Emne: Sektorlovgivningen
Myndighed: Statsforvaltningen
Dato: 12-12-2016
Link:https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/udtalelse/dd452b20-cc26-431b-bfa7-95dca1b30297
Fremhævninger: Aktivsocialraadgiver.dk
Citat:

“Holbæk Kommune havde opstillet det kriterium, at man skulle have haft bopæl i kommunen i mindst to ud af de seneste fem år for at være omfattet af den kommunale boliganvisning

Det var Statsforvaltningens opfattelse, at dette kriterium var i strid med almenboliglovens anvisningsregler.

Statsforvaltningen lagde vægt på, at kriteriet fremstod som en absolut afgrænsning af den ansøgnings- og opskrivningsberettigede kreds af borgere. Kriteriet var dermed egnet til på forhånd at afskære en bestemt gruppe af borgere med bopæl i kommunen fra at søge om en bolig i den kommunale boliganvisning”.

Sammenfattende herom skal ministeriet derfor vejledende udtale, at enhver boligsøgende med ophold i kommunen, jf. CPR-loven har krav på at få behandlet sin ansøgning om anvisning af en almen bolig. På baggrund heraf skal kommunen foretage en individuel konkret vurdering af den boligsøgendes boligbehov som afgørende kriterium for at anvise den boligsøgende en bolig.

Det er som udgangspunkt den boligsøgendes eget ansvar at skaffe sig en bolig. Hvorvidt dette er muligt for den boligsøgende, kan kommunen lade indgå i behandlingen af ansøgningen. Kommunen bør i den forbindelse tage hensyn til, hvor stort et omfang af de kommunale boliger i kommunen, kommunen anviser til. Jo højere omfanget er, jo færre boliger kan udlejes på normal vis til boligorganisationerne.
Dette forhold bør kommunen derfor efter ministeriets opfattelse medtage i dens afgørelse af sagerne.

Statsforvaltningens vurdering:

Det fremgår af almenboliglovens § 59, stk. 1, at kommunen skal anvise den boligsøgende på baggrund af en konkret individuel vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for administrationen af anvisningsretten.

Socialministeriet har hertil vejledende udtalt, at kommunen ikke i dens vurdering af de boligsøgendes behov kan tilsidesætte princippet om opholdskommune og bopæl, jf. § 6, stk. 1, i bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, og at enhver boligsøgende med ophold i kommunen, jf. CPR-loven således har krav på at få behandlet sin ansøgning om anvisning af en almen bolig.

Socialministeriet har endvidere udtalt, at et kriterium, hvorefter der skal være tale om et uforudsigeligt boligproblem, ikke kan opstilles, hvis det tilsidesætter CPR-lovens regler om fastlæggelse af bopæl, samt afgrænser kommunen i at foretage en samlet konkret individuel vurdering af ansøgerens sociale boligbehov.

Det kan derfor ikke opstilles som et kriterium for, om ansøgningen kan behandles, men kan indgå i kommunens samlede vurdering af den boligsøgendes situation, og muligheden af at ansøgeren ved egen hjælp kan skaffe sig en bolig.

Det er på den baggrund Statsforvaltningens opfattelse, at det af Holbæk Kommune opstillede kriterium – hvorefter man skal have haft bopæl i Holbæk Kommune i mindst 2 år ud af de seneste 5 år, for at være omfattet af den kommunale boliganvisning – er i strid med almenboliglovens anvisningsregler.
Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at dette kriterium, som fremgår af den af kommunen fremsendte pjece om kommunens kriterier for opskrivning til bolig i kommunen, efter Statsforvaltningens opfattelse fremstår som en absolut afgrænsning af den ansøgnings- og opskrivningsberettigede kreds af borgere og dermed er egnet til på forhånd at afskære en bestemt gruppe af borgere med bopæl i kommunen fra at søge om en bolig i den kommunale boliganvisning.

Statsforvaltningen