestyrelsens principmeddelelse 42-22 om kontanthjælp – uddannelseshjælp – selvforsørgelses- og hjemrejseydelse – overgangsydelse – sanktioner – sygemelding – sygdomsperiode

Principmeddelelsen fastslår

Hvis en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, ikke sygemelder sig til jobcentret, når borger udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. på grund af sygdom, skal der ske en nedsættelse af hjælpen.

Sygemelding skal ske til jobcenteret

En borger kan kun sanktioneres for ikke at meddele sygdom til jobcenteret.
Der er ikke hjemmel til at sanktionere en borger for ikke at sygemelde sig til tilbudsstedet.

Borger skal sygemelde sig til jobcenteret, hvis borger udebliver fra et tilbud på grund af sygdom. Kommunen kan fastsætte konkrete retningslinjer for, hvordan borger skal sygemelde sig fx inden et bestemt tidspunkt eller på et bestemt telefonnummer. Hvis borger ikke sygemelder sig til jobcenteret på den af kommunen angivne måde, kan kommunen pålægge borger en sanktion for mangelfuld sygemelding.

Kommunens retningslinjer skal være fastsat inden for lovens rammer.

Det fremgår af reglerne, at sygemelding skal ske til jobcenteret, og der er ikke regler, der giver mulighed for at sanktionere for manglende sygemelding til tilbudsstedet.

Det betyder, at uanset om kommunen har vejledt borger om, at sygemelding skal ske til tilbudsstedet, kan undladelsen ikke medføre en sanktion for manglende sygemelding, så længe borger har sygemeldt sig til jobcenteret. Hvis borger slet ikke har sygemeldt sig, kan kommunen sanktionere borger for manglende sygemelding, når borgers undladelse ikke skyldes kommunens forkerte vejledning.

Én punktsanktion pr. sygdomsperiode<7h5>

Når borger undlader at meddele sygdom på den første sygedag i en sygdomsperiode, skal borger have én punktsanktion i form af nedsættelse af hjælpen.

Manglende sygemelding betragtes som én hændelse, der udløser én punktsanktion.
Det forhold, at borger ikke meddeler sygdom på ny de efterfølgende sygedage i det samme sygdomsforløb, udløser ikke en ny sanktion for hver dag, hvor borger undlader at meddele sygdom.

Uanset at kommunen har stillet krav om sygemelding hver dag i en sygdomsperiode, kan manglende opfyldelse af kravet ikke medføre mere end én punktsanktion.

Praksisændring

Denne principmeddelelse ændrer Ankestyrelsens praksis i forhold til, hvem borger er forpligtet til at sygemelde sig til, hvis borger udebliver fra et tilbud på grund af sygdom. Ankestyrelsens praksis har senest været offentliggjort i principmeddelelse 106-19.

Ankestyrelsen har genovervejet denne praksis og har vurderet, at vores praksis ikke er i overensstemmelse med loven.

Den hidtidige praksis kan have ført til, at borgere uberettiget kan være blevet opkrævet en sanktion for udeblivelse.

Som konsekvens af praksisændringen skal Ankestyrelsen og kommunerne tage stilling til genoptagelse af sager, som er afgjort i overensstemmelse med den tidligere praksis.

Afgørelse om genoptagelse skal træffes af den myndighed, der senest har realitetsbehandlet sagen.

Genoptagelse

Genoptagelse af sager på baggrund af denne principmeddelelse skal ske på myndighedens eget initiativ, hvis det vurderes ikke at være en betydelig administrativ byrde at skulle identificere sagerne.
Ellers skal myndigheden informere offentligt om muligheden for at søge om genoptagelse og vejlede om retningslinjerne herfor
.

Ankestyrelsen vil genoptage de sager, som Ankestyrelsen kan identificere ved en søgning i vores journalsystem. Da vi ikke er sikre på, at alle relevante sager kan findes på denne måde, vil vi offentligt informere om muligheden for, at borgerne kan få genoptaget de sager, der er afgjort af styrelsen.

Ankestyrelsen orienterer kommunerne om forpligtelsen til at genoptage sager.
De enkelte kommuner skal herefter vurdere, om de kan identificere sagerne, eller om de skal vejlede lokalt om muligheden for at søge om genoptagelse.

Ankestyrelsen og kommunerne skal genoptage en sag om sanktion for manglende sygemelding, hvis borger er sanktioneret for ikke at have sygemeldt sig til tilbudsstedet, men til jobcenteret.

