Aktindsigt - Part i egen sag

LOVHJEMMEL FOR AKTINDSIGT NÅR DU ER PART I EGEN SAG

LBK nr 433 af 22/04/2014 Forvaltningsloven – Justitsministeriet Kapitel 4: Partens aktindsigt

Video udarbejdet af Aktivsocialraadgiver.dk – Ophavsret.

DU BØR KENDE DINE RETTIGHEDER

Og gør du ikke det er det forvaltningens pligt at oplyse, vejlede og rådgive dig om dem:- Det følger af den såkaldte vejledningspligt.

Kapitel 4 – Partens aktindsigt – Retten til aktindsigt

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.
Stk. 2. En parts ret til aktindsigt omfatter med de i §§ 12-15 b nævnte undtagelser
1) alle dokumenter, der vedrører sagen, og
2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.
Stk. 3. Den, der ansøger eller har ansøgt om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, kan dog kun forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter m.v., der vedrører den pågældendes egne forhold.
Stk. 4. Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v. til andre end den part, der anmoder om aktindsigt, gælder først fra dagen efter afsendelsen af dokumentet.
Stk. 5. Bestemmelser om tavshedspligt for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, begrænser ikke pligten til at give aktindsigt efter dette kapitel, jf. dog § 15 a, stk. 1.

TIDSFRISTEN ER 7 ARBEJDSDAGE

Jf. Forvaltningsloven §.16 stk.2:
Behandlingen af anmodninger om aktindsigt og klageadgang

§ 16. Afgørelsen af, om en anmodning om aktindsigt skal imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag.

Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om partens anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den aktindsigtssøgende skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Materialer Aktiv socialrådgiver

Materialer fra aktivsocialraadgiver.dk

DU VIL SOM BORGER KUNNE OPLEVE AT DEN KOMMUNALE FORVALTNING

Glemmer at orienterer dig om at

  • Dit retskrav om aktindsigt er modtaget
  • At tidsfristen ikke kan overholdes: Og når kommunen ikke overholder tidsfristen for besvarelsen af din aktindsigt
  • Får din anmodning om aktindsigt til at forsvinde: Sørg nu for at du udelukkende sender til kommunen via din E-boks – så har du beviser for at kommunen HAR modtaget dit retskrav om aktindsigt – part i egen sag.

REGN IKKE MED AT EN TIDLIGERE BORGERRÅDGIVER DER NU ER POLITIKER
Kender til tidsfristen for aktindsigt – part i egen sag: Det tog 100 dage før den kommunale forvaltning i Holbæk kommunen gav mig aktindsigt – part i egen sag. Det kommunale tilsyn under ankestyrelsen = Ikke noget problem, kommunen skal bare undskylde

TIPS NÅR DU SOM BORGER KRÆVER AKTINDSIGT

Altid skriftlig aktindsigt – så har du dokumentation for at du har sendt den og med datoangivelse – så slipper du for fnidder og administrativt bøvl fordi du gjorde det telefonisk og den kommunale medarbejder “glemte” at notere det i sagen.
Aktindsigten sikrer at du får kendskab til hvad den kommunale forvaltning har skrevet i din sag og om de har husket at overholde notat- og journaliseringspligten.

Det er den kommunale forvaltnings opgave at overholde gældende love og retsgarantier for borgerne og de kan IKKE dække sig ind med at den pågældende medarbejder var/er: Nyansat – lige vendt tilbage fra barsel/der er sommerferie i kommunen/at din sagsbehandler er syg o.l.

EGNE OPLEVELSER:
  • Den kommunal forvaltning i Holbæk kommune fik min aktindsigt til at forsvinde mellem stuen og første sal i den kommunale administrationsbygning selvom den var afleveret personligt og der udenpå konvolutten med tydelige blokbogstaver stod aktindsigt og hvem den var fra og stilet til, og at den kommunale medarbejder skulle underskrive og datostemple anmodning (krav) om aktindsigt.
  • At en tidligere borgerrådgiver der var borgerrådgiver gennem 4 år efterfølgende som udvalgsformand for udvalg i kommunalbestyrelsen angiveligt ikke kendt til tidsfristen for aktindsigt – part i egen
  • At det tog den kommunale forvaltning 100 dage at besvare mit retskrav på aktindsigt
  • At det kommunale “tilsyn” under ankestyrelsen ikke mente at det var noget problem at den kommunale forvaltning var 100 dage om at besvare mit retskrav (aktindsigt er en retsgaranti) – kommunen skal bare undskylde.

HVAD GØR DU NÅR DEN KOMMUNALE FORVALTNING ER FULDSTÆNDIG LIGEGLAD MED DIT RETSKRAV OM AKTINDSIGT – PART I EGEN SAG?

1) Du henvender dig skrifteligt til kommunaldirektøren eller borgmesteren
Virker det ikke
2) Du går til medierne
Virker det stadig ikke
3) du henvender dig til det kommunale tilsyn under ankestyrelsen
Virker det stadig ikke (ankestyrelsen i Danmark er bedste venner med KL – Kommunernes Landsforening og KL sidder i…ankestyrelsen)
4) Du går til folketingets ombudsmand
virker det stadig ikke
5) Du stævner kommunen gennem advokat

PS: Medieomtaler virker bedst på kommunalpolitikere (herunder borgmestre) når der er kommunalvalg og de skal genvælges.
Pas på at det lokale/regionale medier ikke har partipolitiske tilknytninger til det parti som borgmesteren repræsenterer….