Forældelse

Der skal ved behandling af en sag om genoptagelse tages stilling til, om der er indtrådt forældelse efter reglerne i lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). I nogle af de sager, som eventuelt skal genoptages, vil kravet på at få tilbagebetalt en økonomisk sanktion være forældet.

Udgangspunktet er, at et krav om tilbagebetaling af en ulovligt opkrævet sanktion er forældet, hvis den måned, hvor kommunen har gennemført sanktionen, ligger mere end 3 år forud for datoen for offentliggørelse af denne principmeddelelse.

Den konkrete sag

I den konkrete sag havde kommunen ikke ret til at pålægge en borger en sanktion.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at der ikke var hjemmel til at pålægge en sanktion for manglende sygemelding til tilbudsstedet, da borger havde sygemeldt sig til sin sagsbehandler på jobcentret og dermed ikke havde undladt sygemelding.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at ændre og fastslå ny praksis for, hvor borgeren kan sygemelde sig, når borger udebliver fra et tilbud på grund af sygdom.

Den hidtidige praksis om dette spørgsmål har senest været offentliggjort i principmeddelelse 106-19 og ændres med denne principmeddelelse.

Derudover indeholder principmeddelelsen den øvrige praksis om, hvornår manglende sygemelding udløser en punktsanktion, der fremgår af principmeddelelse 106-19. Den praksis gælder fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021.

§ 13, stk. 1-3, om borgers rådighedsforpligtelse
§ 35, stk. 8, om kommunens mulighed for at fastsætte retningslinjer for sygemelding
§ 39, stk. 1, nr. 4, om sanktion for manglende sygemelding, når borger er i tilbud

Praksis

Kasserede:

Følgende principmeddelelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

106-19: Principmeddelelsen behandler spørgsmålet om, hvordan borger skal sygemelde sig, når borger udebliver fra tilbud på grund af sygdom. Praksis er ændret.

Ankestyrelsen har ikke andre principmeddelelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om nedsættelse af din hjælp (sanktion). X Kommune afgjorde sagen den 3. maj 2022.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:
Kommunen har ikke ret til at foretage en nedsættelse af din hjælp, fordi du ikke sygemeldte dig til dit tilbud den 5. april 2022.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen skal derfor efterbetale dig det beløb, kommunen har nedsat din hjælp med. Kommunen vil kontakte dig.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen ikke har hjemmel til at pålægge en sanktion for manglende meddelelse af sygdom til dit tilbudssted.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at kommunen har nedsat din hjælp, fordi du ikke har sygemeldt dig til dit tilbudssted ”Nytteforløb – kontanthjælp – værkstedsservice”.

Vi er opmærksomme på, at kommunen i opstartsbrevet af 1. april 2022 har vejledt dig om, at hvis du er forhindret i at møde, skal du kontakte personalet i Nytteforløb mellem kl. 07:00 – 08:00 på tlf. X.

Vi er også opmærksomme på, at du har oplyst, at du har meldt dig syg via SMS til din sagsbehandler. Din sagsbehandler godkendte ikke din sygemelding og henviste dig til, at du skulle sygemelde dig til tilbudsstedet.

Vi lægger dog vægt på, at du ikke er forpligtet til at meddele sygdom til tilbudsstedet, men alene til jobcenteret.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at kommunen ikke kan fastlægge retningslinjer for sygemelding, som ligger ud over lovens rammer.

Der er derfor ikke hjemmel til at pålægge en sanktion for manglende meddelelse af sygdom til et tilbudssted.

Om reglerne

Efter reglerne nedsættes hjælpen, hvis en person undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret i forbindelse med udeblivelse fra tilbud.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.
Du kan læse mere om, hvordan Ankestyrelsen behandler sager på møde på www.ast.dk

Citat slut…

DET BETYDER AT ANKESTYRELSEN SELV HAR SAGSBEHANDLET SAGER OM ØKONOMISKE SANKTIONER PÅ ET ULOVLIGT GRUNDLAG

Og at der være mange borgere der nu har retskrav på at blive økonomisk udlignet – da der jo ikke tidligere var lovhjemmel til at idømme borgere økonomiske sanktioner fordi de har sygemeldt til sig til det kommunale jobcenter og IKKE til aktiveringsstedet.

OG DET BETYDER AT LANDETS KOMMUNER AF EGEN DRIFT SKAL GENOPTAGE SAGERNE

Hvis jeg var en borger der var blevet sanktioneret økonomisk på et ulovligt grundlag (manglende lovhjemmel) ville jeg forlange realudligning/erstatning for sagsbehandling uden lovhjemmel – og det gælder både for landets kommuner og for klagebehandlingen i ankestyrelsen.